Visegrad Fund

<  Zpět na výpis

The project is focused on the implementation of functional legislation and regulations and fostering the common advocacy strategy in four most problematic issues: shelter and hygiene, food safety, risk-benefit approach, pedagogy. The result of the project is improvement of legislative situation of forest kindergartens in all V4 countries ((Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland) which leads towards good access to forest kindergartens for all children and parents. The ultimate goal of the project leads towards forest kindergarten as a part of mainstream preschool state approved education.

Projekt se zaměřuje na implementaci funkčních právních předpisů a na podporu společné advokační strategie ve čtyřech nejproblematičtějších otázkách: přístřeší a hygieně, bezpečnosti potravin, přístupu k rizikům a přínosům, pedagogice. Výsledkem projektu je zlepšení legislativní situace lesních školek ve všech zemích V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko), které vedou k otevřenému přístupu k lesním školkám pro všechny děti a rodiče. Nejvyšším cílem projektu jsou lesní mateřské školy jako součást mainstreamového vzdělávání uznávaného státem.

 

PROJECT ACTIVITIES | PROJEKTOVÉ AKTIVITY
10/2018 - 2/2020

Training (CZ): Advocacy strategy training Výcvik (CZ): Výcvik v advokační strategii
Training + Round table (SK): shelter and hygiene Výcvik a kulatý stůl (SK): Přístření a hygiena v LMŠ
Training + Round table (CZ): food hygiene and catering in FK Výcvik a kulatý stůl (CZ): Hygiena potravin a catering v LMŠ
Training + Round table (HU): risk-benefit approach Výcvik a kulatý stůl (HU): Vyhodnocování rizik a přínosů
Training + Round table (PL): educational principles and methodology Výcvik a kulatý stůl (PL): Vzdělávací principy a metodologie
Presentation (HU) of advocacy strategy outputs in V4 region Prezentace výstupů advokačních strategií v V4 regionu (HU)

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Projekt je kofinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádského grantu od Mezinárodního Visegrádského Fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Grant support | Výše grantové podpory: 30.000 EUR

 

Project coordinator | Koordinátorka projektu: Tereza Valkounová

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se