Obsah Standardů kvality

I. PROCEDURÁLNÍ STANDARDY

Procedurální standardy definují vztah LMŠ/LK k rodičům, dětem a veřejnosti.

S1. Cíle a podmínky vzdělávání
LMŠ/LK má definovány poslání, výchovně-vzdělávací cíle, zásady provozu a poskytování služeb. Tyto informace jsou písemně zpracovány ve Školním vzdělávacím plánu (ŠVP) a jsou veřejně přístupné. Výchovně-vzdělávací cíle jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). K oslovení určité cílové skupiny slouží zejména webové stránky, ale také další média.

Kdo jsme, co děláme, pro koho (cílová skupina), jak to děláme, jaký je náš cíl a proč to děláme? Prezentujeme to na veřejnosti? Je náš ŠVP v souladu s RVP PV?

 • Stanovy či jiný ustavující dokument
 • Školní vzdělávací program (ŠVP) v souladu s RVP PV
 • Provozní řád a školní řád
 • Smlouva o výchově a vzdělávání
 • Prezentace veřejnosti – webové stránky

 

S2. Dokumentace o výchově a vzdělávání dětí
Školka vede evidenci dětí a jejich individuálních potřeb. Přitom postupuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, resp. GDPR. Školka svou práci s dětmi a její přípravu dokumentuje.

Jaké písemné dokumenty nám pomáhají při přípravě a práci s dětmi?

 • Denní docházka
 • Třídní kniha
 • Evidenční list
 • Vyjádření lékaře
 • Vnitřní směrnice pro nakládání s osobními údaji
 • Portfolia dětí
 • Zápisy z pedagogických porad
 • Pedagogické přípravy
 • Záznamy o rozvoji klíčových kompetencí dětí
 • Kniha úrazů

 

S3. Práce s dětmi
Pedagog pracuje v souladu s Etickým kodexem pedagoga lesní MŠ. Jednání ve skupině a struktura dne mají známá pravidla. Základem pedagogické práce je vlastní školní vzdělávací program, který je v souladu s RVP PV. Pedagogický přístup vychází z prožitkového učení dětí v celoročním kontaktu s přírodou. Pedagog je schopen svou přípravu uzpůsobit aktuálnímu zájmu a potřebám dětí a aktuálním podmínkám prostředí, kde program probíhá. Pedagog umožňuje dítěti prožít bezpečné riziko. Prostředí s minimem hraček a zároveň s dostatkem materiálu a nářadí podporuje u dětí rozvoj kreativity a sociálního učení. Školka zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí. Sleduje rozvoj klíčových kompetencí dětí a informuje o tom zákonné zástupce dítěte nejméně 2× do roka v individuálních pohovorech. Školka má vytvořen adresář odborného multidisciplinárního týmu, na který může v případě potřeby rodiče s dítětem odkázat.

Jak se pozná, že pedagog pracuje v souladu s Etickým kodexem pedagoga LMŠ/LK? Má školka seznam pravidel společného soužití? Má denní režim ve školce jasný řád? Má školka vypracován vlastní ŠVP? Je v souladu s RVP PV?  Kdo se podílel na jeho tvorbě? Jakou formou pedagogové předávají dětem informace? Jsou pedagogové schopni pohotově improvizovat? Jak uzpůsobujete program změně vnějších podmínek? Je pedagogům a rodičům jasné, co to je bezpečné riziko? Jak s ním pedagogové pracují? Jak pracujete s dětmi v ročníku před nástupem do školy? Jakým způsobem a jak často reflektujete vývoj dětí? Podle jakých kritérií? Jak zpětnou vazbu o dětech sdílíte s rodiči? Víte, na koho se obrátit, kdyby dítě potřebovalo podporu odborného specialisty?

