Lektoři

Lektoři Letní školy jsou uvedeni v abecedním pořadí dle příjmení.

 

Martina Březinová Dis., často pobývala s tátou v dílně, kdy nejdřív jen přihlížela a pak i přidávala ruku k dílu. Po narození syna se ke dřevu vrátila a vytvářela spolu s ním. Je ředitelkou lesní mateřské školy Lesmír v Liberci, kde působí také jako průvodkyně a práci s dětmi se dřevem se věnuje pravidelně. Velkou inspirací pro práci se dřevem s dětmi pro ni byli Günter Grün Oostiga a Rudolf Hettich. Několikrát navštívila řezbářský kurz u Marka Vodičky a v současné době spolu vedou řezbářské kurzy pro rodiče a děti v Liberci. Vede také již druhý ročník vzdělávacího cyklu Slabikář práce se dřevem, k němuž nyní vychází stejnojmenná kniha.

 

Ondřej Dedík působí již více než rok jako chůva v LMŠ V Závětří v Brně. Kromě průvodcování se také věnuje masírování a hlídání dětí. Volný čas rád tráví v přírodě, v knihách, hraním deskových her nebo rozličným tvořením, ať už jde o malování modelů a miniatur, vytváření LARPových kostýmů, práci se dřevem nebo právě s kůží.

 

Gabriela Doubek působí jako průvodkyně v lesním klubu ZeMě již čtrnáctým rokem. Od r. 2019 je současně součástí organizace Ke kořenům, která podporuje pozůstalé v tvorbě smyslupných a k přírodě šetrných obřadů posledního rozloučení. Podílí se také na správě pražského Lesa vzpomínek v Praze, prvního přírodního hřbitova v ČR. Zároveň je jejím přáním vnášet téma smrti do povědomí širší veřejnosti www.kekorenum.cz. 

 

Bc. Blanka Dymáčková, DiS. vystudovala učitelství pro MŠ na Univerzitě Karlově, specializace dramatická výchova. Podnětem k výběru této specializace byla zkušenost s dramatickou výchovou v rámci skautingu, kde pracovala s dětmi mladšího školního věku, nyní předškolního věku. V rámci YMCA vedla 3 roky dramatický kroužek pro předškoláky a mladší školáky. Je zakladatelka, ředitelka a průvodkyně LMŠ Kulíšek v Kralupech nad Vltavou. Je členkou Skupiny pro kvalitu, poradního orgánu ALMŠ.

 

Olívia Fantúrová se od dětství věnuje tanci, zpěvu a divadlu. Do Čech přišla před 10 lety, vystudovala teorii a dějiny divadla na Masarykově univerzitě a režii na Janáčkově akademii múzických umění. Dva roky již během studií působila jako vedoucí pedagožka Hereckého studia Švandova divadla a zde organizovaných divadelních workshopů. Nyní se jako režisérka na volné noze soustřeďuje na autorské divadlo a procesualitu tvorby, kde hojně využívá seberozvojové metody. Pedagogická práce v trojském Lesním klubu Havránek jí již třetím rokem naplňuje nejvíc. V Havránku vytváří také programovou náplň a celkovou koncepci klubu, lektoruje zdejší "artový" kroužek a díky desítce absolvovaných seminářů ALMŠ a exkurzím v českých i zahraničních lesních školkách inovuje koncepci klubu. Vede kurzy dramatické výchovy pro předškoláky, školáky a studenty. Poslední rok se intenzivně věnuje artefiletickým metodám, které rozvíjí ve školce, školách i v rámci předmětu Tvorba, kde propojuje hudební, divadelní a výtvarné umění a to zejména v přírodě. Pro ALMŠ vede společně s Johanou Passerin roční zážitkový cyklus seminářů Pohádky a divadlo v lesní školce.

 

MgA. et Bc. Veronika Formánková vystudovala DAMU, obor Dramatická výchova a bakalářský program Učitelství v MŠ na ZČU v Plzni. Je zakladatelkou, ředitelkou a průvodkyní LMŠ Větvička v Plzni. Živila se různě, několik let jako herečka a spoluautorka divadla pro děti. V současné době je pohlcená předškolní pedagogikou ve své lesní školce a provázením svých dvou vlastních dětí, které jsou nyní v pubertě. Je členkou Skupiny pro kvalitu, poradního orgánu ALMŠ.

