Začínající průvodce

<  Zpět na výpis

V posledních letech ovlivněných opakovanými lockdowny si veřejnost i odborné kruhy více uvědomují význam a nenahraditelnost pobytu v přírodě. Rozvíjí se debata o vzdělávání venku a výchově dětí v oblasti EVVO a společnosti k udržitelnému životu. Lesní školky přirozeně rozvíjejí cíle EVVO v každodenní praxi už pro generaci dětí předškolního věku. Počet lesních školek roste, na trhu práce je však nedostatek kompetentních pedagogů pro kvalitní environmentální výuku. Zájemci o pozici jsou zejména zapálení laici, kterým chybí odborné know-how a aktuálně nemají možnost si systematicky vzdělání doplnit.

Kurz předá začínajícím pedagogů nejen lesních školek kvalitní informace k problematice EVVO, naučí je fakta zpracovat, vytvořit a realizovat kvalitní a nosný program pro danou věkovou skupinu. V neposlední řadě dovede pedagoga ke kvalitní evaluaci, aby mohl svou práci samostatně rozvíjet a zvyšovat její kvalitu.

Projekt sestává ze dvou po sobě následujících vzdělávacích cyklů, každý na jeden školní rok. Vzdělávacími cykly se prolíná samostatná aktivita, která spočívá tvorbě autoevaluačního nástroje v průběhu prvního ročníku a jeho ověření v průběhu druhého ročníku.

7 víkendových setkání (106,5 vzdělávacích hodin)

propojuje základy pedagogické psychologie, praktických dovedností v EVVO a tvořivých technik s přírodninami a dalším materiálem a vytváří tak vhodnou cestu, jak prakticky zprostředkovat environmentální témata dětem. Součástí kurzu je i školení první pomoci zážitkovou metodou jakožto nezbytný základ práce s rizikem s dětmi v terénu. Každé víkendové setkání se skládá z odborného semináře z oblastí EVVO vybraných tak, aby výsledný pedagogický proces byl podložen odbornou znalostí, nikoliv nahodilostí.

Tematická zaměření kurzu: 

 • Základy pedagogiky a psychologie - potřeby dětí jako východisko pro realizaci EVVO, základy vývojové psychologie, metodicko-didaktická příprava (lektorka Mgr. Alena Laláková).
 • Environmentální vzdělávání v předškolním věku: Senzitivní učení a badatelská výchova (lektor Ing. Martin Kříž), Příroda kolem nás - les, pobytová znamení, ekologie lesa (lektor Ing. Aleš Straka), Rostlinná společenství v našem okolí - byliny v zahradě a v lese (lektorka Magdalena Staňková).
 • Bezpečně v přírodě: podmínky a pravidla bezpečného vzdělávání celoročně venku (lektorka PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D.) a zážitkový Kurz první pomoci (lektoři ZdrSem – první pomoc zážitkem).
 • Arteterapie jako prostředek k předání témat EVVO: arteterapie a její metody se pro nás stávají návodem, prostředníkem k praktickému předání informací, témat EVVO dítěti. Muzikoterapie (lektorka Soňa Štoudková), dramaterapie (lektoři Hana a Tomáš Volkmerovi), výtvarné techniky a práce s přírodninami (lektorka Mgr. Klára Krchňavá).
 • Díky praktické části kurzů v rámci arteterapií načerpají účastníci inspiraci, jak prakticky dětem přiblížit témata EVVO. Podporou jim v tomto bude balíček základního materiálu, jehož jednotlivé části využijí v praxi hned po absolvování témat. Součástí balíčku je odborná publikace z oblasti pedagogiky a psychologie dítěte, díky které může účastník vzdělávacího cyklu studovat téma do větší hloubky. Kromě publikace bude balíček obsahovat 3 určovací klíče rostlin a hmyzu, kelímkové lupy, materiál (provázek, vlna, jehly) a nůž jako základ pro praktické ukázky a náměty v rámci všech arteterapií. Baliček dostane každý účastník kurzu na prvním setkání, nespotřební části balíčku budou účastníkům v první fázi zapůjčeny, po úspěšném absolvování kurzu budou účastníkům darovány.

Pro koho?
Kurz je určen pro začínající pedagogy (průvodce) pracující v lesní MŠ nebo lesním klubu s dětmi předškolního věku. Projektové aktivity budou provázet pedagoga školním rokem jeho práce v lesní školce a ten tak bude mít možnost reflektovat svoji práci ve skupině a s odborníky a evaluovat svůj vlastní profesní posun. Kapacita jednoho cyklu je 23 účastníků.

Co získáte? 

