Program 2022/23

Termíny ve školním roce 2022/2023

Program a časy konání ke stažení

 

1. setkání pátek 23. - neděle 25. 9. 2022, LMŠ Stromík, Pozořice

PÁTEK 18:00 - 20:30 a SOBOTA 8:30 - 12:30

Mgr. Alena Laláková
Základy pedagogiky a psychologie: Vývojová psychologie předškolního věku, specifika vývoje dítěte od 2 do 3 let, od 3 do 6 let

Lidský život lze z hlediska vývojové psychologie (dle epigenetického diagramu E.H.Eriksona) rozčlenit do několika vývojových stádií. Ke každé etapě se váže základní psychosociální úkol, který by člověk měl být schopen vyřešit. Pokud se to podaří, vývoj může bez zásadnějších problémů pokračovat. Pokud ne, může vývoj stagnovat nebo se v pozdějším věku mohou projevit obtíže (např. ve vztazích). Seminář se ve svém obsahu zaměřuje na postnatální a předškolní vývoj jedince, s důrazem na vývoj v oblasti socializace, komunikace, hry, motoriky, morálky a biologické rozdíly ve vývoji chlapců a děvčat.

SOBOTA 13:30 – 18:00 a NEDĚLE 8:30 - 10:30

Ing. Martin Kříž
Senzitivní učení

Seminář se zaměřuje na význam budování vztahu k přírodě, na senzitivitu - schopnost přírodu vnímat, nejen u dětí v lesních mateřských školkách. Účastníci si projdou teorii, výzkumy a především si vyzkouší spoustu aktivit, které vztah k přírodě upevňují. Dozví se, kdy přírodu poznávat a kdy ji vnímat a hledat k ní vztah, jak důležité je předškolní období pro navázání vztahu s přírodou. Budou si povídat o tom, jak důležitá je pro člověka divočina a že náš vztah s přírodou je intimní či osobní. A bude to v neposlední řadě i o tom, jak je důležitý náš vztah k přírodě pro přírodu samotnou.

NEDĚLE 10:30 - 12:30 

PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D., Mgr. Klára Krchňavá
Autoevaluační nástroj pedagoga

Cesta je často podstatnější než cíl, ale cíl je důležitý pro směr. Kam míří sebevzdělávání pedagogů v lesní školce? Kým se chcete profesně stát? Co si přejete umět a co znát? Z rybníku environmentální výchovy nejprve vylovíme to, co zde již roste - sady kompetencí, které jsou již formulované napříč různými vzdělávacími strategiemi. A pak budeme aktivně třídit - rukama, hlavou, srdcem. 

 

2. setkání pátek 21. -  neděle 23. 10 .2022, LMŠ Stromík, Pozořice

PÁTEK 18:00 - 20:30 a SOBOTA 8:30 - 12:30

Mgr. Alena Laláková
Základy pedagogiky a psychologie: Práce s předškoláky - praktické dovednosti, legislativa, odklad školní docházky, školní zralost 

Školní zralostí rozumíme úroveň vývoje dítěte, které je schopné zařadit se bez obtíží do výchovně-vzdělávacího procesu na základní škole po stránce tělesné, duševní, citové i sociální. Pojem školní zralost akcentuje aspekt biologický, vycházející zejména z procesu zrání CNS a z jeho konstituční zdatnosti (zahrnuje tedy zdravotní a psychickou způsobilost dítěte zvládnout požadavky školní výuky). 
Seminář se ve svém obsahu zaměřuje na aspekty školní zralosti v oblasti tělesné zdatnosti dětí, emoční stability, odolnosti, hry, komunikace, sebeobsluhy, zrakového a sluchového vnímání, grafomotorických dovedností, časoprostorové orientace, úrovně předmatematického a předčtenářského myšlení, úrovně kognitivních funkcí, prostorového vnímání, pracovních návyků předškoláků a sociálně adaptivního chování. V rámci jednotlivých oblastí jsou představeny aktivity na podporu rozvoje. Součástí je také informační teoretický základ z oblasti legislativy a poradenské praxe. 

