Program 2023/24

Termíny ve školním roce 2023/2024

Na všech setkáních se kromě uvedených lektorů setkáte i s Klárou Krchňavou, odbornou garantkou tohoto akreditovaného vzdělávacího programu, která všechny části vzdělávacího cyklu propojuje a na kterou se můžete vždy obrátit se svými dotazy. 

Celý program na jedné straně ke stažení.

 

 

1. setkání pátek 22. - neděle 24. 9. 2023, LMŠ Stromík, Pozořice

PÁTEK 18:00 - 20:30 a SOBOTA 8:30 - 12:30

Mgr. Alena Laláková
Základy pedagogiky a psychologie: Vývojová psychologie předškolního věku, specifika vývoje dítěte od 2 do 3 let, od 3 do 6 let

Lidský život lze z hlediska vývojové psychologie (dle epigenetického diagramu E.H.Eriksona) rozčlenit do několika vývojových stádií. Ke každé etapě se váže základní psychosociální úkol, který by člověk měl být schopen vyřešit. Pokud se to podaří, vývoj může bez zásadnějších problémů pokračovat. Pokud ne, může vývoj stagnovat nebo se v pozdějším věku mohou projevit obtíže (např. ve vztazích). Seminář se ve svém obsahu zaměřuje na postnatální a předškolní vývoj jedince, s důrazem na vývoj v oblasti socializace, komunikace, hry, motoriky, morálky a biologické rozdíly ve vývoji chlapců a děvčat.

SOBOTA 13:30 – 18:00 a NEDĚLE 8:30 - 10:30

Mgr. Soňa (Štoudková) Marková, Ph. D.
Metody hudební výchovy v EVVO: podzim 

Seminář se při  společných setkáních se bude zabývat celostním pojetím v hudební výchově. Představí základní techniky ve formě receptivní (pasivní) - relaxace i ve formě aktivní  - společná hra na bubny a rozmanité perkusivní a zvukomalebné nástroje. Účastníci poznají hudební nástroje, které se využívají mimo jiné i v celostní muzikoterapii. Budou naslouchat, ponoří se do zvuků nástrojů v přirozeném ladění. Ukáží si, jak mohou hudební nástroje a zvuk použít nejen v hudební výchově. Některé hudební nástroje si vyrobí. Seminář nezapomene ani na příběhy, lidové písně a cyklus ročních období. Účastníci se nechají inspirovat pro práci s dětmi předškolního věku. Zažijí si hudební výchovu jako společné bytí ve zvuku, jako cestu k seberozvoji, sebepoznání a společnému sdílení.

 • Celostní přístup v hudební výchově. Základní formy a techniky. Principy a pojetí zvuku. Hudební nástroje a přirozené ladění. Společné bubnování a jednoduchá práce s rytmem.  
 • Lidové písně s podzimní tematikou (plody a dary Země, sv. Martin).
 • Výroba jednoduchých hudebních nástrojů z přírodních materiálů.

 

NEDĚLE 10:30 - 12:30

Práce s autoevaluačním nástrojem 

 

2. setkání pátek 20. -  neděle 22. 10. 2023, LMŠ Stromík, Pozořice

PÁTEK 18:00 - 20:30 a SOBOTA 8:30 - 12:30

Ing. Martin Kříž
Senzitivní učení

Seminář se zaměřuje na význam budování vztahu k přírodě, na senzitivitu - schopnost přírodu vnímat, nejen u dětí v lesních mateřských školkách. Účastníci si projdou teorii, výzkumy a především si vyzkouší spoustu aktivit, které vztah k přírodě upevňují. Dozví se, kdy přírodu poznávat a kdy ji vnímat a hledat k ní vztah, jak důležité je předškolní období pro navázání vztahu s přírodou. Budou si povídat o tom, jak důležitá je pro člověka divočina a že náš vztah s přírodou je intimní či osobní. A bude to v neposlední řadě i o tom, jak je důležitý náš vztah k přírodě pro přírodu samotnou.

