Zásady ochrany osobních údajů

 Oznámení o zpracování osobních údajů

Formou tohoto oznámení si vás dovolujeme informovat o našich postupech týkajících se zpracování vašich osobních údajů. Přečtěte si, prosím, toto oznámení důkladně, abyste se s našimi postupy seznámili a porozuměli tomu, jak budeme vaše osobní údaje zpracovávat.

1. Cíl a rozsah působnosti

Asociace lesních MŠ, z.s., se sídlem Šlikova 1220/47, 169 00 Praha 6 Břevnov, Česká republika, IČO: 229 07 122, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22393 (dále jen "ALMŠ") a pobočný spolek Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ, se sídlem Šlikova 1220/47, 169 00 Praha 6 Břevnov, Česká republika, IČO: 079 02 590, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 71594 (dále jen "Škola lesem")  budou zpracovávat vaše osobní údaje v elektronické podobě, a to z titulu funkce správce osobních údajů.

Správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů známého pod zkratkou GDPR. Toto nařízení doplňuje prováděcí předpis – zákon č. 101/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Důležité pojmy, které Vám pomohou při porozumění tohoto textu:

Správce osobních údajů – osoba, která určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem a které osobní údaje budou zpracovávány.

Zpracovatel osobních údajů – osoba, kterou správce pověří některým zpracováním osobních údajů.

Osobní údaj – veškeré informace vztahující se k určité fyzické osobě, např. jméno, příjmení, věk, rodné číslo, mailová adresa, tel. číslo apod.

Subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž údaje jsou nebo mají být zpracovávány. Jedná se tedy o členy asociace, účastníky kurzů, projektů, odběratelé služeb, zaměstnanci a jiné osoby.

 
Zpracování vašich osobních údajů probíhá v souvislosti s jednou nebo více z níže uvedených činností:

● přihlášením k odběru newsletteru;

● přihlášením k účasti či samotnou účastí na vzdělávacích a informačních aktivitách, Sletech (členských schůzích) a dalších akcích pořádaných ALMŠ či Školou lesem;

● přihlášením do uzavřené skupiny na Facebooku (Fórum pro lesní kluby a mateřské školy);

● přihlášením ke komunikaci s ALMŠ za účelem zasílání vybraných informací týkajících se aktivit spolku ALMŠ či Školy lesem, konzultací, uváděcí podpory, certifikace apod.;

● pořizováním fotografií a videozáznamů na akcích pořádaných ALMŠ či Školou lesem;

● z důvodu splnění právních povinností (např. odvádění odvodů u zaměstnanců), dále archivace, plnění jiných povinností aj.

ALMŠ a Škola lesem přistupují k problematice zpracování osobních údajů velmi zodpovědně a obezřetně a důrazně dbají na zachování důvěrnosti a ochrany osobních údajů dotčených osob v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejména s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení GDPR") a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. ALMŠ spolu se svým pobočným spolkem Škola lesem, tímto předkládají oznámení o zpracování osobních údajů, aby byla zajištěna řádná informovanost dotčených osob dle výše uvedených právních předpisů. 

2. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získané od vás:

ALMŠ či Škola lesem shromažďují osobní údaje přímo od vás (elektronicky, písemně a/nebo ústně). ALMŠ či Škola lesem od vás mohou požadovat např. informace v souvislosti s vaším přihlášením k odběru newsletteru, s vaší účastí ve vzdělávacích programech, konzultacích, procesem certifikace nebo s vaší účastí na akcích pořádaných ALMŠ či Školou lesem.

ALMŠ či Škola lesem mohou rovněž shromažďovat osobní údaje v souvislosti s pořizováním a používáním Vašich fotografií a videozáznamů za účelem propagace.

Osobní údaje získané od třetích stran:

 ALMŠ ani Škola lesem nezískávají vaše osobní údaje od třetí strany.
 
3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel a právní titul pro zpracování osobních údajů

ALMŠ a Škola lesem zpracovávají níže uvedené kategorie osobních údajů pro následující účely, a to na základě uvedených právních titulů.

Odběr newsletteru

Kategorie osobních údajů, které o vás pro tento účel ALMŠ a Škola lesem zpracovává, jsou následující:

● Kontaktní, adresní a identifikační údaje - jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní kontakt

ALMŠ zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem zasílání newsletteru, sběru dat o lesních mateřských školách (dále LMŠ) a lesních klubech (dále LK) , jejich pedagozích a zájemcích o vzdělávání dětí venku a také za účelem veřejné propagace a prezentace konání programů ALMŠ a Školy lesem na našich sociálních sítích a webových stránkách www.lesnims.cz a www.vlesejakodoma.cz.