SOBOTA 13:30 - 18:00 a NEDĚLE 8:30 - 10:30

Mgr. Soňa Štoudková
Muzikoterapie pro EVVO: podzim 

Seminář se při  společných setkáních se bude zabývat celostním pojetím v muzikoterapii. Představí základní techniky muzikoterapie ve formě receptivní (pasivní) - relaxace i ve formě aktivní  - společná hra na bubny a rozmanité perkusivní a zvukomalebné nástroje. Účastníci poznají hudební nástroje, které se v celostní muzikoterapii využívají. Budou naslouchat, ponoří se do zvuků nástrojů v přirozeném ladění. Ukáží si, jak mohou hudební nástroje a zvuk použít nejen v muzikoterapeutické praxi. Některé hudební nástroje si vyrobí. Seminář nezapomene ani na příběhy, lidové písně a cyklus ročních období. Účastníci se nechají inspirovat pro práci s dětmi předškolního věku. Zažijí si muzikoterapii jako společné bytí ve zvuku, jako cestu k seberozvoji, sebepoznání a společnému sdílení.

 • Celostní přístup v muzikoterapii. Základní muzikoterapeutické formy a techniky. Principy a pojetí zvuku v celostní muzikoterapii. Hudební nástroje a přirozené ladění. Společné bubnování a jednoduchá práce s rytmem.  
 • Lidové písně s podzimní tematikou (plody a dary Země, sv. Martin).
 • Výroba jednoduchých hudebních nástrojů z přírodních materiálů.

 

3. setkání pátek 18. - sobota  19. 11. 2022 LMŠ Stromík, Pozořice

PÁTEK 18:00 - 20:30 a SOBOTA 8:30 - 12:30

Mgr. Klára Krchňavá
Arteterapie pro EVVO

Seminář se bude na čas v přírodě dívat pohledem výtvarného umělce, který vnímá louky, les a vše kolem sebe jako připravený přírodní ateliér s mnoha možnostmi. Nahlédnete do oblasti přírodních barev a práce s přírodním materiálem s možným terapeutickým přesahem.
1. setkání nabídne účastníkům vhled do základů teorie arteterapie a především jeho výtvarné části ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání dětí předškolního věku. Seminář se bude zabývat pojmy individuální a skupinová práce a detailně projde možnosti receptivního a expresivního přístupu v práci s jednotlivci i s celou skupinou. Účastníci si vyzkouší práci s některými uměleckými metodami práce a získají praktické tipy, jak tyto dovednosti využít v lesní školce. 

SOBOTA 13:30 – 18:00

Ing. Aleš Straka
Příroda kolem nás: les, pobytová znamení, ekologie lesa

Seminář nabídne možnost pobytová znamení a rozvíjet schopnosti účastníků pro pobyt v přírodě prostřednictvím zážitku. Prožitkem je podporována pozornost, vnitřní motivace, poznávání hranic vlastních schopností, kooperace ve skupině. Kromě poznání lesa kolem vás a prožitků v něm, seminář ukáže, jaká je situace lesů v naší republice obecně, čím je ovlivněna a jaká z toho plynou ponaučení a východiska. Co je to les a k čemu je dobrý? To vše pohledem lesáka s přesvědčením ochranáře.

 

4. setkání pátek 20. 1. - neděle 22. 1. 2023, Ekocentrum Na Pasece, Zlín

PÁTEK 18:00 - 20:30 a SOBOTA 8:30 - 12:30 

Alena Laláková
Základy pedagogiky a psychologie: Pedagogická diagnostika

V rámci podpory a rozvoje školní zralosti je pro adekvátní zaměření v jednotlivých oblastech, jako je motorika, zrakové a sluchové vnímání, vnímání času a prostoru, řeč, matematická představivost, sebeobsluha a hra, nutné sledovat vývoj dítěte. K tomu nám slouží metody pedagogické diagnostiky.
Seminář je zaměřen na hledání odpovědí na otázky: Co je pedagogická diagnostika? Co je jejím cílem? Jaké nástroje využívá? Jak rozpoznat odchylku ve vývoji dítěte? Co je norma a normalita? Kam a na koho se obracet, pokud mám podezření, že vývoj dítěte neprobíhá zcela zdravým způsobem? Jak si vytvářet systém evaluace v rámci výchovně-vzdělávacího procesu, tj. jaké nástroje mohu použít k sledování vývoje dítěte?
Součástí semináře je prostor pro práci s vlastní kazuistikou a tvorba vlastního seznamu podpůrných odborných kontaktů.