 

SOBOTA 13:30 - 18:00 a NEDĚLE 8:30 - 10:30

Mgr. Klára Krchňavá
Metody výtvarné výchovy v EVVO

Seminář se bude na čas v přírodě dívat pohledem výtvarného umělce, který vnímá louky, les a vše kolem sebe jako připravený přírodní ateliér s mnoha možnostmi. Nahlédnete do oblasti přírodních barev a práce s přírodním materiálem.
První setkání nabídne účastníkům vhled do základů teorie ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání dětí předškolního věku. Seminář se bude zabývat pojmy individuální a skupinová práce a detailně projde možnosti receptivního a expresivního přístupu v práci s jednotlivci i s celou skupinou. Účastníci si vyzkouší práci s některými uměleckými metodami práce a získají praktické tipy, jak tyto dovednosti využít v lesní školce. 

 

3. setkání pátek 17. - sobota 18. 11. 2023 LMŠ Stromík, Pozořice

PÁTEK 18:00 - 20:30 a SOBOTA 8:30 - 12:30

Mgr. Alena Laláková
Základy pedagogiky a psychologie: Práce s předškoláky - praktické dovednosti, legislativa, odklad školní docházky, školní zralost 

Školní zralostí rozumíme úroveň vývoje dítěte, které je schopné zařadit se bez obtíží do výchovně-vzdělávacího procesu na základní škole po stránce tělesné, duševní, citové i sociální. Pojem školní zralost akcentuje aspekt biologický, vycházející zejména z procesu zrání CNS a z jeho konstituční zdatnosti (zahrnuje tedy zdravotní a psychickou způsobilost dítěte zvládnout požadavky školní výuky). 
Seminář se ve svém obsahu zaměřuje na aspekty školní zralosti v oblasti tělesné zdatnosti dětí, emoční stability, odolnosti, hry, komunikace, sebeobsluhy, zrakového a sluchového vnímání, grafomotorických dovedností, časoprostorové orientace, úrovně předmatematického a předčtenářského myšlení, úrovně kognitivních funkcí, prostorového vnímání, pracovních návyků předškoláků a sociálně adaptivního chování. V rámci jednotlivých oblastí jsou představeny aktivity na podporu rozvoje. Součástí je také informační teoretický základ z oblasti legislativy a poradenské praxe. 

SOBOTA 13:30 – 18:00

Ing. Aleš Straka
Příroda kolem nás: les, pobytová znamení, ekologie lesa

Seminář nabídne možnost pobytová znamení a rozvíjet schopnosti účastníků pro pobyt v přírodě prostřednictvím zážitku. Prožitkem je podporována pozornost, vnitřní motivace, poznávání hranic vlastních schopností, kooperace ve skupině. Kromě poznání lesa kolem vás a prožitků v něm, seminář ukáže, jaká je situace lesů v naší republice obecně, čím je ovlivněna a jaká z toho plynou ponaučení a východiska. Co je to les a k čemu je dobrý? To vše pohledem lesáka s přesvědčením ochranáře.

 

4. setkání pátek 12. 1. - neděle 14. 1. 2024, LMŠ Stromík, Pozořice

PÁTEK 18:00 - 20:30 a SOBOTA 8:30 - 12:30 

Alena Laláková
Základy pedagogiky a psychologie: Pedagogická diagnostika

V rámci podpory a rozvoje školní zralosti je pro adekvátní zaměření v jednotlivých oblastech, jako je motorika, zrakové a sluchové vnímání, vnímání času a prostoru, řeč, matematická představivost, sebeobsluha a hra, nutné sledovat vývoj dítěte. K tomu nám slouží metody pedagogické diagnostiky.
Seminář je zaměřen na hledání odpovědí na otázky: Co je pedagogická diagnostika? Co je jejím cílem? Jaké nástroje využívá? Jak rozpoznat odchylku ve vývoji dítěte? Co je norma a normalita? Kam a na koho se obracet, pokud mám podezření, že vývoj dítěte neprobíhá zcela zdravým způsobem? Jak si vytvářet systém evaluace v rámci výchovně-vzdělávacího procesu, tj. jaké nástroje mohu použít k sledování vývoje dítěte?
Součástí semináře je prostor pro práci s vlastní kazuistikou a tvorba vlastního seznamu podpůrných odborných kontaktů.

