Legislativa

Jaký je rozdíl mezi lesní mateřskou školou a lesním klubem?
Lesní mateřská škola je subjekt předškolního vzdělávání přesně popsaný ve školském zákonu a průvodních vyhláškách. Vzdělává děti v prostředí přírody na základě Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). Plnění ŠVP kontroluje Česká školní inspekce. Mateřská škola musí být zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení. Je možné v ní plnit tzv. povinnou předškolní docházku. Na chod MŠ přispívá stát (prostřednictvím krajských úřadů) a školkovné placené rodiči, kteří si jej mohou plně odečíst ze základu daně. Kvalitní lesní MŠ plní Standardy kvality LMŠ a LK a mají odpovídající certifikát. ALMŠ je střešní organizací lesních MŠ i lesních klubů.

Lesní klub je subjekt předškolního vzdělávání, který není definován zákonem. Kvalitní lesní kluby plní Standardy kvality ALMŠ a mají odpovídající certifikát a rovněž děti v prostředí přírody na základě Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). Povinný rok předškolní docházky zde mohou děti plnit v případě, že je rodiče přihlásí do režimu individuálního vzdělávání. Lesní klub bývá hrazen ze soukromých prostředků a platby rodičů nebývají odečitatelné ze základu daně (pozor, není to ve 100% případů). 

 

Povinná předškolní docházka
Povinná předškolní docházka se týká všech dětí, které budou mít páté narozeniny do 31. srpna. MŠMT zavedlo také nárokovatelnost místa v MŠ. Je třeba neplést si tyto dva termíny. Nárokovatelnost není povinnost, znamená pouze, že spádová MŠ musí přijmout dítě daného věku do MŠ. Týká se pouze MŠ, které jsou pro konkrétní dítě spádové dle adresy trvalého pobytu. Mateřské školy, která pro konkrétní dítě spádová není, se tato povinnost netýká. Lesní MŠ není nikdy spádová a to ani v případě, že je zřizována obcí.

Rodiče všech pětiletých dětí, pokud jejich dítě již nechodí do rejstříkové MŠ, musí přihlásit své dítě do MŠ (ať už kamenné, nebo lesní). Pro splnění této povinnosti existují tato řešení: spádová MŠ, klasická MŠ, lesní MŠ, individuální vzdělávání. Co jednotlivé termíny znamenají, popisujeme níže. 

1. Spádová MŠ je kamenná MŠ, tedy MŠ zapsaná ve školském rejstříku, kterou obec stanoví jako příslušnou pro konkrétní ulice, nebo celé obce dle adresy trvalého pobytu dítěte. Která MŠ je Vaší spádovou, zjistíte z Vyhlášky obce, nebo na školském odboru krajského úřadu. V některých školských obvodech dochází k situaci, že jsou za spádové označeny všechny školky dané městské části. Spádová školka MUSÍ vaše pětileté dítě přijmout. Spádovou školkou není nikdy lesní MŠ, aby nemohla nastat situace, že obec zřídí jedinou školku, a všichni rodiče budou nuceni posílat své děti do lesní školky.    

2. Nespádová kamenná nebo lesní MŠ. Nespádová školka nemá povinnost dítě přijmout, ale to je oproti spádové školce jediný rozdíl. Protože rodič má možnost MŠ pro své dítě vybírat, nemusí dítě přihlásit pouze do spádové školky. Možnost výběru platí i pro evidenci k individuálnímu vzdělávání. Konkrétní podmínky pro přijetí si stanová každá MŠ/LMŠ sama. Ředitel nespádové MŠ má povinnost informovat ředitele spádové MŠ, že přijal dítě z jeho obvodu k povinné předškolní docházce, nebo individuálu (kvůli výkaznictví, týká se jen pětiletých a starších dětí). Forma není dána (dopis, či e-mail). 

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven vyhláškou MŠMT 14/2005 v § 1c na 4 hodiny každý pracovní den (s výjimkou prázdnin). MŠ si sama stanoví systém omlouvání dítěte z výuky, přičemž nepodkročitelné minimum zveřejnila MŠMT v pokynech zde. Protože omlouvání je plně v kompetenci ředitele, je na řediteli MŠ zda bude akceptovat periodické absence viz níže.  

Není možné kombinovat 2 rejstříkové MŠ, tj. například chodit 2 dny do kamenné MŠ  a 3 dny do lesní MŠ. 

MŠMT se VYSLOVILO PROTI možnosti docházky do rejstříkové školky a nerejstříkového zařízení. Argumentem je rozsah povinné předškolní docházky. Pravidelné omlouvání tedy je v kompetenci ředitele, ten by jej však neměl připustit.

3. Poslední variantou je přihlášení dítěte k tzv. individuálnímu vzdělávání. Postup přihlášení k „individuálu” naleznete v členské sekci. Individuál prakticky znamená, že dítě fyzicky nedochází do žádného rejstříkového zařízení (dítě může zůstat doma, chodit do lesního klubu, dětské skupiny, mateřského centra atp.). Rodič v květnu, nebo v průběhu školního roku zaregistruje své dítě do vybrané MŠ a v termínu vyhlášeném ředitelem/kou MŠ přijde k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Opět platí, že spádová školka dítě přijmout/zaevidovat MUSÍ, nespádová MŠ a lesní MŠ jej přijmout/zaevidovat MOHOU. Dítě se nezapočítává do kapacity. Je však zcela v souladu s pravidly a výkladem MŠMT, přijmout dítě v individuálním vzdělávání nad rámec kapacity. Výše finančního příspěvku evidující MŠ na dítě v režimu individuálního vzdělávání je 0,05% standardního normativu.

Individuální vzdělávání probíhá tak, že za jeho výsledky jsou plně zodpovědní rodiče dítěte. Ředitel MŠ, která dítě eviduje, pouze poskytne rodičům informaci (není stanoveno, zda písemně, nebo ústně), co se od dítěte očekává, že bude umět. Následně pozve dítě na ověření (není přesně určeno, že dítě musí přijít přímo do školky, to se nechává na řediteli MŠ). Pokud se dítě nedostaví, stanoví ředitel MŠ náhradní termín. Pokud se dítě nedostaví ani na něj, ředitel MŠ ZRUŠÍ individuální vzdělávání a dítě MUSÍ okamžitě nastoupit do školky, v níž bylo evidováno. Případné odvolání rodiče NEMÁ odkladný charakter. Dobrou zprávou je, že nedostavení se k přezkoušení je jediným důvodem, který MŠMT uvádí jako relevantní pro zrušení individuálního vzdělávání, nemělo by se tak stávat, že by se rušila možnost individuálního vzdělávání dítěti, které se při ověřování nebude s učitelem komunikovat. Pozor, pokud rodiče jednou zruší režim individuálního vzdělávání svého dítěte, nemohou o něj již znovu zažádat.

 

Zápis do lesní MŠ
Podle § 34 Školského zákona, je stanoven řádný zápis do všech MŠ na 2. - 16. května. Termín platí i pro lesní MŠ. Mateřské školy mohou dále provádět i dodatečné zápisy v průběhu školního roku. Není to však jejich povinnost, záleží na školním řádu každé školky. 

Zápis do lesního klubu
Probíhá dle pravidel konkrétního lesního klubu, nejčastěji v květnu.

 

 

Bližší podmínky pro zápis do registru MŠ vedeného MŠMT naleznete v členské sekci webu a to včetně souvisejících dokumentů, vyhlášek a zákonů.

Kontaktní osoba pro otázky legislativy:  magda.kvitkova@lesnims.cz

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se