 • 106,5 hod. vzdělávání
 • podporu odborníků s více než 10letou praxí v lesních školkách
 • zážitkový zdravotnický kurz
 • balíček materiálů a nástrojů
 • ubytování při víkendových setkáních

 

Na co a koho se můžete těšit?

Alena Laláková: Základy pedagogiky a psychologie
Anotace bude doplněna.

Mgr. Alena Laláková je pedagožka, poradenská speciální pedagožka, rodinná terapeutka, mentorka a supervizorka ve vzdělávání, lektorka v oblasti vývojové psychologie, komunikačních dovedností, řízení týmů a speciálně pedagogických institucí. Založila a vede organizace Jednoho stromu (lesní MŠ, základní školu a poradenské centrum). Zaměřuje se na práci s rodinami s výchovnými problémy či závislostním jednáním, s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami vývoje řeči a chování.

Soňa Štoudková: Muzikoterapie pro EVVO
Při společných setkáních se budeme zabývat celostním pojetím v muzikoterapii. Představíme si základní techniky muzikoterapie ve formě receptivní (pasivní) - relaxace i ve formě aktivní  - společná hra na bubny a rozmanité perkusivní a zvukomalebné nástroje. Poznáme hudební nástroje, které v celostní muzikoterapii využíváme. Budeme naslouchat, ponoříme se do zvuků nástrojů v přirozeném ladění. Ukážeme si, jak můžeme hudební nástroje a zvuk použít nejen v muzikoterapeutické praxi. Některé hudební nástroje si vyrobíme. Nezapomeneme ani na příběhy, lidové písně a cyklus ročních období. Necháme se inspirovat pro práci s dětmi předškolního věku. Zažijeme si muzikoterapii jako společné bytí ve zvuku, jako cestu k seberozvoji, sebepoznání a společnému sdílení.

Mgr. Soňa Štoudková vystudovala Hudební teorii a pedagogiku na PdF MU v Brně, absolvovala ucelený pětiletý muzikoterapeutický výcvik v metodě Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera při FF UP v Olomouci, je členkou Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie. Působí jako lektorka a muzikoterapeutka v Hudební knihovně KJM v Brně, kde se také věnuje projektům zaměřeným na expresivní terapie a prožitkové aktivity pro širokou veřejnost. Je externí lektorkou muzikoterapie na PdF MU v Brně. V soukromé praxi pravidelně spolupracuje s dětskými lesními kluby, MŠ, ZŠ a s centry sociálních služeb.

Klára Krchňavá: Arteterapie pro EVVO
Podíváme se na čas v přírodě pohledem výtvarného umělce, který vnímá louky, les a vše kolem sebe jako připravený přírodní ateliér s mnoha možnostmi. Čekají vás praktické semináře, díky kterým nahlédnete do oblasti přírodních barev a práce s přírodním materiálem s možným terapeutickým přesahem.

Mgr. Klára Krchňavá vystudovala obor Speciální pedagogika na UK v Praze, a obor Etika na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vzdělání si doplňuje dalšími kurzy. V životě ji nejvíce ovlivnil a nasměroval kurz Respektovat a být respektován s manželi Kopřivovými. V roce 2010 založila DLK Stromík, o dva roky později DLK Mariánka, která je nyní lesní mateřskou školou. Ve školkách pracuje jako ředitelka a pedagožka. Konzultuje zejména v oblasti zakládání lesních klubů, vede kurzy tvoření s přírodními materiály s arteterapeutickými prvky.

Hana a Tomáš Volkmerovi: Dramaterapie pro EVVO
Seminář bude v lektorském tandemu (muž a žena) věnovaný dramaterapii a práci s loutkou. Zaměříme se na základy tvůrčí práce s loutkou. Budeme vedeni k vnímání potenciálu loutky v komunikaci s dítětem a uvědomění, že loutku lze vyrobit z mnoha materiálů, přírodních, surových (papíru, lana,..), ale i odpadních a tzv. je recyklovat. Hra s dětmi poučeně vedená na dramatických a loutkářských principech v sobě přirozeně nese prvky terapie. S loutkou je však možné pracovat také cíleně.