SOBOTA 13:30 - 17:30

Mgr. Soňa (Štoudková) Marková, Ph.D.
Metody hudební výchovy v EVVO: zima

Seminář se při společných setkáních se bude zabývat celostním pojetím v hudební výchově. Představí základní techniky ve formě receptivní (pasivní) - relaxace i ve formě aktivní - společná hra na bubny a rozmanité perkusivní a zvukomalebné nástroje. Účastníci poznají hudební nástroje, které se využívají mimo jiné i v celostní muzikoterapii. Budou naslouchat, ponoří se do zvuků nástrojů v přirozeném ladění. Ukáží si, jak mohou hudební nástroje a zvuk použít nejen v hudební výchově. Některé hudební nástroje si vyrobí. Seminář nezapomene ani na příběhy, lidové písně a cyklus ročních období. Účastníci se nechají inspirovat pro práci s dětmi předškolního věku. Zažijí si hudební výchovu jako společné bytí ve zvuku, jako cestu k seberozvoji, sebepoznání a společnému sdílení.

 • Osvojování základních technik. Orchestr a jeho možnosti v práci s dětmi předškolního věku. Rytmus a relaxační bubnování. 
 • Lidové písně se zimní a masopustní tematikou. Hudební hry.

SOBOTA 19:00 - 20:00

Práce s autoevaluačním nástrojem

 

NEDĚLE 8:00 - 14:30 s přestávkou na oběd  

Mgr. Klára Krchňavá
Metody výtvarné výchovy v EVVO

Seminář se bude na čas v přírodě dívat pohledem výtvarného umělce, který vnímá louky, les a vše kolem sebe jako připravený přírodní ateliér s mnoha možnostmi. Nahlédnete do oblasti přírodních barev a práce s přírodním materiálem. 
Druhé setkání se zaměří na samotný prožitek jednotlivce i skupiny v praxi s konkrétními výtvarnými metodami a ukáže, jak je využít venku v přírodě. Nebude chybět praktické využití přírodního materiálu a přírodních živlů v našem okolí. Účastníci si projdou nejčastější biotopy pohledem výtvarného umění. Přírodu tak účastník zahlédne jako venkovní výtvarný ateliér s možnostmi, které je potřeba vidět a umět s nimi pracovat.

 

5. setkání pátek 8. 3. - neděle 10. 3. 2024, Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna

PÁTEK 18:00 - 20:30 hod a SOBOTA 8:00 - 10:00

Mgr. Soňa (Štoudková) Marková, Ph.D.
Metody hudební výchovy v EVVO: jaro I

Seminář se při společných setkáních se bude zabývat celostním pojetím v hudební výchově. Představí základní techniky ve formě receptivní (pasivní) - relaxace i ve formě aktivní - společná hra na bubny a rozmanité perkusivní a zvukomalebné nástroje. Účastníci poznají hudební nástroje, které se využívají mimo jiné i v celostní muzikoterapii. Budou naslouchat, ponoří se do zvuků nástrojů v přirozeném ladění. Ukáží si, jak mohou hudební nástroje a zvuk použít nejen v hudební výchově. Některé hudební nástroje si vyrobí. Seminář nezapomene ani na příběhy, lidové písně a cyklus ročních období. Účastníci se nechají inspirovat pro práci s dětmi předškolního věku. Zažijí si hudební výchovu jako společné bytí ve zvuku, jako cestu k seberozvoji, sebepoznání a společnému sdílení.

