Program

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Sobota 20. - neděle 21. ledna 2018
PhDr. Kateřina Fořtová: Vývojová psychologie předškolního věku
Účastníci získají základní přehled a orientaci v jednotlivých fázích vývoje dítěte v oblasti kognitivního, psychomotorického, emočního, psychosociálního vývoje dítěte. Klíčem je získání rámcového přehledu o rozdílech mezi normou a psychopatologií v dětském věku (s důrazem na nejčastější vývojové obtíže) a schopnost včasného vyhodnocení výraznější odlišnosti ve vývoji dítěte, kdy je třeba již zvážit a doporučit péči dalších odborníků.

PhDr. Kateřina Fořtová: Diagnostika školní zralosti
Mgr. Alena Laláková: Kontinuální práce s předškoláky, pedagogická diagnostika, metody a techniky
Účastníci získají základní orientaci v parametrech školní zralosti dítěte ve všech rovinách (v oblasti kognitivní, percepční, motorické, sociální i emoční), přehled o diagnostických kritériích školní zralosti. Vzdělávací oblast je zaměřena na prohloubení dovednosti v systematické práci s dítětem předškolního věku, která je cíleně zaměřená na rozvoj právě těch oblastí, které jsou důležité pro zvládnutí všech nároků školy. Účastníci si osvojí metody pedagogické diagnostiky s důrazem na praktickou zkušenost při nácviku metod pedagogické diagnostiky v případových studiích.

 

Sobota 10. března 2018
Mgr. Alena Laláková: Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
Účastníci získají ucelený přehled nejčastějších „diagnóz“ vázajících se k dětskému věku (dle MKN), orientaci ve zprávách poradenských zařízení, pedopsychiatrů a dalších odborníků, přehled o současné legislativě vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání, intergraci dětí s SVP. Důraz je kladen na oblast komunikace a spolupráci s rodinou dítěte se SVP a práci s pedagogickými plány podpory a individuálními vzdělávacími plány u dětí vyžadujících vyšší stupeň podpůrných opatření.

 

Sobota 14. - neděle 15. dubna 2018
PhDr. Kateřina Fořtová, Mgr. Alena Laláková: Specifika komunikace s dětmi, rodiči, v týmu
Účastníci si prohloubí své dovednosti v oblasti komunikace v týmu, s rodinou a dítětem, získají přehled o efektivních a neefektivních komunikačních stylech, seznámí se s nejčastějšími chybami při komunikaci a možnostmi, jak jim předcházet. Důraz je kladen na konkrétní techniky usnadňující komunikační proces, práci s dítětem v kontextu celého rodinného systému (zvýšení vnímavosti ke komunikačním vzorcům, které si konkrétní dítě přináší z rodiny, schopnost orientovat se v klíčových faktorech systému rodiny i ve výchovných stylech, které dítě výrazně ovlivňují ve výchovně vzdělávacím procesu). Na základě těchto znalostí následně umět volit vhodné komunikační strategie i při zvládání výchovně obtížných situací.

 
Mgr. Alena Laláková: Evaluace výchovně vzdělávacího procesu
Účastníci získají základní orientaci v procesu evaluace pedagogické práce s důrazem na možnost tvorby vlastních evaluačních kritérií. Zaměříme se na praktické techniky sledování vývoje dětí i rozvoje klíčových kompetencí v rámci RVP PV. Představení a pochopení evaluace jako klíčového nástroje pro rozvoj profesionality pedagoga je hlavním cílem tohoto vzdělávacího okruhu.

 

Sobota 12. května 2018
Mgr. Alena Laláková, PhDr. Kateřina Fořtová: Problematické dítě, rodič, učitel

Cílem tohoto vzdělávacího okruhu je představení rodiny jako strukturovaného systému a jeho vlivu na utváření rámců chování dítěte s důrazem na případné patologie, které nefunkční systém může u dítěte vytvářet a prohlubovat. Zaměříme se na oblast agrese a násilí, výchovné styly, tresty, úzké nebo rozvolněné hranice v rodině, rituály rodiny a jejich vliv na dítě, sebezáchovné či sebedestruktivní rámce chování. Důraz bude kladen na rozbor případových studií.

