Lesní MŠ a lesní klub

Musí všechny lesní školky vstoupit do Rejstříku škol a školských zařízení (školského rejstříku)?
Nemusí. Pokud chcete dál fungovat mimo školský rejstřík, můžete. ALMŠ bude nadále vaší střešní organizací. Jen nesmíte mít v názvu sousloví “lesní mateřská škola”, protože je vyhrazeno pro rejstříkové školky, ale klidně se můžete jmenovat “lesní klub”, nebo třeba “U dubu, z.s”. I lesním klubům vřele doporučujeme, aby plnily Standardy kvality ALMŠ.  Získáte tím řadu výhod v rámci ALMŠ (nižší poplatek, hlasovací právo), ale především tím budete i navenek deklarovat, že u vás probíhá kvalitní vzdělávání.

 

Jaký je rozdíl mezi lesní MŠ a lesním klubem?
Informace o rozdílech mezi lesní MŠ a lesním klubem najdete v sekci “Co je lesní školka”. 

 

Musí být lesní MŠ v provozu denně?
Ano, lesní MŠ musí být v provozu od pondělí do pátku, po dobu 6,5 - 9 hodin při celodenním provozu, polodenní provoz není časově specifikován. Provoz MŠ určuje vyhláška č. 14/2005 Sb. v § 1c. 

 

Je splnění Standardů kvality ALMŠ podmínkou pro vstup do školského rejstříku?
Není. Na druhou stranu platí, že Standardy jsou vytvořeny tak, že jejich nesplnění se pravděpodobně projeví i v některém z bodů kontrolovaných při registraci do školského rejstříku, nebo návštěvě České školní inspekce. Ze zkušeností vyplývá, že školky, které již před vstupem do rejstříku splňovaly Standardy kvality, prošly procesem transformace na lesní MŠ mnohem snadněji než necertifikované subjekty.  

 

Mohou vzniknout školky, které budou svým zázemím kazit lesním školkám dobré jméno?
Je možné, že se čas od času objeví pokusy zřídit lesní školku na nevyhovujícím místě či s nevhodným zázemím. Nicméně taková školka pravděpodobně nebude mít dlouhé trvání. Pojistkou je jak členství v ALMŠ (doporučení od geograficky nejbližší členské organizace), tak certifikace podle Standardů kvality. V případě lesních mateřských škol je pak pojistkou také kontrola České školní inspekce. V neposlední řadě se lze spolehnout také na zdravý rozum rodičů, kteří pro své dítě budou jen těžko chtít např. zázemí školky ve sklepě či školku, která prohlásí nejbližší park na náměstí za dostatečně bohatý přírodní prostor, ve kterém lze plnit školní vzdělávací program lesních školek. 

 

Poskytují lesní MŠ a lesní kluby dostatečnou přípravu na vstup do ZŠ?
Ano. Příprava dětí na školu musí být obsažena ve ŠVP, je jedním z jeho zásadních cílů. Bližší info naleznete v kapitole 4 Infobalíčku

 

Může být lesní MŠ spádovou mateřskou školou?
Ne. Školský zákon č. 561/2004 Sb. tuto možnost vylučuje v § 179 odst. 3, a to i v případě, že lesní MŠ zřizuje a provozuje obec. Obec lesní MŠ zřídit může, ale jen jako alternativu ke kamenné MŠ.

 

Jakou dokumentaci budeme muset po vstupu do školského rejstříku vést?
Základní výčet dokumentace je blíže popsán v § 28 školského zákona č. 561/2004 Sb. Jedná se především o dokumentaci k zápisu do školského rejstříku, evidenci dětí tzv. školní matriku (co obsahuje školní matrika je uvedeno v témže paragrafu školského zákona), doklady o přijímání dětí, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, ŠVP, výroční zprávu, třídní knihu, školní nebo vnitřní řád, záznamy z pedagogických rad, knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky, protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy, personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci. Další informace najdete v Infobalíčku, kapitole 2.8. http://ebook.lesnims.cz/2-pravni-forma-a-legislativni-zakotveni/2-8-nektera-specifika-lesnich-ms-spravni-rad-a-ceska-skolni-inspekce.html

 

Musíme zřizovat školskou radu?
Ne. Povinnost mít školskou radu platí podle v § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb. pro ZŠ, SŠ a VOŠ.  