 • Pasivní metody a techniky hudební výchovy. Hudební prožitková relaxace. Sdílení a reflexe. 
 • Alikvótní tóny a techniky ústní rezonance. Práce s hlasem a zvukem.
 • Tematicky jsme v době postní, nasloucháme zvukům, sobě i druhým. Kultivujeme svoji vnímavost a citlivost na základě vlastních prožitků.
   

SOBOTA 10:30 - 12:30, 13:30 - 18:00 a NEDĚLE 8:00 - 12:30

Hana a Tomáš Volkmerovi
Metody dramatické výchovy v EVVO

Seminář se věnuje práci s loutkou, ukazuje potenciál loutky v komunikaci s dítětem. Vede k uvědomění, že loutku lze vyrobit z mnoha materiálů, přírodních, surových (papíru, lana, ...), ale i odpadních. Dramatické a loutkářské principy využitelné při hře s dětmi. Loutka jako nástroj v krizových situacích (např. uzavření komunikace s dítětem, smutek u dítěte, adaptace na nové prostředí, rozvoj jemné motoriky, emocionální rozvoj).

 

6. setkání pátek 19. - neděle 21. 4. 2024, LMŠ Stromík, Pozořice

PÁTEK 18:00 - 20:30 

Mgr. Soňa (Štoudková) Marková, Ph.D.
Metody hudební výchovy v EVVO: jaro II

Seminář se při společných setkáních se bude zabývat celostním pojetím v hudební výchově. Představí základní techniky ve formě receptivní (pasivní) - relaxace i ve formě aktivní - společná hra na bubny a rozmanité perkusivní a zvukomalebné nástroje. Účastníci poznají hudební nástroje, které se využívají mimo jiné i v celostní muzikoterapii. Budou naslouchat, ponoří se do zvuků nástrojů v přirozeném ladění. Ukáží si, jak mohou hudební nástroje a zvuk použít nejen v hudební výchově. Některé hudební nástroje si vyrobí. Seminář nezapomene ani na příběhy, lidové písně a cyklus ročních období. Účastníci se nechají inspirovat pro práci s dětmi předškolního věku. Zažijí si hudební výchovu jako společné bytí ve zvuku, jako cestu k seberozvoji, sebepoznání a společnému sdílení.

 • Aktivní metody a techniky hudební výchovy a jejich varianty při práci s dětmi předškolního věku. Rytmus, pohyb a tanec. 
 • Práce s dechem a lidovými píšťalami. 
 • Lidové písně a říkadla s jarní tematikou (příchod jara, Velikonoce). 

SOBOTA 8:30 - 16:30 s přestávkou na oběd

ZdrSem – zážitkový zdravotnický seminář

Poskytnutí první pomoci je nezbytnou dovedností každého, kdo pracuje s dětmi. Účastníky čeká zážitkový kurz, který jim poskytne potřebnou průpravu nebo připomene, co se v minulosti již naučili. Kurz ZDrSEM účastníky seznámí se základy první pomoci zážitkovou formou. Hlavní náplň tvoří první pomoc v situacích, kdy nestačí zavolat záchrannou službu a počkat, kdy vteřiny a zvládnutí vlastních emocí rozhodují o životě nebo smrti. Základem kurzu je praktický nácvik život zachraňujících dovedností. V průběhu kurzu jsou použity modelové případy a simulace reálných situací. Kurz bude zaměřen na specifika dětí předškolního věku při pobytu v přírodě, svůj prostor má vyhrazena také prevence úrazů dětí.