 

MgA. Katinka Gøtzsche je spoluzakladatelkou a lektorkou dánské Společnosti pro podporu životní moudrosti u dětí, která byla založena v roce 2007. Má magisterský titul v oboru psychologie, dramaturgie a tance v Dánsku. Pracuje jako učitelka na střední škole v Dánsku a koučka pro studenty s osobními a školními problémy. Ve své každodenní práci učitelky již léta využívá jednoduchá meditační cvičení, jako je všímavost, uvědomění a rozvoj srdce, k vytvoření lepšího prostředí pro učení. Připravila semináře pro učitele o všímavosti a empatii, jelikož si uvědomuje nezbytnost vnitřních cvičení pro učitele i pro děti a hledá cesty, jak tyto myšlenky implementovat do běžné každodenní výuky.

 

Ing. Alena Herajn se do tajů šití ponořila na střední i vysoké škole textilní. V posledních letech ji baví své šicí zkušenosti předávat dál. Kromě šití má ráda přírodu a pobyt v ní. To teď nejvíce naplňuje svou prací chůvy v lesní mateřské škole Lesmír v Liberci.

 

Mgr. Alice Hlaváčková absolvovala obory Judaistka a Psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě UK, obor Speciální pedagogika na Technické univerzitě v Liberci  a kurz léčebné pedagogiky při Svobodné speciální škole J.A.Komenského. Pracovala jako učitelka ve waldorfské MŠ Dusíkova a jako speciální pedagog v ZŠ a SŠ Waldorfské na Opatově. Během mateřské dovolené se podílela na vedení MC při WMŠ Koněvova, kde také vyučovala hru na pentatonickou flétnu. Čtyři roky pracovala v sociálně-terapeutickém zařízení pro mentálně postižené dospělé (Foyer Les Sources) poblíž francouzského Colmaru, kde vedla výtvarný ateliér. Tam jí také okouzlila terapeutická metoda Presselových masáži, kterou ve Francii vystudovala a po svém návratu začala praktikovat v České republice.

 

Juraj Hudec a Jana Hudecová jsou zakladatelé a lektoři společnosti Familylab ČR (Family Lab CZ https://familylab.cz/o-nas/). Organizují přednášky, semináře a další aktivity zaměřené na podporu rodičů i odborníků pracujících s dětmi a dospívajícími. Jejich práce stojí na klíčových hodnotách potřebných pro vytváření kvalitních mezilidských vztahů: autenticita, rovnocennost, osobní odpovědnost, a osobní integrita. Šíří zkušenosti dánského rodinného terapeuta a pedagoga Jespera Juula. Jsou také rodiči dvou lesních kluků.

 

Doc. Kateřina Jančaříková Ph.D. pracuje na katedře biologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výuce učitelek a učitelů mateřských škol se věnuje od roku 2002 na podnět Emilie Strejčkové. Je autorkou metodických knížek, např. Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání.

 

Mgr. et Mgr. Zora Javorská vystudovala humanitní environmentalistiku na Masarykově univerzitě v Brně a Evropskou sociologii na Dalarna university ve Švédsku. Od podzimu 2016 vede lesní mateřskou školu Jelínek v Kunštátě, kterou s první vlnou lesních klubů vedla do rejstříku. Od roku 2020 také koordinuje přidružený lesní klub Koloušek. Na podzim 2021 absolvovala kurz asistenta pedagoga u společnosti Rytmus, aby si rozšířila vzdělání o “speciálně pedagogický” rozměr. Od jara 2023 působí jednou týdně jako asistentka v LMŠ Jelínek.

 

Helle Jensen je psycholožka a rodinná terapeutka a jedna ze zakladatelek Dánské společnosti pro podporu životní moudrosti u dětí (https://bornslivskundskab.dk/eng/). Mimo jiné se věnuje výuce vztahových kompetencí a tomu, jak rozvíjet všímavost, empatii a soucit pro pedagogy v různých evropských zemích. Měla na starosti program pro zaměstnance škol "Hand in Hand", program financovaný EU, zaměřený na posílení sociálně-emočně-interkulturních kompetencí žáků 8. tříd (www.handinhand.si), a v současné době zodpovídá za berlínský projekt "Empathie macht Schule" o zavádění celoškolního přístupu k práci se vztahovými kompetencemi, empatií, soucitem a přítomností v německých školách (www.empathie-macht-schule.de). Řídí také dvouleté školení program "Trénink empatie" (www.trainingempathy.com) a je recenzentkou školícího programu "Compassionate Systems Masters Practitioners", který vede MIT Center for Systems Awareness. Je autorkou řady publikací, s Jesperem Juulem a Peterem Høegem spolupracovala na knize vydané v češtině Trénink empatie u dětí. Na Letní škole 2023 bude pokřtěna její kniha Dialog s rodiči.

