Pro rodiče

Měsíční newsletter nejen pro rodiče dětí z lesních školek. K jeho odběru se můžete přihlásit zde.

V relativně nedávné době začala platit nová pravidla upravující školský systém v ČR. Postupně jsou zaváděny nové parametry, které počítají s provozem lesních MŠ. V novinách se často mluví o rejstříku, individuálním vzdělávání, školkovném… vše v souvislosti s lesními MŠ. Níže bychom Vám rádi poskytli základní informace o lesních MŠ a lesních klubech ve světle nových pravidel.

Dlouho byly lesní mateřské školky a lesní školky jedním celkem, přestože šlo o celek velmi různorodý, spojoval jej zájem o nabídnutí vzdělávací alternativy pro děti předškolního věku, a to vzdělávání v každodenním kontaktu s přírodou, s důrazem na trvale udržitelný rozvoj. Vzdělávání a příroda byly v tomto přístupu stejně důležitými komponentami. Cílem pobytu v přírodě bylo děti vzdělávat, cílem vzdělávání bylo nejen naučit děti barvy a počítání, ale také uvědomění si zákonitostí a proměnlivosti přírody. To vše zůstává i nyní. Časem se nám podařilo změnit některé technické a administrativní parametry.

Změna českého školského systému, kterou se nám podařilo prosadit, zavedla pojem lesní mateřská škola, jakožto nový druh mateřské školy. Nyní tedy mohou vznikat mateřské školy klasické (s budovou tzv. kamenné), či lesní (se zázemím). Existují také lesní třídy při kamenných MŠ, ty se však řídí stejnými pravidly jako kamenné MŠ, v jejich případě k žádné změně nedošlo.

Jak vypadá typická lesní mateřská škola (LMŠ)? Typická LMŠ patrně neexistuje (jako cokoliv jiného, typického), LMŠ však mají společný počet dětí 15 - 16 ve skupině za doprovodu 2 dospělých osob (v LMŠ jim říkáme „průvodci“, protože jejich hlavním úkolem je děti provázet při jejich vzdělávání). Jeden dospělý musí být učitel, kvalifikace druhého je méně přísná, nicméně také právně definovaná, musí mít alespoň kvalifikaci „chůva“. Děti tráví většinu dne venku, do zázemí si chodí zpravidla jen odpočinout v době po obědě, případně v zázemí obědvají, pokud je venku zima. Děti tráví venku každý den a to za jakéhokoliv počasí, ano, i když prší, sněží, nebo mrzne. Jak je to možné? Jednoduše. Je třeba děti správně obléknout a v zázemí mít uloženo náhradní oblečení. Pokud jsou děti správně oblečené, zima jim není, což dokládají zkušenosti našich kolegů z Irska (tam prší skoro pořád), či ze Skandinávie (na severu člověk teprve pozná, co je zima a závěje).

Fakt, že děti tráví celý den venku, však neznamená, že  se nevzdělávají. Vzdělávání, včetně přípravy na ZŠ je jedním z cílů LMŠ. Jen k tomuto vzdělávání používá jiných pomůcek a jiného školního rytmu, než kamenné MŠ.

Z hlediska právní formy, jsou lesní MŠ nejčastěji provozovány spolky či ústavy. Jedná se tedy o soukromé školky, nikoliv o školky zřizované obcemi, přestože i obce mají možnost si lesní školky zřizovat a několik jich tak již učinilo. Dotace poskytované na provoz LMŠ ze strany státu jsou ve stejné výši (definované na 1 dítě) jako pro kteroukoliv jinou (kamennou) MŠ, přestože v LMŠ je 15 dětí a 2 dospělí, zatímco v kamenných nejčastěji 26 dětí a 1 dospělý. Na polovinu dětí tedy máme jednou tolik personálu, ale stále jen polovinu peněz. Školky, které jsou nyní v provozu, nebo vznikají, si mohou svobodně rozhodnout, jestli se chtějí stát MŠ a vstoupit do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, nebo zůstat na úrovni zájmového sdružení, kterému říkáme lesní klub, mimo rejstřík.