 

 

Kolik dětí může být ve třídě lesní MŠ?
Třída v lesní MŠ má kapacitu 15 - 16 dětí na 2 dospělé, na každých dalších „započatých“ 8 dětí je třeba 1 další dospělý, ačkoliv je přípustná i varianta, že se třída MŠ naplňuje až do počtu 22 dětí (na 2 dospělé), tuto variantu z hlediska bezpečnosti nedoporučuje ani MŠMT ani ALMŠ.
Počet dětí v třídě lesní MŠ je definován ve Vyhlášce 14/2005 v § 2 odst. 4. Počet 8 dětí na 1 dospělého je upraven ve stejné vyhlášce v § 5 odst. 4: ”Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy”. Les je považován za prostředí náročné na zajištění bezpečnosti VŽDY, proto není možné, aby byl venku s dětmi jen 1 dospělý i kdyby dětí bylo jen 5. 
Bližší informace naleznete v kapitole 3 Infobalíčku.   

 

Proč je v lesních MŠ nejčastěji 15 dětí?
Zatímco obecní MŠ dostávají od státu dotaci “na třídu”, mateřské školy zřizované soukromým subjektem (vč. neziskových organizací) dostávají dotaci na počet dětí. Až do roku 2019 (včetně) byl zásadní rozdíl ve výši státního příspěvku pro školy s 15 dětmi a školy s 16 a více dětmi, Přičemž počet 16 dětí byl významně finančně znevýhodněn. Od roku 2020 se financování neodvíjí od kapacity MŠ a lze tedy předpokládat, že se změní i nejčastější počet dětí v lesních MŠ.

 

Musí být v lesní MŠ neustále přítomni 2 dospělí?
Nemusí. V době ranních příchodů do školky a odchodů ze školky, stačí ve školce jen jedna dospělá osoba. V době, kdy se předpokládá, že už děti budou všechny, musí být dospělí dva. Pokud je ve školce jen 1 osoba, musí to být vždy pedagog (nebo jiný dospělý, pokud se nejedná o výjimečnou či odůvodněnou situaci). Podrobněji vyhláška 14/2005 v § 5 odst. 6: “Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí”.

 

Musí být vždy přítomný jen průvodce - pedagog, nebo v úvodu a na konci dne může být s dětmi sám průvodce - nepedagog?
Ve školce musí být vždy přítomný průvodce - pedagog, tedy i v době příchodů a odchodů dětí. V době hlavního programu musí být přítomen i průvodce - pedagog i průvodce - nepedagog. 

 

Pokud se ve třídě rejstříkové (kamenné) MŠ nachází 4 a více dvouletých dětí, musí k nim být zajištěn dozor osoby s kvalifikací alespoň chůva. Platí to i pro lesní MŠ?
Ano, nicméně tato potřeba je zajištěna stálou přítomností druhého dospělého v týmu. Pro lesní MŠ se tedy nic nemění, nemusí mít třetí osobu pro péči o malé děti. To je důležité z hlediska BOZP. Bližší informace naleznete v kapitole 3 Infobalíčku

 

Pokud máme ve třídě dvouleté děti, musíme kvůli tomu snižovat kapacitu třídy?
V zásadě ne. Vyhláška 14/2005 Sb. odst. 6 doslova uvádí: “Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6”. Protože zmiňovaný odst. 3 udává, že maximální počet dětí ve třídě MŠ je 24 dětí a maximálně se počet dětí smí snížit o 6, pak 24-6=18. V třídě lesní MŠ bývá 15 dětí, není tedy třeba jejich počet dále snižovat. 

 

Pokud máme ve třídě děti s přiznaným podpůrným opatřením, musíme kvůli tomu snižovat kapacitu třídy?
V zásadě ne. Vyhláška 14/2005 Sb. odst. 5 doslova uvádí: “Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.”  Protože zmiňovaný odst. 3 udává, že maximální počet dětí ve třídě MŠ je 24 dětí a maximálně se počet dětí smí snížit o 5, pak 24-5=19. V třídě lesní MŠ bývá 15 dětí, není tedy třeba jejich počet dále snižovat.

 

Co je to zázemí lesní MŠ?
Zázemím lesní MŠ je jakýkoliv prostor, typicky tvořený maringotkou, jurtou, hliněným domkem, teepee či chatou. Nejčastěji se jedná o kombinaci výše zmíněného. Zázemí LMŠ využívá k uskladnění vzdělávacích pomůcek, náhradního oblečení dětí a dalšího vybavení. Dále je zázemí využíváno pro pro odpočinek dětí zejména po obědě, v zimě pro ohřátí, v létě pro ukrytí před sluncem. Samozřejmostí je vyhrazení části zázemí pro zajištění správné hygienické praxe.  Bližší informace naleznete v Infobalíčku, kapitole 6.   