 

Mgr. Veronika Kaločová se věnuje dětem již 22 let. Vystudovala střední pedagogickou školu a později se na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Karlovy zaměřila na výtvarně - ekologické projekty. Během dalších let začala pracovat v lesní školce, kde poznala kouzlo waldorfské pedagogiky a komunitního života. Věnovala se artefiletice, keramice, divadlu, tanci, cirkusové pedagogice, přírodním slavnostem, ženským rituálům a interaktivním divadlu pod širým nebem. V současnosti buduje rodinné umělecké centrum v přírodě.

 

Mgr. Magdalena Kapuciánová je učitelkou, ředitelkou a zřizovatelkou Mateřské školy Semínko. Vede praxe studentů učitelství a v tandemu učí o přírodovědné pregramotnosti na Univerzitě Karlově. Studuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem didaktiku primárního přírodovědného vzdělávání, zabývá se lesními základními školami. Je spoluzakladatelkou ALMŠ, členkou rady Sdružení soukromých škol, kde zastupuje komoru mateřských a základních škol. Externě pracuje pro NPI ČR v rámci podpory učitelů a ředitelů.

 

Jan Kršňák je autorem knihy Digiděti a zakladatelem stejnojmenného projektu, v jehož rámci objíždí republiku, aby si s rodiči, dětmi a učiteli povídal, jak postupovat s výchovou dětí zahrávajících si s technologiemi. Věnuje se též intuitivní pedagogice a alternativnímu vzdělávání. Je spoluautorem rozhovorů o inovativních školách Jak se učí živě? a knížky Kdyby lidi byli stromy. Na besedách je klíčové skákat mu do řeči, neboť nesmírně rád vypráví v podstatě o čemkoli. 

 

Mgr. Alena Laláková je ředitelka organizace Jeden strom a ZŠ a LMŠ Na dvorečku, členka Rady ALMŠ a Skupiny pro kvalitu, speciální pedagožka a rodinná terapeutka. Absolvovala psychoterapeutické výcviky (IRT a typ SUR) a výcvik psychosociálních dovedností. Má rekvalifikaci pro řízení neziskových organizací, praxi adiktologa v CNP Drop In. Mnoho let se věnuje práci s dětmi s opožděným vývojem řeči, ADHD a PAS, rodinné terapii. Přednáší na témata: etika NNO a učitelské profese, evaluace výchovně vzdělávacího procesu, vývojová psychologie předškolního věku, pedagogická a speciální pedagogická diagnostika, školní zralost.

 

Mgr. Šárka Nekudová je zakladatelka, ředitelka, pedagožka spolku Frank Bold Kids z.s.  a LMŠ Sýkorka (od 2011 do 2017 lesním klubem, poté LMŠ), a lesního klubu Medlánka (2016). Vystudovala filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor Informační věda a knihovnictví, a Pedagogickou fakultu  MU, obor Speciální pedagogika. Od roku 1997 knihovnice Knihovny JAMU Brno. Od roku 2004 v Ekologickém právním servisu (nyní Frank Bold) jako organizační ředitelka,d roku 2009 manažerka projektu „Slaďování rodinného a pracovního života“. Je členkou Rady ALMŠ, a členkou Skupiny pro kvalitu, poradního orgánu ALMŠ.

 

Milena Poeta přes 15 let se věnuje práci s dětmi a mladými lidmi s postižením. Působila jako odborník na přístupnost kulturních institucí. V mateřských školách pracovala jako pedagožka, specializovala se na začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a odlišným mateřským jazykem, a věnovala se metodické podpoře pedagogů. Stála u zrodu komunitní svobodné školky a školy. V METĚ, o.p.s. se kromě poradenství pro mateřské školy věnuje také tématu dvojjazyčných asistentů pedagoga. 

 

MgA. Josef Rosen vystudoval Katedru výchovné dramatiky DAMU, pracuje jako herec, lektor programů prevence pro děti i dospělé v neziskové organizaci DIVADELTA. Kde účinkuje v interaktivních programech zaměřených na prevenci rizikového chování jako šikana, alkohol, poruchy příjmu potravy aj. Dále i představení o komunikaci rodičů a dětí. Dále pracuje jako zdravotní klaun v organizaci Zdravotní klaun. Dále je výcviku systemické terapie a vlastní praxi provozuje jako terapeut v Praze a párový terapeut v Českých Budějovicích.