SOBOTA 18:30 - 20:30

Práce s autoevaluačním nástrojem

 

NEDĚLE 8:00- 14:30 s přestávkou na oběd

PhDr. Tereza Valkounová PhD.
Podmínky a pravidla bezpečného vzdělávání celoročně venku

Lektorka nabídne několik pohledů na vzdělávání v přírodě, podmínky a pravidla bezpečného vzdělávání venku. Na učení venku se můžeme v první řadě dobře připravit. Co to znamená být připravený na riziko, když ne vyhnout se mu? Naučíme vás, jak jít do rizikových situací připravení, abyste mohli mít tolik potřebnou pozornost a dobře rozlišili riziko od nebezpečí. Naučíme se tvořit krizový plán, použijeme tabulku pro vyhodnocování rizik a přínosů. A také se můžeme zkusit podívat na riziko z jiného úhlu pohledu: co dětem hrozí tím, že to nezkusí? Budeme sdílet praktická řešení rizikových situací tak, abychom na jedné straně nehazardovali se životem a na druhé straně zachovali vzdělávací potenciál situace. 

 

7. setkání pátek 17. - neděle 19. 5. 2024, LMŠ Stromík, Pozořice

PÁTEK 18:00 - 20:30 a SOBOTA 8:30 – 12:30

Mgr. Alena Laláková
Základy pedagogiky a psychologie: Práce s rodinou dítěte 

"Dnes není samozřejmé vědět, co je rodina. Dnes jsou všechny podoby rodiny možné. Ale ne všechny jsou pro dítě užitečné."

Seminář se zaměřuje na práci s rodinou dítěte, které dochází do LK/LMŠ. Důraz je kladen na komunikační dovednosti v konfliktních situacích a rozvoj dovedností v oblasti zvládání problémového chování dítěte. Pozornost je zaměřena na nefunkční výchovné styly, nesoulad ve výchovném stylu mezi předškolním zařízením a rodinou a otázku hranic ve výchově. Součástí semináře je prostor pro práci s vlastní kazuistikou a rozbor modelových situací.

SOBOTA 13:30 - 17:30 

Magdalena Staňková
Rostlinná společenství v našem okolí – byliny v zahradě a v lese

S lektorkou se dozvíme, co všechno lze tvořit s nejmenšími dětmi ve školce s použitím bylinek, plodů a jejich vůní po celý školní rok. Začneme předjarním obdobím (poznávání semínek, klíčení semínek k jídlu, poznávání pupenů, keřů a jejich léčivou sílu), jarní (plevele, hraní si s loutkou v zahradě, velikonoční inspirace), letní (nápoje za studena, fermentované pití, repelenty), podzimní (bylinné směsi v soli, nakládání do oleje, octy) a zimní (seznámení s aromaterapií).

SOBOTA 18:00 - 20:30 

Práce s autoevaluačním nástrojem

 

NEDĚLE 8:30 - 12:30 

Mgr. Soňa (Štoudková) Marková, Ph.D.
Metody hudební výchovy v EVVO: léto

Seminář představí základní metody a techniky hudební výchovy ve formě receptivní (pasivní) - relaxace i ve formě aktivní - společná hra na bubny a rozmanité perkusivní a zvukomalebné nástroje. Účastníci budou naslouchat, ponoří se do zvuků nástrojů v přirozeném ladění. Ukáží si, jak mohou hudební nástroje a zvuk použít v hudební výchově. Některé hudební nástroje si vyrobí. Seminář nezapomene ani na příběhy, lidové písně a cyklus ročních období. Účastníci se nechají inspirovat pro práci s dětmi předškolního věku. Zažijí si hudební výchovu jako společné bytí ve zvuku, jako cestu k seberozvoji, sebepoznání a společnému sdílení.

 • Hudební příběh. Imaginace a zvukomalba. Tělo jako hudební nástroj.
 • Lidové písně s letní tematikou (čištění studánek, slunovrat).
 • Hudba jako součást slavností a rituálů v lesní mateřské školce. Role pedagoga v hudební výchově. 
 • Závěrečné reflexe a sdílení.

Změna programu vyhrazena.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se