Hygiena a vaření

Jak je to s očkováním?
Pro pětileté děti v režimu povinného roku předškolní docházky, platí stejné pravidlo jako u ZŠ, tedy, že do takového vzdělávání mají být přijaty všechny děti bez ohledu na jejich zdravotní stav, tedy i děti neočkované a nedoočkované. Máte-li konkrétní dotazy, prosím, kontaktujte nás.
Bližší informace naleznete v Infobalíčku, kapitole 11

 

Kde najdu základní hygienická pravidla pro provoz lesní MŠ?
Ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých §9, který vymezuje pravidla následovně: 

(1) “V lesní mateřské škole musí být zabezpečen dostatek pitné vody k pití, osobní hygieně a pro potřeby poskytnutí první pomoci. K donášení nebo dovozu pitné vody mohou být použity pouze pro tento účel vyčleněné čisté a uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených pro styk s potravinami.

(2) V bezprostřední blízkosti zázemí lesní mateřské školy nebo v zázemí lesní mateřské školy musí být umístěno hygienické zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní hygieny, zejména toaletní papír, mýdlo a prostředky pro hygienické osušení rukou.

(3) Zázemí lesní mateřské školy musí být udržováno v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní mateřské školy.

(4) Zázemí lesní mateřské školy dále musí umožňovat ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami.”

Bližší informace naleznete v Infobalíčku, kapitole 11

 

Je dán minimální počet toalet v lesní MŠ/klubu?
Není, nicméně doporučujeme 2 toalety pro děti a 1 toaletu pro dospělé. Minimem je 1+1. 

 

Co znamená termín tekoucí voda? Musí mít lesní MŠ/klub vodovod?
Nikoliv. Tekoucí voda zahrnuje i vodu tekoucí z barelu/várnice skrze výtokový kohout, Důležité je, aby voda byla pitná.

 

Musí mít každé dítě svůj ručník?
Nemusí, je možné používat jednorázové papírové ubrousky, nebo jednorázově textilní ručníky, které následně vyperete.  

 

Jak je to s jídlem?
Rejstříková MŠ musí dětem zajišťovat stravování. Vedle pitné vody je to také oběd a 2 svačiny. Oběd může zajišťovat ve vlastní kuchyni (pak musí splnit příslušná hygienická pravidla pro školní kuchyně), nebo formou cateringu. Pokud budete chtít čerpat normativ na výdejnu, budete muset odebírat obědy od registrovaného poskytovatele (je to spíše méně pravděpodobná varianta, ale třeba máte v okolí vstřícnou a dobrou ZŠ jídelnu, která Vám posílat obědy zvládne) a mít kamennou výdejnu. Nicméně ani hygiena, ani ČŠI nezpochybňují právo rodiče na vzdání se školního stravování. 

 

Co je HACCP?
HACCP je doslova zkratkou pro "Hazard Analysis and Critical Control Points" (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body) a vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.
HACCP se používá při manipulaci s potravinami (vaření, transport, výdej, likvidace). Je to takový seznam, kde na jedné straně máte vyjmenované, co všechno se může u jídla pokazit a k tomu máte na druhé straně uvedená opatření co udělat, aby se daná věc nestala. Např: problém: Jídlo bude kontaminováno hrubými nečistotami (rozumějte: napadá do něj listí nebo bahno) x opatření: osoba vydávající jídlo má ochranný oděv (plášť a šátek, tak nic z průvodce nepadá do jídla), při přerušení výdeje kastroly přiklopí pokličkou. Výsledkem je zdravé jídlo.
Cílem HACCP je předejít zdraví ohrožujícím situacím, které mohou vzejít z nesprávné přípravy jídla, či manipulace s jídlem. HACCP je založen na poměrně jednoduchých principech. ALMŠ pořádá pro členy každoročně školení k tvorbě a hodnocení HACCP s externí expertkou. 

 

Kdo musí mít vypracovaný HACCP?
Jakákoliv organizace, jejíž zaměstnanci sahají na jídlo dětí (výdej, nebo příprava jídla). Platí, že 1 zaměstnanec musí být každé 3 roky proškolen odborníkem. Následně školí zbytek týmu. HACCP nenahrazuje nutnost mít u sebe potravinářský průkaz, je jen další povinností. Každá organizace si sama stanoví, jak často reviduje HACCP (je to zpravidla 1x ročně a rovnou se u toho interně školí). ALMŠ pořádá pro členy každoročně školení k tvorbě a hodnocení HACCP s externí expertkou (toto školení odpovídá požadavku na školení odborníkem). Blíže viz zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. § 19 a § 20.   

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se