Účast na vzdělávacích programech, seminářích, webinářích, konzultacích, Sletech (členských schůzích), certifikaci apod., s nimi spojená propagace těchto akcí.

Kategorie osobních údajů, které o vás pro tento účel ALMŠ a Škola lesem zpracovávají, jsou následující:

● adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo, podpis;

● informace o vašem dosaženém vzdělání či o vašem zaměstnání, tj. o vaší pozici a zaměstnavateli či LMŠ nebo LK, které vás na akci přihlásili;

● jiné údaje – důvody k přihlášení se do programu a vaše zpětná vazba po absolvování programu/akce.

● pořizování fotografií a videozáznamů spolkem ALMŠ či Školou lesem. 

Zaměstnanec či spolupracovník ALMŠ nebo Školy lesem

● adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, národnost, místo narození adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, jména a rodná čísla dětí (pro daňové účely), zdravotní stav/omezení, podpis;

● informace o vašem dosaženém vzdělání, získaných certifikátech, absolvovaných kurzech, zdravotním stavu apod.

Ubytovací akce

Zpracováváme ty Vaše osobní údaje, které získáme v souvislosti s plněním smlouvy vůči ubytovateli. Jedná se zejména o Vaše identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště, případně státní občanství), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) a další údaje (např. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, číslo víza, doba ubytování). Podrobnosti stanoví zejména zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, podle jehož § 3g je hostitel oprávněn po Vás za účelem vedení tzv. evidenční knihy, jestliže je v místě Vašeho ubytování vybírán tzv. poplatek z pobytu, požadovat sdělit, resp. o Vás vést záznam o dnu počátku a dnu konce pobytu, o Vašem jménu, příjmení, datu narození, číslu a druhu Vašeho průkazu totožnosti, výši vybraného poplatku, nebo důvodu osvobození od poplatku.

 ALMŠ  a Škola lesem vaše Osobní údaje zpracovávají na základě:

● vašeho souhlasu při přihlašování se k pořádaným akcím či programům, přihlášením se ke členství do ALMŠ, přihlášením k odběru newsletterů.

 4. Zvláštní kategorie Osobních údajů

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. ALMŠ ani Škola lesem v rámci zpracování vašich osobních údajů nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení GDPR, tedy informace o vašem zdravotním stavu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení atd. (tzv. citlivé údaje).
 
5. Uchovávání osobních údajů

ALMŠ a Škola lesem uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelům vyjádřených v tomto oznámení, tj. po dobu trvání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, tedy po dobu 10 let. Po uplynutí této doby ALMŠ a Škola lesem vaše osobní údaje vymaže nebo anonymizuje. V případě soudního řízení mohou být vaše osobní údaje uchovány po celou dobu soudního řízení, až do okamžiku, po který je to nezbytně nutné k ochraně právních nároků.

6. Předání osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předat dalším příjemcům, kteří nám zejména poskytují IT, účetní, auditorské a další podpůrné služby, poskytovatelům grantů, a to vždy v nezbytně nutném rozsahu, který je nutný pro výkon jejich činnosti a dalším subjektům, pokud nám tak ukládá právní předpis (úřady, ministerstva apod). Vaše osobní údaje nejsou předávány žádným třetím stranám za účelem marketingu vyjma poskytovatelům služeb, kteří pro spolek ALMŠ a Školu lesem zajišťují rozesílání newsletterů a popř. dalších informativních sdělení. Předání osobních údajů probíhá s maximálním důrazem na ochranu údajů při předávání.

S Vašimi osobními údaji budeme pracovat pouze na území EU, kde je zajištěna jejich ochrana.

7. Mezinárodní předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nejsou předávány do žádných třetích zemí, tj. subjektům mimo Evropský hospodářský prostor, k dalšímu zpracování. 

8. Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s náležitými bezpečnostními organizačními a technickými opatřeními. Zaměstnanci společnosti ALMŠ a Školy lesem, popř. další osoby, které se podílejí na zpracování osobních údajů, zachovávají odpovídající mlčenlivost ohledně zpracovávaných osobních údajů.