Rozhodování, zda se stát klubem, nebo MŠ je na každé školce, jejích provozovatelích a rodičích dětí. Níže nabízíme některé argumenty, o kterých si myslíme, že mohou v jejich rozhodování hrát důležitou roli. 

LMŠ má tedy dvakrát tolik personálu, ale ve třídě má jen polovinu dětí oproti "klasické" MŠ. Navíc, minimálně v prvním roce provozu MŠ mohou školky (ze zákona) počítat jen s 60% normativem (dotací od státu).

LMŠ v rejstříku se stane legitimním poskytovatelem vzdělávání, je definována a chráněna konkrétními paragrafy, je jasně uchopitelná pro úřady, je však těmito pravidly současně limitována

 • LMŠ v rejstříku je kontrolována Českou školní inspekcí (ČŠI), vzdělává dle Rámcového vzdělávacího programu (RVP)
 • Lesní klub také vzdělává dle RVP, jeho realizace však není garantována ČŠI
 • Lesní klub má možnost absolutní svobody (zejména v rozsahu provozní doby, tj. nemusí mít pětidenní celodenní provoz v rozsahu min 6,5 hodiny)
 • Existence v rámci Rejstříku pro LMŠ znamená administrativní zátěž (rozsah min. 16h/týden), a tedy i dodatečné finanční prostředky na zaplacení osoby starající se o administrativu, LMŠ musí mít také pozici ředitele.
 • LMŠ má nárok na normativ (pravidelný příspěvek od státu). Výše plného normativu (pro soukromé MŠ) při celodenní docházce pro rok 2019 činí témér 55 700Kč/dítě/rok (tj. 12 měsíců, nikoliv 10). Minimálně v prvním roce má však LMŠ nárok pouze na 60% normativu.
 • Celkově je výraznou nevýhodou LMŠ dražší provoz: náklady na administrativu, nutnost zaměstnávat dle zákona o ped. prac, tj. konkrétní požadavky na vzdělání osob pracujících s dětmi, výrazně více placené dovolené, času na vzdělávání smlouvy na 12, nikoliv 10 měsíců, zaměstnanci nemohou fakturovat, či kombinovat různé typy smluv. Výrazně dražší je pojištění. MŠ musí zajišťovat stravování, catering bude pro rodiče dražší variantou, než donáška domácího jídla. Tyto nevýhody však současně znamenají výhodu, stabilitu pro zaměstnance, což se může promítnout do udržitelnosti celého projektu LMŠ.  
 • Výhodou LMŠ je, že si rodiče „školkovné“ odečtou z daní
 • LMŠ může poskytovat povinný rok předškolní výchovy pro pětileté děti (od září 2017 mají pětileté děti povinnost nastoupit do rejstříkové školky, nebo do režimu individuálního vzdělávání), lesní klub tuto možnost nemá. LMŠ se však může domluvit s jakoukoliv spřátelenou rejstříkovou školkou na postupu „přezkušování“, včetně hromadného přezkoušení přímo v lesním klubu formou návštěvy.

Jaké důsledky bude mít pro rodiče rozhodnutí, zda poslat své dítě do lesní MŠ, nebo do lesního klubu? Z čistě technického hlediska je jediným rozdílem nutnost registrace dítěte do individuálního vzdělávání v případě, že jde o dítě pětileté a rodič jej chce poslat „jen“ do klubu. V praxi to znamená odeslání dopisu (v květnu) s oznámením řediteli rejstříkové školky a v prosinci „přezkoušení“ dítěte, zda se správně rozvíjí směrem k nástupu do ZŠ (toto přezkoušení může mít nejrůznější podoby). Neopomenutelným aspektem rejstříku, tedy lesní MŠ je, že stát prostřednictvím ČŠI „garantuje“ kvalitu vzdělávání v daném zařízení. Budete-li se rozhodovat, kam své dítě v září poslat, patrně stejně nakonec dospějete k závěru, že nejdůležitější jsou konkrétní lidé. Jen personál, jehož počínání rozumíte a souhlasíte s ním je schopný vzdělávat dítě způsobem, který bude vyhovovat Vám a Vašim dětem.