SOBOTA 13:30 - 17:30

Mgr. Soňa Štoudková
Muzikoterapie pro EVVO: zima

Seminář se při  společných setkáních se bude zabývat celostním pojetím v muzikoterapii. Představí základní techniky muzikoterapie ve formě receptivní (pasivní) - relaxace i ve formě aktivní  - společná hra na bubny a rozmanité perkusivní a zvukomalebné nástroje. Účastníci poznají hudební nástroje, které se v celostní muzikoterapii využívají. Budou naslouchat, ponoří se do zvuků nástrojů v přirozeném ladění. Ukáží si, jak mohou hudební nástroje a zvuk použít nejen v muzikoterapeutické praxi. Některé hudební nástroje si vyrobí. Seminář nezapomene ani na příběhy, lidové písně a cyklus ročních období. Účastníci se nechají inspirovat pro práci s dětmi předškolního věku. Zažijí si muzikoterapii jako společné bytí ve zvuku, jako cestu k seberozvoji, sebepoznání a společnému sdílení.

 • Osvojování základních muzikoterapeutických technik. Muzikoterapeutický orchestr a jeho možnosti v práci s dětmi předškolního věku. Rytmus a relaxační bubnování. 
 • Lidové písně se zimní a masopustní tematikou. Hudební hry.

SOBOTA 19:00 - 20:00

Mgr. Klára Krchňavá
Autoevaluační nástroj pedagoga

Cíl se přibližuje. Dokážeme už konkrétněji pojmenovat, co v nás studium environmentální výchovy mění. Jsou to naše postoje, znalosti, nebo dovednosti? Kde se cítíme silnější? A jak se to projevuje při práci s dětmi? Odpovědi na tyto otázky nám budou kreslit konkrétnější obrysy obrazu Průvodce v lesní školce. Směřujeme k celistvé a osobně i komunitně přínosné cestě každého jednotlivého člověka. Velkou pomocnicí nám bude příroda a její obrazy. Vznikající autoevaluační nástroj nám brzy začne pomáhat poznat, zda jsme na dobré cestě.

NEDĚLE 8:00 - 14:30 s přestávkou na oběd  

Mgr. Klára Krchňavá
Arteterapie pro EVVO

Seminář se bude na čas v přírodě dívat pohledem výtvarného umělce, který vnímá louky, les a vše kolem sebe jako připravený přírodní ateliér s mnoha možnostmi. Nahlédnete do oblasti přírodních barev a práce s přírodním materiálem s možným terapeutickým přesahem. 
2. setkání se zaměří na samotný prožitek jednotlivce i skupiny v praxi s konkrétními arteterapeutickými metodami a ukáže, jak je využít venku v přírodě. Nebude chybět praktické využití přírodního materiálu a přírodních živlů v našem okolí. Účastníci si projdou nejčastější biotopy pohledem výtvarného umění. Přírodu tak účastník zahlédne jako venkovní výtvarný ateliér s možnostmi, které je potřeba vidět a umět s nimi pracovat.

 

5. setkání pátek 3. 3. - neděle 5. 3. 2023, Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna

PÁTEK 18:00 - 20:30 hod a SOBOTA 8:00 - 10:00

Mgr. Soňa Štoudková
Muzikoterapie pro EVVO: jaro I

Seminář se při společných setkáních se bude zabývat celostním pojetím v muzikoterapii. Představí základní techniky muzikoterapie ve formě receptivní (pasivní) - relaxace i ve formě aktivní - společná hra na bubny a rozmanité perkusivní a zvukomalebné nástroje. Účastníci poznají hudební nástroje, které se v celostní muzikoterapii využívají. Budou naslouchat, ponoří se do zvuků nástrojů v přirozeném ladění. Ukáží si, jak mohou hudební nástroje a zvuk použít nejen v muzikoterapeutické praxi. Některé hudební nástroje si vyrobí. Seminář nezapomene ani na příběhy, lidové písně a cyklus ročních období. Účastníci se nechají inspirovat pro práci s dětmi předškolního věku. Zažijí si muzikoterapii jako společné bytí ve zvuku, jako cestu k seberozvoji, sebepoznání a společnému sdílení.

 • Pasivní muzikoterapeutické techniky. Muzikoterapeutická prožitková relaxace. Sdílení a reflexe. 
 • Alikvótní tóny a techniky ústní rezonance. Autoterapie hlasem a zvukem.
 • Tematicky jsme v době postní, nasloucháme zvukům, sobě i druhým. Kultivujeme svoji vnímavost a citlivost na základě vlastních prožitků.
   