 • Etický kodex pedagoga lesní MŠ
 • Provozní a školní řád
 • Pravidla
 • ŠVP v souladu s RVP PV
 • Pedagogické přípravy
 • Práce s předškoláky
 • Záznamy o rozvoji klíčových kompetencí dětí
 • Adresář školských poradenských pracovišť

 

S4. Zpětná vazba rodičů ke kvalitě činnosti
LMŠ/LK vytváří příležitosti pro přijímání zpětné vazby od rodičů. Pozitivní i negativní zpětné vazby od rodičů vyhodnocuje. Má písemně zpracována pravidla pro vyřizování negativní zpětné vazby. Podle těchto pravidel postupuje.

Je rodičům jasné, jakým způsobem dávat školce zpětnou vazbu? Je jasné, na koho se se zpětnou vazbou obracet? Má školka pravidla pro vyřizování negativní zpětné vazby ke kvalitě své práce?

 • Organizační řád (personální struktura a odpovědnosti)
 • Smlouva o výchově a vzdělávání dítěte
 • Provozní a školní řád
 • Zpětná vazba (směrnice pro vyřizování stížností a podnětů, dotazník pro rodiče, schůzky s rodiči, individuální pohovory s rodiči)

 

S5. Partnerství

LMŠ/LK spolupracuje s rodinami zapsaných dětí, s místní komunitou a komunitou lesních mateřských škol. Zástupce LMŠ/LK se alespoň jednou ročně účastní Členských schůzí ALMŠ (sletu). LMŠ/LK a jejich jednotliví zaměstnanci mají na vědomí, že svým jednáním a vystupováním reprezentují Asociaci lesních MŠ a spoluvytvářejí obraz lesních školek na veřejnosti. Vyvarují se chování, které by mohlo ohrozit dobrou pověst lesních školek (pomluva, podvod, zpronevěra atd.) a které je v rozporu s občanským a trestním zákoníkem

Jak spolupracujete s rodiči a sourozenci zapsaných dětí? Jak probíhá vaše spolupráce se subjekty v místě vašeho působení? Jakou formou spolupracujete s ALMŠ?

 • Členské schůze ALMŠ (Slety)
 • Brigády
 • Výlety
 • Slavnosti
 • Přednášky otevřené veřejnosti
 • Jarmarky a benefice
 • Celoživotní vzdělávání zaměstnanců
 • Hospitace v jiných LMŠ/LK
   

S6. Poskytování informací o činnosti
Školka informuje o své činnosti tak, aby byl její obraz transparentní ve vztahu k rodičům zapsaných dětí, ve vztahu k zájemcům o docházku a k veřejnosti. Snaží se poskytovat dostatek informací a pečuje o dobré jméno lesních MŠ / lesních klubů.

Jakými způsoby LMŠ/LK informuje rodiče zapsaných dětí? Jak o sobě dává vědět zájemcům o docházku a další veřejnosti? Kdo obraz organizace na veřejnosti vytváří? Je v organizaci někdo zodpovědný konkrétně za tuto oblast?

 • Webové stránky
 • Schůzky s rodiči
 • Výroční zpráva a účetní závěrka
 • Nástěnka
 • E-maily
 • Dny otevřených dveří
 • Propagační materiály
 • Příspěvky do místního a regionálního tisku
 • Účast zástupců školky na akcích místní komunity
 • Jarmarky, benefice a další akce otevřené veřejnosti
   

II. PERSONÁLNÍ STANDARDY

S7. Personální zajištění
LMŠ/LK má písemně stanovenou personální strukturu. Je schopna popsat kvalifikační a osobnostní předpoklady zaměstnanců. V lesní mateřské škole (LMŠ) se personální zajištění řídí zákonem o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.) a všichni pracovníci mají patřičnou kvalifikaci nebo si ji doplňují. V lesním klubu (LK) má alespoň jeden praktikující pedagog kvalifikaci pedagoga dle zákona o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.) nebo ukončil či je frekventantem akreditovaného vzdělávacího kurzu pro pedagogy, který organizuje ALMŠ. Se skupinou maximálně 16 dětí pracují vždy 2 osoby odpovědné za výchovně-vzdělávací proces.