Kde se dozvíte více? Můžete prostudovat následující dokumenty (pozor, ať máte aktuální znění):

 • Školský zákon 561/2004 Sb.
 • Zákon o pedagogických pracovnících 563/2004
 • Vyhláška MŠMT o Předškolním vzdělávání 14/2005 a Dotacích 306/1999
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

Povinný rok předškolního vzdělávání a individuální vzdělávání

Verze k 6.4.2017

Prezentujeme Vám poslední změny oblasti předškolního vzdělávání. POZOR! Nově není možné kombinovat rejstříkové a nerejstříkové zařízení i dětí v režimu povinného předškolního vzdělávání (pětileté děti).

Povinná předškolní docházka se týká všech dětí, které v daném školním roce dosáhnou věku 5 let. Rodiče všech těchto dětí, pokud jejich dítě již nechodí do rejstříkové MŠ, musí jej do ní přihlásit. Pro splnění této povinnosti existují tato řešení: spádová MŠ, jiná kamenná MŠ, lesní MŠ, individuální vzdělávání. Co jednotlivé termíny znamenají, popisujeme níže.

Spádová MŠ je kamenná mateřská škola, tedy školka v rejstříku MŠMT, kterou obec stanoví jako příslušnou pro konkrétní ulice, nebo celé obce dle adresy trvalého pobytu dítěte. Která školka je Vaše spádová, zjistíte z Vyhlášky obce nebo na školském odboru krajského úřadu. Spádová školka MUSÍ vaše pětileté dítě přijmout. Spádovou školkou není nikdy lesní MŠ.

Nespádová klasická nebo lesní MŠ. To je kterákoliv MŠ v rejstříku MŠMT. Vy si ji svobodně můžete vybrat. Školka může být v místě Vašeho bydliště, ale může být klidně z jiného města, může být soukromá, nebo „státní“. Důležité je, že je v rejstříku MŠMT (jestli je v rejstříku, poznáte podle oficiálního označení „Mateřská škola“ nebo „Lesní mateřská škola“). Nespádová MŠ nemá povinnost dítě přijmout, ale to je oproti spádové školce jediný rozdíl. Konkrétní podmínky pro přijetí si stanovuje každá MŠ/LMŠ sama.  

Kombinovat 2 rejstříkové školky není v posledním předškolním roce možné!  

MŠMT se VYSLOVILO PROTI možnosti docházky do rejstříkové školky a nerejstříkového zařízení. Argumentem je rozsah povinné předškolní docházky (5 dnů v týdnu min. 4 hodiny). Pravidelné omlouvání tedy je v kompetenci ředitele, ten by jej však neměl připustit.

Individuální vzdělávání je obdoba domácího vzdělávání na základní škole. Postup přihlášení k „individuálu“ zde. Individuál prakticky znamená, že dítě fyzicky nedochází do žádného rejstříkového zařízení (dítě může zůstat doma, chodit do lesního klubu, dětské skupiny, mateřského centra atp.). Rodič v květnu zaregistruje své dítě do vybrané rejstříkové mateřské školy (viz výše) a v prosinci přijde na „přezkoušení“. Opět platí, že spádová školka dítě přijmout/zaevidovat MUSÍ, nespádová MŠ a lesní MŠ jej přijmout/zaevidovat MOHOU. Novinkou je, že se dítě nezapočítává do kapacity a MŠMT na dítě poskytne malý finanční příspěvek (ve výši 5% normativu). Nikdo nezakazuje, pokud Vaše dítě dochází například do lesního klubu, aby přezkoušení proběhlo formou návštěvy pedagoga z rejstříkové MŠ přímo u Vás v klubu.