SOBOTA 10:30 - 12:30, 13:30 - 18:00 a NEDĚLE 8:00 - 12:30

Hana a Tomáš Volkmerovi
Dramaterapie pro EVVO

Seminář bude v lektorském tandemu (muž a žena) věnovaný dramaterapii a práci s loutkou. Lektoři by rádi pedagogům lesních školek předali  základy tvůrčí práce s loutkou. Chtěli by je vést k vnímání potenciálu loutky v komunikaci s dítětem a uvědomění, že loutku lze vyrobit z mnoha materiálů, přírodních, surových (papíru, lana,..), ale i odpadních a tzv. je recyklovat hru. Hra s dětmi poučeně vedená na dramatických a loutkářských principech v sobě přirozeně nese prvky terapie. S loutkou je však možné pracovat také cíleně terapeuticky v mnoha neočekávaných či krizových situacích (uzavření komunikace s dítětem, smutek u dítěte,  adaptace na nové prostředí, rozvoj jemné motoriky, emocionální rozvoj...).

 

 

6. setkání pátek 14. - neděle 16. 4. 2023, LMŠ Stromík, Pozořice

PÁTEK 18:00 - 20:30 

Mgr. Soňa Štoudková
Muzikoterapie pro EVVO: jaro II

Seminář se při společných setkáních se bude zabývat celostním pojetím v muzikoterapii. Představí základní techniky muzikoterapie ve formě receptivní (pasivní) - relaxace i ve formě aktivní - společná hra na bubny a rozmanité perkusivní a zvukomalebné nástroje. Účastníci poznají hudební nástroje, které se v celostní muzikoterapii využívají. Budou naslouchat, ponoří se do zvuků nástrojů v přirozeném ladění. Ukáží si, jak mohou hudební nástroje a zvuk použít nejen v muzikoterapeutické praxi. Některé hudební nástroje si vyrobí. Seminář nezapomene ani na příběhy, lidové písně a cyklus ročních období. Účastníci se nechají inspirovat pro práci s dětmi předškolního věku. Zažijí si muzikoterapii jako společné bytí ve zvuku, jako cestu k seberozvoji, sebepoznání a společnému sdílení.

 • Aktivní muzikoterapeutické techniky a jejich varianty při práci s dětmi předškolního věku. Rytmus, pohyb a tanec. 
 • Práce s dechem a lidovými píšťalami. 
 • Lidové písně a říkadla s jarní tematikou (příchod jara, Velikonoce). 

SOBOTA 8:30 - 16:30 s přestávkou na oběd

ZdrSem – zážitkový zdravotnický seminář

Poskytnutí první pomoci je nezbytnou dovedností každého, kdo pracuje s dětmi. Účastníky čeká zážitkový kurz, který jim poskytne potřebnou průpravu nebo připomene, co se v minulosti již naučili. Kurz ZDrSEM účastníky seznámí se základy první pomoci zážitkovou formou. Hlavní náplň tvoří první pomoc v situacích, kdy nestačí zavolat záchrannou službu a počkat, kdy vteřiny a zvládnutí vlastních emocí rozhodují o životě nebo smrti. Základem kurzu je praktický nácvik život zachraňujících dovedností. V průběhu kurzu jsou použity modelové případy a simulace reálných situací. Kurz bude zaměřen na specifika dětí předškolního věku při pobytu v přírodě, svůj prostor má vyhrazena také prevence úrazů dětí.

SOBOTA 18:30 - 20:30

PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D., Mgr. Klára Krchňavá
Autoevaluační nástroj pedagoga

S odstupem se podíváme na obraz, který jsme vytvořili na posledním setkání. Vidíme ho stále stejně nebo je něco jinak? Jak zařídíme, abychom jej udrželi živý, aby se mohl vyvíjet s námi? Inspiraci budeme hledat v přírodě, kde z toho, co zanikne brzy vzniká nové, bohatší na živiny. Další inspirací pro nás bude to, co někdo ve školkách používáte - práce se symboly, kterým rozumí i malé děti. Jak by vypadaly cíle našeho profesního rozvoje, kdybychom je měli vyjádřit prostřednictvím obrazů a symbolů? Jaké hodnoty v sobě nesou? Zrcadlem pro tyto otázky nám opět budou sady hodnot formulované ve strategiích EVVO a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

NEDĚLE 8:00- 14:30 s přestávkou na oběd

PhDr. Tereza Valkounová PhD.
Podmínky a pravidla bezpečného vzdělávání celoročně venku

Lektorka nabídne několik pohledů na vzdělávání v přírodě, podmínky a pravidla bezpečného vzdělávání venku. Na učení venku se můžeme v první řadě dobře připravit. Co to znamená být připravený na riziko, když ne vyhnout se mu? Naučíme vás, jak jít do rizikových situací připravení, abyste mohli mít tolik potřebnou pozornost a dobře rozlišili riziko od nebezpečí. Naučíme se tvořit krizový plán, použijeme tabulku pro vyhodnocování rizik a přínosů. A také se můžeme zkusit podívat na riziko z jiného úhlu pohledu: co dětem hrozí tím, že to nezkusí? Budeme sdílet praktická řešení rizikových situací tak, abychom na jedné straně nehazardovali se životem a na druhé straně zachovali vzdělávací potenciál situace. 