Je jasné, kdo má v týmu jaká oprávnění a povinnosti? Je při přijímání zaměstnanců jasné, koho hledáte? Má alespoň jeden člen pedagogického týmu potřebné vzdělání? Pracují se skupinou dětí vždy 2 osoby odpovědné za výchovně-vzdělávací proces?

 • Organizační řád (personální struktura a odpovědnosti)
 • Osvědčení o studiu
 • Osvědčení ze vzdělávacího kurzu při ALMŠ
 • Adresář školských poradenských pracovišť
 • Výkaz práce zaměstnanců
   

S8. Profesní rozvoj pracovníků
LMŠ/LK pravidelně vyhodnocuje práci pracovníků podle předem domluvených kritérií, oceňuje ji a podporuje zaměstnance v dalším profesním růstu. Minimálně jeden pedagog alespoň jednou ročně navštíví jinou organizaci poskytující předškolní vzdělávání.

Probíhá v organizaci pravidelné sebehodnocení a vyhodnocení práce pracovníků? Podle jakých kritérií? Je rozpočet nastaven tak, aby byla odměna pracovníků dostatečná? Poskytuje organizace svým pracovníkům nějaké benefity? Jak své zaměstnance oceňuje morálně? Je mezi zaměstnanci podporována výměna informací a zkušeností? Je zaměstnancům umožněno další vzdělávání? Jak organizace předchází syndromu vyhoření? Má prostředky pro supervizi (případovou, týmovou, individuální, manažerskou)? Jaký je možný přínos z návštěvy jiné LMŠ/LK?

 • Kritéria pro sebevyhodnocování a vyhodnocování
 • Sebehodnotící zpráva pracovníka
 • Vyhodnocování – např. vzájemná zpětná vazba pedagogů, rozhovor s nadřízeným. Vyhodnocování je součástí pedagogických porad.
 • Supervize, mentoring
 • Pracovní benefity
 • Záznamy o poradách týmu
 • Individuální vzdělávací plán pracovníků
 • Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet
 • Udržitelná pracovní doba
 • Zpráva z výměnné exkurze do jiné organizace nabízející předškolní vzdělávání

 

III. PROVOZNÍ STANDARDY

S9. Prostředí
Výchovně-vzdělávací proces lesní mateřské školy / lesního klubu je realizován primárně ve volné přírodě na základě dohody s majitelem pozemku. Zázemí je umístěno ve volné přírodě či je z něj volná příroda dosažitelná do 20 minut dětské pěší chůze. Pokud má LMŠ/LK provoz déle než 3 hodiny, má k dispozici vyhřívané zázemí, kde se děti mohou převléknout a usušit, a místo pro jejich odpočinek. V zázemí je k dispozici toaleta a pitná voda z ověřitelného zdroje. Zázemí LMŠ plně vyhovuje vyhlášce č. 410/2005 Sb. (Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých) § 9. Zázemí LK se pokud možno také řídí touto vyhláškou.

Máte dohodu o užívání pozemku? Jak daleko to máte do volné přírody? Je školka schopna zajistit výchovu a vzdělávání dětí po celý školní rok? Drží se školka platné legislativy?

 • Dohoda o užívání pozemku
 • Dosažitelnost volné přírody dětmi do 20 minut
 • Vhodné zázemí
 • Provozní a školní řád

 

S10. Finanční udržitelnost
LMŠ/LK má finanční řízení. Rozpočet je vypracován na minimálně jeden školní rok dopředu. Rozpočet je z dlouhodobého hlediska vyrovnaný.

Kdo je odpovědný za finanční management projektu? Má organizace vyrovnaný rozpočet, aby byla schopna zajistit dlouhodobý stabilní provoz? Jaké jsou finanční zdroje? Je v případě investičních výdajů jasná jejich návratnost?