9. Newsletter

Newsletter jste obdrželi, neboť jste členem spolku či jste se k jeho odběru přímo přihlásili a souhlasili s podmínkami jeho zasílání. 

Pro zasílání newsletterů využíváme Vaši e-mailovou adresu a případně Vaše jméno a příjmení pro personalizaci sdělení. Zasílání newsletterů je naším oprávněným zájmem.

Newslettery Vám budeme zasílat po dobu, po kterou budete našimi členy (a to i v případě prodlužování členství) a následně po dobu ještě jednoho (1) roku po ukončení členství.
V případě, že jste se k odebírání newsletteru přímo přihlásili, budeme Vám jej zasílat po dobu 5 let od poskytnutí vašeho souhlasu. Kdykoliv máte právo odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení, a to prostřednictvím odkazu v doručeném e-mailu nebo zasláním zprávy na e-mail info@lesnims.cz.

V newsletteru od nás můžete dostávat informace s odkazem na jiné domény/weby firem/organizací/úřadů apod., se kterými spolupracujeme, jsou našimi podporovateli či my jejich nebo se odkazují na vzdělávání dětí a žáků, zákony apod. Vždy s cílem vás co nejpodrobněji informovat o dění na poli lesních školek a neziskových organizací.

10. Vaše práva

Za podmínek stanovených platnými předpisy o ochraně osobních údajů můžete uplatnit následující práva týkající se vašich osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování

Máte právo obdržet od nás potvrzení, zda jsou zpracovávány vaše osobní údaje, účel jejich zpracování, kategorie údajů, právní titul, zpracování doby uchovávání údajů nebo kritérií pro takové určení, další informace o vašich právech, našich zpracovatelských činnostech, zdrojích informací a významných a předpokládaných následcích zpracování.

Právo na opravu

Máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů a doplnění nekompletních osobních údajů.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z pádných a oprávněných důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, mimo případy, kdy právní úprava výslovně upravuje toto zpracování.

Právo na přenositelnost

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo bez dalšího přenášet tyto údaje k ostatním správcům osobních údajů. Toto právo existuje pouze tehdy, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě a zpracování probíhá automatizovaně.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud (i) zpochybňujete jejich přesnost – to po dobu, pro kterou potřebujeme ověřit vaši žádost; (ii) zpracování je nezákonné a místo vymazání požadujete omezení zpracování; (iii) již je nepotřebujeme, ale vy je požadujete¨pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo (iv) máte námitky proti zpracování na základě veřejného nebo oprávněného zájmu – to po dobu, pro kterou potřebujeme ověřit vaši žádost.

Výmaz

Můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které jsme je shromáždili, odvolali jste váš souhlas a neexistuje žádný jiný právní titul pro zpracování; vznesli jste námitku a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování; zpracování je v rozporu s právními předpisy nebo je požadováno vymazání, aby bylo vyhověno povinnosti uložené právními předpisy; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.


Právo podat stížnost

Máte také právo podat stížnost u dozorovému úřadu. Pro podání stížnosti, prosím, využijte kontaktní údaje níže:

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů posta@oou.cz

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Česká republika

  

Kontaktní údaje:

Kontaktní údaje ALMŠ:

Adresa: sídlo Asociace lesních MŠ, z. s., Šlikova 74, 169 00 Praha 6 Břevnov

kancelář: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Emailová adresa: info@lesnims.cz


Kontaktní údaje Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ

Adresa: sídlo Asociace lesních MŠ, z. s., Šlikova 74, 169 00 Praha 6 Břevnov

kancelář: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Emailová adresa: michaela.horejsi@lesnims.cz

Pokud si přejete uplatnit jakékoliv z výše uvedených práv nebo máte jakékoliv dotazy ohledně tohoto oznámení, prosím, směřujte vaše dotazy na:

Zuzana Vacíková, zuzana.vacikova@lesnims.cz, +420603556570


Aktualizace tohoto oznámení

ALMŠ a Škola lesem mohou aktualizovat toto oznámení. Každá nová verze bude účinná od data v aktualizovaném oznámení uvedeného, zajišťující, že jednotlivcům bude poskytnuto dostatečné předběžné oznámení a upozornění na významné změny.

 V Praze dne 20. 5. 2024

 

Tereza Valkounová,

předsedkyně Asociace lesních MŠ, z.s.

předsedkyně Školy lesem, pobočného spolku ALMŠ

Přečtěte si, jak doporučujeme zacházet osobními údaji Vám.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se