 

Školský zákon ukládá, že zázemí lesní MŠ nesmí být stavbou. Znamená to, že zázemí lesní mateřské školy nesmí být v chatě či zděném domku?
Zázemí lesní MŠ plní specifickou funkci. Děti v něm tráví jen zlomek času oproti jiným zařízením, proto se na něj nevztahují stejná pravidla jako na kamenné MŠ. Na zázemí se díváme z hlediska plnění konkrétní funkce. Vzdělávání v lesních mateřských školách musí probíhat především ve venkovních prostorách a zázemí lesní mateřské školy proto nesmí být stavbou, kterou známe z běžných mateřských škol. Podle názoru MŠMT musí být nicméně pojem „stavba“ použitý v § 39 odst. 9 školského zákona vykládán v kontextu školského zákona a nikoliv izolovaně podle stavebních předpisů nebo občanského zákoníku.
Dle názoru MŠMT není podstatné, zda prostor, který je určen, jako zázemí lesní mateřské školy je stavbou ve smyslu občanskoprávních či stavebních předpisů, ale je podstatné, zda jde o zařízení, které slouží pouze k příležitostnému pobytu.
Bližší informace naleznete v Infobalíčku, kapitole 6.   

 

Co je to školská právnická osoba?
Je to speciální právní subjekt, který je zřízen jinou právnickou, nebo fyzickou osobou blíže viz § 125 školského zákona 561/2004 Sb.

 

Kdy se vyplatí zřídit školskou právnickou osobu?
Školskou právnickou osobu se vyplatí zřídit ve chvíli, kdy subjekt vykonává více aktivit např. lesní školku, ekocentrum, poradnu apod. Pokud jsou další aktivity jen občasné (např. veřejná slavnost nebo seminář) zřizovat školskou právnickou osobu se nevyplatí.
Bližší informace naleznete v Infobalíčku, kapitole 2.   

 

Na co nezapomenout při změnách stanov, pokud se stáváte mateřskou školou?
Především mít v hlavní činnosti vzdělávání dětí předškolního věku a v názvu “lesní mateřská škola”, a pokud jste spolek, tak ještě z.s., pokud jste ústav, tak z.ú. Doporučujeme také zapracovat do struktury spolku pozici (nikoliv konkrétní jméno) ředitele lesní MŠ.
Bližší informace naleznete v Infobalíčku, kapitole 2.   

 

Kdy můžeme začít podávat přihlášky do školského rejstříku?
Standardní termín uzávěrky pro zápis do školského rejstříku je září roku předcházejícího školnímu roku, kdy chcete začít učit tzn. v září 2020 odevzdáváte první sadu podkladů pro spuštění provozu lesní MŠ v září 2021.  

 

Jak máme pro účely zápisu lesní MŠ do školského rejstříku doložit zájem rodičů a veřejnosti? 
Dokládání zájmu zákonných zástupců a veřejnosti o vznik školy je požadavek vyplývající z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019–2023 a je podmínkou pro zápis subjektu do školského rojstříku. 
Jako důkazní prostředek může posloužit vše, co povede k objasnění skutkového stavu. Je nutné prokázat, že vznik školy povede k uspokojení poptávky po vzdělávání konkrétních dětí nebo žáků. Tato poptávka tedy musí existovat již před vznikem školy, musí být dostatečně konkrétní a mít dostatečnou intenzitu (týkat se dostatečného počtu dětí vzhledem k požadovanému nejvyššímu povolenému počtu dětí dané MŠ).
Jako vhodné se tedy jeví doložit např. prohlášení zákonných zástupců, že chtějí své dítě vzdělávat právě v dané škole, vyjádření zástupců místní samosprávy o poptávce veřejnosti, doložení dřívějších aktivit právnické osoby, která bude školu zřizovat či fyzických osob, které se na zřizování školy podílejí (dřívější zřízení jiného druhu školy, prokázání snahy o uspokojení poptávky po vzdělávání na již existujících školách, poskytování vzdělávacích služeb na základě živnostenského podnikání, aktivita v odborných sdruženích, aktivita v místních neziskových organizacích zaměřujících se na vzdělávání). 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se