Obsah Standardů kvality

Standardy kvality se dělí na procedurální, personální a provozní. Procedurální standardy určují srozumitelná a jasná pravidla práce lesních MŠ a klubů ve vztahu k dětem, jejich rodičům a veřejnosti. Personální standardy jsou zaměřeny na pracovníky organizace a na jejich profesní rozvoj. Provozní standardy popisují provozní předpoklady pro zajištění dobré kvality práce v lesních MŠ a klubech. Zahrnují také způsoby jejího vyhodnocování.

I.    PROCEDURÁLNÍ STANDARDY

Procedurální standardy určují srozumitelná a jasná pravidla práce lesní MŠ ve vztahu k dětem, jejich rodičům a veřejnosti.


Cíle činnosti a zásady jejích poskytování

 • Školka má písemně definováno poslání, cíle a zásady (web) výchovně vzdělávací cíle (Školní vzdělávací program v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem).

 

Zásady poskytování činnosti

 • Provozní řád, Smlouva o výchově a vzdělávání dítěte).
 • Školka vede evidenci dětí a jejich individuálních potřeb dět.

 

Práce s dětmi

 • Pedagog pracuje v souladu s Etickým kodexem pedagoga LMŠ.
 • Pedagogický přístup vychází z prožitkového učení dětí v celoročním kontaktu s přírodou. Pedagog je schopen svou přípravu uzpůsobit aktuálnímu zájmu a potřebám dětí a aktuálním podmínkám prostředí, kde program probíhá. Pedagog umožňuje dítěti prožít bezpečné riziko. Prostředí s minimem hraček, které mají předem definovaný účel, podporuje u dětí rozvoj kreativity a sociálního učení.
 • Pedagog sleduje rozvoj klíčových kompetencí dětí.

 

Zpětná vazba rodičů ke kvalitě

 • Školka má vůčí rodičům jasnou strukturu (organizační řád a odpovědnosti).
 • Školka vytváří příležitosti pro přijímání zpětné vazby od rodičů (dotazníky, pravidla pro vyřizování stížností).

 

Poskytování informací o činnosti

 • Školka spolupracuje s rodinami zapsaných dětí, s místní komunitou a komunitou lesních mateřských škol a s Asociací lesních mateřských škol (brigády, výlety, slavnosti, přednášky otevřené veřejnosti,…).
 • Školka informuje o své činnosti tak, aby byl její obraz transparentní ve vztahu k rodičům zapsaných dětí, ve vztahu k zájemcům o docházku a k veřejnosti (web, schůzky).

 


II.    PERSONÁLNÍ STANDARDY

Personální standardy jsou zaměřeny na pracovníky organizace a na jejich profesní rozvoj.

Personální zajištění

 • Školka má písemně stanovenou personální strukturu (organizační řád). Je schopná popsat kvalifikační a osobnostní předpoklady zaměstnanců.
 • Minimálně jeden pedagog má ukončené či probíhající vzdělání dle platné legislativy pro MŠ, nebo ukončil či je frekventantem akreditovaného vzdělávacího kurzu pro pedagogy, který organizuje ALMŠ.

 

Profesní rozvoj pracovníků

 • Školka pravidelně vyhodnocuje práci pracovníků podle předem domluvených kritérií, oceňuje ji a podporuje zaměstnance v dalším profesním růstu (vyhodnocování, sebehodnocení.
 • Pedagogové alespoň jednou ročně navštíví lesní MŠ či kamennou mateřskou školu.

 


III.    PROVOZNÍ STANDARDY

Provozní standardy popisují provozní předpoklady pro zajištění dobré kvality práce v lesní MŠ.

Prostředí

 • Zázemí školky je umístěno ve volné přírodě, či je z něj volná příroda dětem dosažitelná do 20 minut.
 • Pokud má školka provoz déle než 3 hodiny, má k dispozici vyhřívatelné zázemí pro odpočinek dětí a zahřátí při jakémkoli počasí.
 • Ve školce je k dispozici toaleta a pitná voda z ověřitelného zdroje. Provoz v zázemí plně vyhovuje podmínkám Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní MŠ.

 

Finanční udržitelnost

 • Školka má finanční řízení. Rozpočet je vypracován na minimálně jeden školní rok. Rozpočet je z dlouhodobého hlediska vyrovnaný.
 • Školka vědomě pracuje s riziky (Dokument vyhodnocení rizik a přínosů).

 

Nouzové a havarijní situace

 • Školka má písemně popsány nouzové a havarijní situace, ke kterým může dojít, a postup při jejich řešení. Všichni pracovníci jsou s tímto dokumentem seznámeni (Dokument o postupu při nouzových a havarijních situacích).
 • Školka vede evidenci úrazů.
 • Školka má povinně sjednáno úrazové a škodové pojištění.
 • Pedagogové absolvovali kurz první pomoci. Tento kurz obnovují nejméně 1x za čtyři roky.
 • Pedagogové mají vždy k dispozici lékárničku a nabitý mobilní telefon se všemi potřebnými kontakty.

 

Zvyšování kvality činnosti

 • Školka pravidelně nejméně jednou ročně vyhodnocuje, zda je její práce na úrovni jednotlivců i organizace jako celku v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami. Využívá k tomu interní a externí zpětné vazby (vyhodnocování, sebehodnocení, SWOT analýza, dotazníky pro rodiče).

 

Kompletní Standardy kvality a Etický kodex pedagoga LMŠ si můžete stáhnout: 

Standardy kvality

Hodnotící/sebehodnotící formulář

Etický kodex pedagoga LMŠ

 

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se