 

7. setkání pátek 26. - neděle 28. 5. 2023, LMŠ Stromík, Pozořice

PÁTEK 18:00 - 20:30 a SOBOTA 8:30 – 12:30

Mgr. Alena Laláková
Základy pedagogiky a psychologie: Práce s rodinou dítěte 

"Dnes není samozřejmé vědět, co je rodina. Dnes jsou všechny podoby rodiny možné. Ale ne všechny jsou pro dítě užitečné."

Seminář se zaměřuje na práci s rodinou dítěte, které dochází do LK/LMŠ. Důraz je kladen na komunikační dovednosti v konfliktních situacích a rozvoj dovedností v oblasti zvládání problémového chování dítěte. Pozornost je zaměřena na nefunkční výchovné styly, nesoulad ve výchovném stylu mezi předškolním zařízením a rodinou a otázku hranic ve výchově. Součástí semináře je prostor pro práci s vlastní kazuistikou a rozbor modelových situací.

SOBOTA 13:30 - 17:30 

Mgr. Soňa Štoudková
Muzikoterapie pro EVVO: léto

Seminář se při společných setkáních se bude zabývat celostním pojetím v muzikoterapii. Představí základní techniky muzikoterapie ve formě receptivní (pasivní) - relaxace i ve formě aktivní - společná hra na bubny a rozmanité perkusivní a zvukomalebné nástroje. Účastníci poznají hudební nástroje, které se v celostní muzikoterapii využívají. Budou naslouchat, ponoří se do zvuků nástrojů v přirozeném ladění. Ukáží si, jak mohou hudební nástroje a zvuk použít nejen v muzikoterapeutické praxi. Některé hudební nástroje si vyrobí. Seminář nezapomene ani na příběhy, lidové písně a cyklus ročních období. Účastníci se nechají inspirovat pro práci s dětmi předškolního věku. Zažijí si muzikoterapii jako společné bytí ve zvuku, jako cestu k seberozvoji, sebepoznání a společnému sdílení.

 • Muzikoterapeutický příběh. Imaginace a zvukomalba. Tělo jako hudební nástroj.
 • Lidové písně s letní tematikou (čištění studánek, slunovrat).
 • Muzikoterapie jako součást slavností a rituálů v lesní mateřské školce. Role pedagoga v muzikoterapeutickém procesu. 
 • Závěrečné reflexe a sdílení.

SOBOTA 18:00 - 20:30

Mgr. Klára Krchňavá
Autoevaluační nástroj pedagoga

Jsme v cíli, nebo ne? Jak to poznáme? Do rukou se nám dostává výstup naší představy o tom, jakou proměnou prochází začínající průvodce. Nakolik ji naplňuje každý a každá z nás? Co nám pomohlo se posunout a co nám chybělo? Všimli si naší proměny kolegové ve školce? A když se opět přijdeme poradit s učitelkou Přírodou, co nám sdělí tentokrát? Pro účastníky, kteří se budou chystat na Letní školu, bude vyhrazený čas na přípravu představení společné práce spoustě dalším průvodcům.

NEDĚLE 8:30 - 12:30 

Magdalena Staňková
Rostlinná společenství v našem okolí – byliny v zahradě a v lese

S lektorkou se dozvíme, co všechno lze tvořit s nejmenšími dětmi ve školce s použitím bylinek, plodů a aromaterapie po celý školní rok. Začneme předjarním obdobím (poznávání semínek, klíčení semínek k jídlu, poznávání pupenů, keřů a jejich léčivou sílu), jarní (plevele, hraní si s loutkou v zahradě, velikonoční inspirace), letní (nápoje za studena, fermentované pití, repelenty), podzimní (bylinné směsi v soli, nakládání do oleje, octy) a zimní (základy aromaterapie).

 

Změna programu vyhrazena.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se