Hana Volkmerová se po rodičovské dovolené s malou dcerkou vrací do Divadla loutek Ostrava, kde pracuje na pozici divadelní lektorky. Připravuje a lektoruje zde semináře pro děti MŠ, ZŠ a StřŠ a také pedagogy, knihovníky a rodiče s dětmi, které jsou zaměřené především na seznámení s divadlem a loutkářskými principy a technikami. Je v dramaturgické radě mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo interesse. Spolupracuje se svým manželem Tomášem na tvorbě loutkových inscenací pro děti a mládež v mnoha divadlech v České republice, v Polsku a na Slovensku. Je spolutvůrkyní a zaštiťuje dramaterapeutické lekce s loutkami Terapie loutkou v THeatru ludem v Ostravě. Doktorský titul obhájila svou disertační prací na téma Loutky jako edukační nástroj Potenciál dramatických výchovně-vzdělávacích lekcí s loutkami (s terapeutickými účinky).
Tomáš Volkmer pracuje jako výtvarník a grafik v Divadle loutek Ostrava. Zde také spolupracuje na tvorbě umělecko-vzdělávacích programů se svojí manželkou Hanou, na přípravě mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo interesse a na mnohých inscenacích jako scénograf. Jako režisér a výtvarník loutkových inscenací spolupracoval například se Scénou Bajka v Těšínském divadle v Českém Těšíně, v Divadle Alfa v Plzni, v Divadle loutek Ostrava a v dalších. Jako scénograf pak v divadlech v Polsku, na Slovensku a v Německu. Je spolutvůrcem dramaterapeutických lekcí Terapie loutkou v Theatru ludem v Ostravě.

Martin Kříž: Senzitivní učení a badatelská výuka
Seminář bude zaměřený na význam budování vztahu k přírodě, na senzitivitu - schopnost přírodu vnímat nejen u dětí v lesních mateřských školkách. Projdeme si teorii, výzkumy a především si vyzkoušíme spoustu aktivit, které vztah k přírodě upevňují. Dozvíme se, kdy přírodu poznávat a kdy ji vnímat a hledat k ní vztah, jak důležité je předškolní období pro navázání vztahu s přírodou. Budeme si povídat o tom, jak důležitá je pro člověka divočina a že náš vztah s přírodou je intimní či osobní. A bude to v neposlední řadě i o tom, jak je důležitý náš vztah k přírodě pro přírodu samotnou.

Ing. Martin Kříž se tématu pobytu dětí venku v přírodě se věnuje celý život, ať už dobrovolně jako vedoucí oddílu, táborů, šéf dětské organizace a nebo profesionálně jako vedoucí ekocentra. Spolupracuje na vzdělávání učitelů a tvorbě metodik, které pomáhají učitelům i oddílovým vedoucím učit a vzdělávat se v zahradě a v přírodě. Aktivně tvoří výukové programy pro děti a snaží se všemi prostředky motivovat učitele, aby vyšli s dětmi ven do přírody a učili se s nimi venku.

ZdrSem – zážitkový zdravotnický seminář
Poskytnutí první pomoci je nezbytnou dovedností každého, kdo pracuje s dětmi. Čeká Vás zážitkový kurz, který Vám poskytne potřebnou průpravu nebo Vám připomene, co jste se v minulosti již naučili. Kurz ZDrSEM účastníky seznámí se základy první pomoci zážitkovou formou. Hlavní náplň tvoří první pomoc v situacích, kdy nestačí zavolat záchrannou službu a počkat, kdy vteřiny a zvládnutí vlastních emocí rozhodují o životě nebo smrti. Základem kurzu je praktický nácvik život zachraňujících dovedností. V průběhu kurzu jsou použity modelové případy a simulace reálných situací. Kurz bude zaměřen na specifika dětí předškolního věku při pobytu v přírodě, svůj prostor má vyhrazena také prevence úrazů dětí.

ZDrSEM – první pomoc zážitkem z.s. je druhou nejdéle působící organizací v oblasti výuky první pomoci v České republice. Navazuje na tradici kurzů první pomoci pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice, kde projekt ZDrSEM vznikl v roce 1996. V kurzech používá prověřenou metodiku práce se simulovanými situacemi, které jsou  následně reflektovány lektory. Praktické nácviky jsou doplněny teoretickými bloky z oblasti první pomoci. Těžištěm výuky jsou život zachraňující dovednosti a jejich nácvik. Po skončení kurzu by účastníci měli být schopni poskytnout první pomoc i v emočně vypjatých situacích.

Tereza Valkounová: Podmínky a pravidla bezpečného vzdělávání celoročně venku
S lektorkou se seznámíme s několika pohledy na vzdělávání v přírodě, podmínky a pravidla bezpečného vzdělávání venku. Na učení venku se můžeme v první řadě dobře připravit. Co to znamená být připravený na riziko, když ne vyhnout se mu? Naučíme se, jak jít do rizikových situací připravení, abychom mohli mít tolik potřebnou pozornost a dobře rozlišili riziko od nebezpečí. Naučíme se tvořit krizový plán, použijeme tabulku pro vyhodnocování rizik a přínosů. A také se můžeme zkusit podívat na riziko z jiného úhlu pohledu: co dětem hrozí tím, že to nezkusí? Budeme sdílet praktická řešení rizikových situací tak, abychom na jedné straně nehazardovali se životem a na druhé straně zachovali. 