Individuální vzdělávání probíhá tak, že za jeho výsledky jsou plně zodpovědní rodiče dítěte. Ředitel MŠ, která dítě eviduje, pouze poskytne rodičům informaci (není stanoveno, zda písemně, nebo ústně), co se od dítěte očekává, že bude umět. Následně pozve dítě na přezkoušení (není přesně určeno, že dítě musí přijít přímo do školky, to se nechává na řediteli MŠ). Pokud se dítě nedostaví, stanoví ředitel MŠ náhradní termín. Pokud se dítě nedostaví ani na něj, ředitel MŠ ZRUŠÍ individuální vzdělávání a dítě MUSÍ okamžitě nastoupit do školky, v níž bylo evidováno. Nedostavení se k přezkoušení je jediným důvodem, který MŠMT uvádí jako relevantní pro zrušení individuálního vzdělávání, nemělo by se tak stávat, že by se rušila možnost individuálního vzdělávání i dítěti, které při přezkoušení nebude s cizím učitelem komunikovat.  

 

Praktický rozcestník

Nejvíce novinek naleznete na našem Facebooku.

Dotazy můžete psát na email: info@lesnims.cz

Hledáte lesní mateřskou školu? Vytvořili jsme unikátní mapu lesních mateřských škol.

Máte zájem dozvědět se více informací o lesních mateřských školách? Zde naleznete základní přehled.

  

Otázky a odpovědi

Co je lesní mateřská škola? Je alternativou.

V České republice existuje už více jak 140 lesních mateřských škol (tzv. lesních klubů), jsou známé svým odlišným (individuálním) přístupem k dětem.

 

Co děti celý den dělají? Hrají si, vzdělávají se, odpočívají a jsou v přírodě.

Lesní mateřské školy kladou důraz na pobyt dětí v přírodě, ale také na rozvoj představivosti.

 

Venku za každého počasí? Ano. Je to překvapivé, ale dětem není nikdy zima.

Nejenže se postupně otužují, ale zároveň máme připravené tak důmyslné metody oblékání, že děti se opravdu za každého počasí cítí dobře. Mimochodem, všechny děti se nejvíc těší na pořádné vánice a déšť. To mohou v holinkách a v pláštěnkách bezpečně skákat do louží.

 

Jak vypadá lesní mateřská škola? Různorodě.

Každá skupina má maximálně 16 dětí a 2 průvodce (pedagog, asistent). Děti a pedagogové mají zázemí v chatkách nebo jurtách (vytápěná místa i s postýlkami).

 

A to jsou jen v lese? Často, ale ne pořád.

Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy divadel, muzeí, pošt a dalších institucí a míst.

 

Moderní technologie a hračky v lese? Děti si hrají neustále, ale s hračkami, které jejich tvořivost a představivost rozvíjejí.

Naše školky se také často považují za jakousi obranu před zahlcením digitálními technologiemi. Mimo hraní si, děti vytvářejí i praktické předměty jako jsou ptačí budky nebo například pomáhají s pěstováním zeleniny a její přípravou do polévek.

 

Jak poznat nejlepší mateřskou školu? Nejlepší je osobně.

Určitě je dobré školku navštívit a promluvit si s pedagogy či zřizovatelem(kou) školky. Zároveň jsme připravili Certifikát kvality pro školky, které se rozhodli dodržovat všechna přísná kritéria Asociace lesních mateřských škol. 

 

Mohu dítě přihlásit jen na jeden den v týdnu do lesní školky a jinak navštěvovat klasickou mateřskou školu? Není to neobvyklé.

Děti mohou navštěvovat obě zařízení. Jen se nám často stává, že po prvním dnu chtějí všechny děti navštěvovat jen lesní školky. Nicméně v pedagogického hlediska není vhodné, aby dítě kombinovalo dva dětské kolektivy. 

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se