Třídní kniha pro ekologickou výchovu

<  Zpět na výpis

Cílem projektu je vytvoření inovativní třídní knihy, která bude lépe vyhovovat potřebám mateřských škol, v nichž se výchovně vzdělávací proces odehrává převážně venku a vychází z ekovýchovných didaktických přístupů.

Třídní kniha je povinnou dokumentací mateřské školy podle školského zákona 561/2004 Sb. § 28 odst. 1 písm. f. Musí obsahovat průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, avšak forma dokumentu je pro školy nezávazná. Školy si mohou vybrat z nabídky dokument, který nejvíce vyhovuje jejich požadavkům, případně si vytvořit i vlastní. Většina mateřských škol používá tiskopis od společnosti SEVT. Ten umožňuje zaznamenat vše Českou školní inspekcí požadované, ale nevybízí pedagogy k tomu, aby si všímali a zaznamenali podstatné aspekty související s tím, že se vzdělávání odehrává primárně venku nebo do značné míry staví na situačním učení. Těmto inovativním didaktickým postupům bohužel poskytované tiskopisy neodpovídají, dokonce se dá dovozovat, že brání tomu, aby byl přínos vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou náležitě zhodnocen a doceněn.
Pedagog má tendenci potvrdit v třídní knize to, co bylo naplánováno (typicky ve školním vzdělávacím programu). Opomíjí přitom mnohé jevy, které byly klíčové pro rozvoj environmentálních a dalších kompetencí při jiných než řízených činnostech. Pobyt v přírodě se pak může jevit jako "promarněný čas", protože v ní nelze "plnit stanovené cíle". Projekt si klade za cíl měnit tento utilitární pohled na přírodu tím, že podnítí pedagogy k větší všímavosti k tomu, co se děje v interakci dětí s přírodou a následně k lepšímu plánování a hodnocení pedagogické činnosti.

Pro vzdělávání v interakci s přírodou je specifické, že staví na jiných didaktických postupech, než je tzv. projektování, a to z toho důvodu, že přírodní prostředí nabízí množství podnětů, které nelze přesně naplánovat, lze pouze předvídat z ročního období a z charakteru míst, které plánujeme navštívit. V případě projektování jsou stanoveny pedagogické cíle a činnosti k jejich dosažení, což může dobře fungovat v interiéru, kde není v podstatě nic jiného než to, co tam pedagog přinesl. 

V ekovýchovně zaměřené MŠ musí pedagogický pracovník umět předvídat a spolupracovat s přírodou. Osvědčeným didaktickým postupem je tzv. vstřícné kurikulum, tj. postup založený na stanovení tematických celků a oblastí kompetencí přímo souvisejících s děním v přírodě. Dalším typickým přístupem je vynořující se kurikulum (emerging curriculum), které je založené na zpětném vyhodnocování kompetencí, k jejichž rozvoji vyvstaly příležitosti při kontaktu s reálným světem.

Pražské mateřské školy dostanou možnost podílet se na vzniku třídní knihy určené pro vyhodnocování environmentálně zaměřeného školního vzdělávacího programu. Vznikne nástroj, který bude lépe odpovídat potřebám MŠ a zároveň svým obsahem bude vybízet k tomu, aby pedagogy motivoval cíleněji sledovat efekt jednotlivých aktivit EVVO a na základě evaluace je lépe plánovat. Výstup projektu bude zdarma k dispozici pražským mateřským školám (vč. lesních) a lesním klubům. Prospěch z projektu budou mít v konečném důsledku děti v mateřských školách, jenž budou vzdělávány na základě evidence based přístupu (sběr dat, jejich vyhodnocení a implementace nově objeveného).

Odborná řešitelka: Mgr. Johana Passerin, johana.passerin@lesnims.cz.

 

Projekt je podpořen grantem hl. m. Prahy.

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se