Lektorka PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D. sleduje uplatnění konceptu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který ji přivedl k hlubšímu zájmu o lesní mateřské školy. Čerpá při tom zejména ze zkušeností nasbíraných během studia v Německu. Spoluzaložila a vede Asociaci lesních mateřských škol, která sdružuje a podporuje příznivce celoročního kontaktu předškolních dětí s přírodou. Na poli Asociace založila program Školka blízká přírodě určený všem mateřským školám, vedla výzkum zaměřený na přínosy pravidelného pobytu v přírodě pro rozvoj dětí. Aktuálně se nejvíce věnuje svým dvěma malým synkům

Aleš Straka: Příroda kolem nás – les, pobytová znamení, ekologie lesa
S lesníkem Alešem Strakou budeme pozorovat pobytová znamení a rozvíjet své schopností pro pobyt v přírodě prostřednictvím zážitku. Prožitkem je podporována pozornost, vnitřní motivace, poznávání hranic vlastních schopností, kooperace ve skupině. Kromě poznání lesa kolem vás a prožitků v něm, se dozvíme, jaká je situace lesů v naší republice obecně, čím je ovlivněna a jaká z toho plynou ponaučení a východiska. Co je to les a k čemu je dobrý? To vše pohledem lesáka s přesvědčením ochranáře.

Absolvent VŠZ v Brně, lesník, dřevař a ochránce přírody ing. Aleš Straka, který za nejúčinnější nástroj ochrany přírody považuje přímé zapojení nestranně a pravdivě informovanou veřejnost. Vzdělávací aktivity pro děti, mládež a veřejnost zaměřuje na rozvoj vědomostí o rostlinách a živočiších v okolí místa jejich bydliště. Předává zkušenosti z pobytu v přírodě, sledování stop a pobytových znamení zvířat v různých biotopech. Biotop lesa poznává po celý svůj život v profesním i soukromém životě.

Magdalena Staňková: Rostlinná společenství v našem okolí – byliny v zahradě a v lese
S lektorkou se dozvíme, co všechno lze tvořit s nejmenšími dětmi ve školce s použitím bylinek, plodů a aromaterapie po celý školní rok. Začneme předjarním obdobím (poznávání semínek, klíčení semínek k jídlu, poznávání pupenů, keřů a jejich léčivou sílu, jarních plevelů, hraní si s loutkou v zahradě, velikonoční inspirace), pokračovat budeme letním (nápoje za studena, fermentované pití, repelenty), podzimním (bylinné směsy v soli, nakládání do oleje, octy) a nevynecháme ani zimní období - základy aromaterapie.

Magdaléna Dobromila Staňková je bylinářka, píšící výtvarnice a ilustrátorka. Je autorkou dvou dílů úspěšné knihy „Bylinky pro děti a maminky 1.+2.“ z Grady. O bylinkách píše do časopisů, přednáší, připravuje vysílání do internetových rádií Bohemia a Pravé domácí rádio. Je mámou tří dětí, lektorkou bylinkových a tvořivých programů pro děti i dospělé, pořádá také exkurze do své přírodní zahrádky a poznávací botanické vycházky v Čechách i na Moravě.

Termíny ve školním roce 2022/2023

 • 1. setkání: pátek 23. - neděle 25. 9. 2022, LMŠ Stromík Pozořice
 • 2. setkání: pátek 21. - neděle 23. 10. 2022, LMŠ Stromík, Pozořice
 • 3. setkání: pátek 18. - sobota 19. 11. 2022, LMŠ Stromík, Pozořice
 • 4. setkání: pátek 20. – neděle 22. 1. 2023, Ekocentrum Na Pasece, Zlín
 • 5.setkání: pátek 3. – neděle 5. 3. 2023, místo bude upřesněno
 • 6.setkání: pátek 14. - neděle 16. 4. 2023, LMŠ Stromík, Pozořice
 • 7. setkání: pátek 26. - neděle 28. 5. 2023, LMŠ Stromík, Pozořice

Ročník 2023/2024 se uskuteční v podobném uspořádání na stejných místech. Máte-li zájem o rezervaci místa již nyní, napište Martině Dvořákové

Cena: 6 900 Kč 

Přihlášovat se můžete ZDE.   

 

Kontaktní osoby:

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se