Síla zvenku a z nitra - jak lesní školky posilují děti a komunity

<  Zpět na výpis

Für Deutsch scrollen Sie unten oder klicken Sie hier.

Lesní školky v České republice do velké míry staví na zkušenosti Německa, kde tato forma vzdělávání předškolních dětí funguje o téměř 20 let déle. Proto je příležitost nahlédnout do praxe německých lesních školek vždy velmi obohacující. Česká republika už ale také má svým kolegům z Německa co nabídnout a pro rok 2024 to bude platit ještě více díky připravované mezinárodní Letní škole pro pedagogy lesních školek. Výzvy v Evropě nás vedou k větší propojenosti a tu si přejeme tímto projektem posílit.

Cílem projektu Síla zvenku a z nitra - jak lesní školky posilují děti a komunity je umožnit pedagogům z lesních školek sdílet zkušenosti s posilováním resilience a to jak jich samotných, tak komunit a dětí, o které v lesních školkách pečují. Půjde o konkrétní nápady jak z denních aktivit s dětmi, tak s nastavením organizací, která vedou k jejich větší odolnosti a udržitelnosti. Důležitým pilířem udržitelnosti je i téma ekonomické stability a soběstačnosti, proto rozšíříme sdílení nejen na poli pedagogiky, ale i v rovině řízení organizací, které lesní školky provozují. Díky pravidelnému pořádání česko-německých návštěv máme ověřeno, že společná setkání vedou k posílení dobrých záměrů uvnitř zúčastněných organizací i v osobně-profesních životech. Kolegiální podpora působí proti rezignaci, pocitům opuštěnosti či strachu z hrozeb, které jsou nám všem blízko. Pro předškolní děti potřebujeme být útočištěm bezpečí a klidu, posilovat důvěru dětí v život a vůli pečovat o sebe a své okolí. 

Česko - německé setkání jsou naplánovány následovně:

  • Exkurze v berlínských školkách vedena třemi zkušenými průvodci z týmu Asociace lesních MŠ. Exkurze proběhla ve dnech 21. - 24. 4. 2024. Tři skupiny celkem 12 účastníků, německý partner, mediální specialistka a finanční expertka navštívilo celkem sedm školek. 
  • Kulatý stůl za účasti zástupců Asociace lesních MŠ, zástupců místních lesních školek a příslušných školských úřadů, které lesní školky zřizují.
  • Mezinárodní Letní škola 2024 - Letní škola proběhne v ekocentru Loutí od 5. 8. 2024 do 9. 8. 2024. Na Letní školu jsou pozváni kolegové z berlínských školek, německý partner a čeští účastníci berlínské exkurze. Pro skupinu je připraven speciální program - 1 dopolední expedice nebo dílna a kontinuální diskuzní skupina. Tento formát umožní věnovat se tři dny po sobě společně tématu resilience a s tím spojeným praktickým otázkám z každodenního života s dětmi ve školce a komunitě. 

Pro více informací k projektu můžete kontaktovat Johanu Passerin (johana.passerin@lesnims.cz) a Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz). 

Projekt se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.


Stärke von draußen und drinnen - wie Waldkindergärten die Kinder und Gemeinschaften stärken

Die Waldkindergärten in der Tschechischen Republik basieren weitgehend auf den Erfahrungen in Deutschland, wo diese Form der Erziehung von Vorschulkindern schon fast 20 Jahre länger existiert. Daher ist die Möglichkeit, einen Blick in die Praxis deutscher Waldkindergärten zu werfen, immer sehr bereichernd. Aber auch die Tschechische Republik hat den deutschen Kolleginnen und Kollegen bereits viel zu bieten, und das wird sich 2024 dank der kommenden Internationalen Sommerschule für Waldkindergärtner/innen noch mehr stärken. Die Herausforderungen in Europa führen uns zu einer stärkeren Vernetzung, die wir mit diesem Projekt verstärken wollen.


Ziel des vorgeschlagenen Projekts ist es, den Erzieherinnen und Erziehern in den Waldkindergärten die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen mit dem Stärken der Resilienz auszutauschen, sowohl für sich selbst als auch für die Gemeinschaften und Kinder, die sie in den Waldkindergärten betreuen. Es geht um konkrete Ideen aus der täglichen Arbeit mit Kindern und dem Aufstellen von Organisationen, die zu mehr Resilienz und Nachhaltigkeit führen. Das Thema ökonomische Stabilität und Selbstversorgung ist ebenfalls eine wichtige Säule der Nachhaltigkeit, so dass wir den Austausch nicht nur auf den Bereich der Pädagogik, sondern auch auf die Managementebene der Organisationen, die Waldkindergärten betreiben, ausweiten werden. Durch die regelmäßige Organisation tschechisch-deutscher Besuche haben wir festgestellt, dass die gemeinsamen Treffen zu einer Stärkung der guten Absichten innerhalb der beteiligten Organisationen und in ihrem persönlichen und beruflichen Leben führen. Die kollegiale Unterstützung wirkt der Resignation, dem Gefühl des Verlassenseins oder der Angst vor Bedrohungen entgegen, die uns allen nahestehen. Wir brauchen einen Hafen der Sicherheit und Ruhe für Vorschulkinder, der das Vertrauen der Kinder ins Leben und ihren Willen, für sich und ihre Umwelt zu sorgen, stärkt.

Die tschechisch-deutschen Treffen sind wie folgt geplant:

  • Exkursion in Berliner Kindergärten unter Leitung von drei erfahrenen Guides aus dem Team des Waldkindergartenvereins. Die Exkursion fand vom 21. bis 24. April 2024 statt. Drei Gruppen mit 12 Teilnehmern, einem deutschen Partner, einem Medienspezialisten und einem Finanzexperten besuchten insgesamt sieben Kindergärten. 
  • Es fand ein runder Tisch statt, an dem Vertreter des Waldkindergartenvereins, Vertreter der lokalen Waldkindergärten und die jeweiligen Schulbehörden, die die Waldkindergärten einrichten, teilnahmen.
  • Internationale Sommerschule 2024 - Die Sommerschule findet vom 5. August 2024 bis 9. August 2024 im Ökozentrum Loutí statt. Eingeladen sind Kolleginnen und Kollegen aus den Berliner Kindergärten, der deutsche Partner und die tschechischen Teilnehmer der Berlin-Exkursion. Für die Gruppe gibt es ein spezielles Programm - 1 Vormittagsexkursion oder Workshop und eine fortlaufende Diskussionsrunde. Dieses Format wird es ermöglichen, das Thema Resilienz und damit verbundene praktische Fragen aus dem Alltag mit Kindern im Kindergarten und in der Gemeinde an drei aufeinanderfolgenden Tagen gemeinsam zu behandeln. 

Für weitere Informationen über das Projekt können Sie sich an Johana Passerin (johana.passerin@lesnims.cz) und Zuzana Knap (zuzana.knap@lesnims.cz) wenden. 

 

Das Projekt findet mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds statt.

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se