 

Gregory Sommer vyrostl na severozápadním pacifickém pobřeží ve státě Washington. Zaujalo ho objevování a stopování a naučil se dovednostem pro život v divočině. Jako mladík strávil rok v divočině v New Jersey, kde žil v chýši, kterou si sám postavil. Studoval u Jona Younga umění mentoringu a spojení s přírodou, aby prohloubil své porozumění přírodě a místu. Již 20 let pracuje s dětmi i dospělými v různých přírodních programech a ve vzájemném mentorství. V současné době žije v Berlíně, je průvodcem v lesní školce a svobodné škole. Dospělým v různých kurzech předává své znalosti stopařství a dovednosti pro život v divočině. Dálkově se věnuje studiu gaelštiny na Sabhal Mòr Ostaig ve Skotsku.

 

Bc. a Mgr. Michael Stubberup je výkonný ředitel dánské společnosti SYNerGAIA - společnosti, jejíž vizí je udržitelnost a rovnováha živých systémů. Dvacet let pracoval jako vedoucí pracovník, z toho tři roky vedl dánské uprchlické centrum Červeného kříže a deset let působil jako ředitel jazykového centra pro přistěhovalce. V roce 1999 v Dánsku založil společnost SYNerGAIA Rehabilitation (s pobočkami v Århusu, Herningu a Holstebru), kde je v současnosti předsedou představenstva. Současně dohlíží na rozvoj kurzů a dalšího vzdělávání v rámci SYNerGAIA Innovation. V češtině vyšla kniha Trénink empatie u dětí (2019), jejímž je spoluautorem.

 

Mgr. Lenka Široká vystudovala Obchodní akademii F. D. Roosevelta na Kociánce v Brně, kde byla součástí obrácené integrace. Na základě této zkušenosti pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě na Masarykově univerzitě v Brně obor Učitelství speciální pedagogiky (Integrativní speciální pedagogika, Edukace jedinců s více vadami) a výtvarné výchovy. V roce 2014 spoluzaložila LMŠ Jelínek, ve které devět let působí jako pedagožka. Žije se svou rodinou na statku, kde ekologicky hospodaří.

 

PhDr. Tereza Valkounová, PhD. vystudovala učitelství biologie a občanské výchovy. V rámci doktorského studia primární pedagogiky se dostala na stáž do Německa, kde rozšířila svůj obzor o koncept udržitelného rozvoje, v praktickém podání o lesní školky. V roce 2010 spoluzaložila Asociaci lesních MŠ (ALMŠ) a od té doby ji vede. Od září 2021 působí jako pedagog v LMŠ Hvězdy v lese. Věnuje se zejména advokační činnosti, lektorování vybraných témat (přínosné riziko, odolnost dětí, přírodní pedagogika, vzdělávání pro udržitelný rozvoj) a zastupuje ALMŠ navenek.

 

Mgr. Eva Vobrová je magistrou filozofie s papírem na český jazyk a literaturu. Má dvě děti, díky kterým před patnácti lety ve waldorfském MC ufilcovala svoji první ovečku. Založila e-shop Dobroděj zaměřený na přírodní tvoření s dětmi. K suchému a mokrému plstění se později přidalo předení, pletení a v poslední době tkaní. “Vzdala jsem se otázek, kam ta cesta má vést, ve prospěch každodenních naplňujících chvil s ovčí vlnou a textilními řemesly, ať už jsou výsledky jakékoliv. Vlněná cesta je prostě mým cílem. Cesta sama a lidé, s nimiž po téhle cestě kráčíme, spojeni vlákny vysoce chytlavé rukodělné vášně.“ www.dobrodej.cz 

 

Bc. Olga Závadová měla v dětství tu možnost muzicírovat s panem učitelem Jurkovičem, hrála na flétny a zpívala od rána do večera. Od střední pedagogické školy se pohybuje v prostředí waldorfské MŠ. Hraje v Praze na Břevnově s předškoláky na pentatonické flétničky, kde vede dětský orchestr FuFu Band a pracuje s dětmi v malém Klubu Hnízdo. Hraje a zpívá s dětmi pentatonické a lidové písničky, kombinuje hraní na flétny s nejrůznějšími Orffovými nástroji, vyrábí s dětmi i různé nástroje. S hudbou si hraje, s hudbou žije, hudbou doprovází se svými malými muzikanty i jejich rodiči tradiční slavnosti v průběhu roku (svatomartinskou, vánoční, masopust, vynášení Morany apod.).

 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se