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Pátek 20. - sobota 21. ledna 2017
PhDr. Kateřina Fořtová: Vývojová psychologie předškolního věku
Účastníci získají základní přehled a orientaci v jednotlivých fázích vývoje dítěte v oblasti kognitivního, psychomotorického, emočního, psychosociálního vývoje dítěte. Klíčem je získání rámcového přehledu o rozdílech mezi normou a psychopatologií v dětském věku (s důrazem na nejčastější vývojové obtíže) a schopnost včasného vyhodnocení výraznější odlišnosti ve vývoji dítěte, kdy je třeba již zvážit a doporučit péči dalších odborníků.

PhDr. Kateřina Fořtová: Diagnostika školní zralosti
Mgr. Alena Laláková: Kontinuální práce s předškoláky, pedagogická diagnostika, metody a techniky
Účastníci získají základní orientaci v parametrech školní zralosti dítěte ve všech rovinách (v oblasti kognitivní, percepční, motorické, sociální i emoční), přehled o diagnostických kritériích školní zralosti. Vzdělávací oblast je zaměřena na prohloubení dovednosti v systematické práci s dítětem předškolního věku, která je cíleně zaměřená na rozvoj právě těch oblastí, které jsou důležité pro zvládnutí všech nároků školy. Účastníci si osvojí metody pedagogické diagnostiky s důrazem na praktickou zkušenost při nácviku metod pedagogické diagnostiky v případových studiích.

 

Sobota 25. února 2017
Mgr. Alena Laláková: Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
Účastníci získají ucelený přehled nejčastějších „diagnóz“ vázajících se k dětskému věku (dle MKN), orientaci ve zprávách poradenských zařízení, pedopsychiatrů a dalších odborníků, přehled o současné legislativě vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání, intergraci dětí s SVP. Důraz je kladen na oblast komunikace a spolupráci s rodinou dítěte se SVP a práci s pedagogickými plány podpory a individuálními vzdělávacími plány u dětí vyžadujících vyšší stupeň podpůrných opatření.

 

Sobota 1. dubna 2017
PhDr. Kateřina Fořtová, Mgr. Alena Laláková: Specifika komunikace s dětmi, rodiči, v týmu
Účastníci si prohloubí své dovednosti v oblasti komunikace v týmu, s rodinou a dítětem, získají přehled o efektivních a neefektivních komunikačních stylech, seznámí se s nejčastějšími chybami při komunikaci a možnostmi, jak jim předcházet. Důraz je kladen na konkrétní techniky usnadňující komunikační proces, práci s dítětem v kontextu celého rodinného systému (zvýšení vnímavosti ke komunikačním vzorcům, které si konkrétní dítě přináší z rodiny, schopnost orientovat se v klíčových faktorech systému rodiny i ve výchovných stylech, které dítě výrazně ovlivňují ve výchovně vzdělávacím procesu). Na základě těchto znalostí následně umět volit vhodné komunikační strategie i při zvládání výchovně obtížných situací.

 

Pátek 19. - sobota 20. 5. 2016
Mgr. Alena Laláková: Evaluace výchovně vzdělávacího procesu
Účastníci získají základní orientaci v procesu evaluace pedagogické práce s důrazem na možnost tvorby vlastních evaluačních kritérií. Zaměříme se na praktické techniky sledování vývoje dětí i rozvoje klíčových kompetencí v rámci RVP PV. Představení a pochopení evaluace jako klíčového nástroje pro rozvoj profesionality pedagoga je hlavním cílem tohoto vzdělávacího okruhu.

Mgr. Alena Laláková, PhDr. Kateřina Fořtová: Problematické dítě, rodič, učitel
Cílem tohoto vzdělávacího okruhu je představení rodiny jako strukturovaného systému a jeho vlivu na utváření rámců chování dítěte s důrazem na případné patologie, které nefunkční systém může u dítěte vytvářet a prohlubovat. Zaměříme se na oblast agrese a násilí, výchovné styly, tresty, úzké nebo rozvolněné hranice v rodině, rituály rodiny a jejich vliv na dítě, sebezáchovné či sebedestruktivní rámce chování. Důraz bude kladen na rozbor případových studií.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se