 • Organizační řád
 • Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet
 • Finanční řízení
 • Výroční zpráva a účetní závěrka
 • Pracovní smlouvy se zaměstnanci
 • Smlouva o výchově a vzdělávání
 • Fundraisingový plán

 

S11. Nouzové a havarijní situace
Organizace vědomě pracuje s riziky a jejich vzdělávacím přínosem. Má písemně popsány nouzové a havarijní situace, ke kterým může dojít, a postup při jejich řešení. Všichni pracovníci jsou s tímto dokumentem seznámeni. LMŠ/LK vede evidenci úrazů. Má sjednáno úrazové a škodové pojištění. Pracovníci absolvovali kurz první pomoci. Tento kurz obnovují nejméně 1× za dva roky. Mají vždy k dispozici lékárničku a nabitý mobilní telefon se všemi potřebnými kontakty.

S jakými riziky se můžete setkat v místě zázemí vaší LMŠ/LK a v jejím okolí? Víte, jak byste postupovali, kdyby došlo ke krizové situaci? Máte vyjasněné role v případě nenadálé krizové situace (kdo poskytuje první pomoc, kdo se stará o děti, kam jít atd.)? Umějí pracovníci poskytnout první pomoc? Kdo kontroluje doplnění lékárničky? Máte lékárničku vždy při ruce? Kdo má na starosti, aby byl telefon vždy nabitý a byly v něm kontakty na všechny rodiče a důležité subjekty? Máte kontakt na správce lesa? Víte, co je přínosem Knihy úrazů? Má organizace sjednáno úrazové a škodové pojištění? Kde by LMŠ/LK našla ochranné zázemí např. v případě povodně či déletrvajících mrazů? Umíte popsat svoji pozici v terénu vzhledem k dojezdu záchranné služby?

 • Dokument vyhodnocení rizik a přínosů
 • Dokument o postupu při nouzových a havarijních situacích – krizový plán
 • Doklad o tom, že se zaměstnanec seznámil s postupem při nouzových a havarijních situacích a byl proškolen v BOZP
 • Kniha úrazů
 • Denní docházka
 • Smlouva o úrazovém a škodovém pojištění
 • Osvědčení o absolvování kurzu první pomoci
 • Organizační řád (personální struktura a odpovědnosti)
 • Dokument o revizi lékárničky
 • Domluvené ochranné zázemí
 • Dokumenty o revizi přístrojů a elektroinstalace (např. hasicího přístroje, kamen)
 • Revize spalinových cest
 • HACCP
   

S12. Zvyšování kvality činnosti
Školka pravidelně nejméně jednou ročně vyhodnocuje, zda je její práce na úrovni jednotlivců i organizace jako celku v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami. Využívá k tomu interní a externí zpětné vazby. Závěry z porad mají písemnou formu.

Jakou formu vyhodnocování používáte na úrovni pracovníků? Jakou na úrovni organizace jako celku? Co je přínosem vyhodnocování naplňování ŠVP? Jak často vyhodnocujete? Je to dostatečně často? Kdo všechno může vaší školce dát zpětnou vazbu? Co je přínosem písemných závěrů z porad?

 • Interní zpětná vazba
  • Kritéria pro sebevyhodnocování a vyhodnocování
  • Týmové vyhodnocování organizace jako celku (např. SWOT analýza)
  • Vyhodnocování naplňování ŠVP
  • Sebehodnotící zpráva o naplňování Standardů kvality
  • Sebevyhodnocování a vyhodnocování pracovníků
  • Zápisy z porad
 • Externí zpětná vazba
  • Dotazníky pro rodiče (anonymní i jmenovité)
  • Audity
  • Zpětná vazba od spřátelené LMŠ/LK
  • Připomínky externistů a návštěvníků
  • Ohlasy veřejnosti
  • Studie, výzkumy a posudky odborníků
 • Zpráva o naplňování Standardů kvality od Skupiny pro kvalitu při ALMŠ

 

 

Kompletní Standardy kvality a Etický kodex pedagoga LMŠ si můžete stáhnout: Standardy kvality (pozor, znění S9 a S11 není v pdf verzi aktualizováno, aktuální verze je pouze výše)

Hodnotící/sebehodnotící formulář

Etický kodex pedagoga LMŠ

 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se