Letní škola ONLINE

ONLINE Program 2024
ONLINE Programme 2024

 

PROGRAM DNE - ÚTERÝ
SCHEDULE OF THE DAY - TUESDAY

9:00 - 12:00 Přednáška/Lecture
14:00 - 16:00 Jednorázové dílny/One-time workshops
17:00 - 19:00 Kontinuální dílna/Continuous workshop
20:00 - 22:00 Večerní program/Evening programme: Movie night

PROGRAM DNE - STŘEDA
SCHEDULE OF THE DAY - WEDNESDAY

9:00 - 12:00 Přednáška/Lecture
14:00 - 16:00 Jednorázové dílny/One-time workshops
17:00 - 19:00 Kontinuální dílna/Continuous workshop
20:00 - 21:00 Večerní program/Evening programme: Křest knihy / Book launch

 PROGRAM DNE - ČTVRTEK
SCHEDULE OF THE DAY - THURSDAY 

9:00 - 11:00 Jednorázové dílny/One-time workshops
13:30 - 15:30 Kontinuální dílna/Continuous workshop
16:00 - 19:00 Přednáška/Lecture

Přihlásit se můžete ZDE. / You can sign up HERE.

 

ÚTERÝ / TUESDAY 6. 8. 2024

Přednáška / Lecture 9:00 - 12:00

Gaye Amus: Péče o zemi, péče o lidi, a spravedlivé sdílení v přírodní pedagogice 
“Permakultura je systém, který vytváří odolné a udržitelné vztahy mezi lidmi a zbytkem přírodního světa."  - Příručka Děti v permakultuře (Alderslowe, Amus & Deshaies, 2018). Jak může být les, soběstačný ekosystém plný biodiverzity a náš největší učitel, inspirací ve vzdělávání? Co všechno se můžeme od Země a všech bytostí naučit? Jak můžeme utvářet naše soužití s přírodou udržitelnějším způsobem? Díky souboru etických zásad a principů je to možné. Jste zváni k oslavě přírody a její rozmanitosti. (Přednáška v angličtině, simultánně tlumočena do češtiny.)

Gaye Amus: Earth care, people care and fair share in nature pedagogy
“Permaculture is a design system that creates resilient, sustainable relationships between human beings and the rest of the natural world.” - The Children in Permaculture Manual (Alderslowe, Amus & Deshaies, 2018). How can the forest, a self-sufficient ecosystem full of biodiversity and our greatest teacher be an inspiration in education? What is it we can learn from the earth and all beings? How can we interact in/with/for nature in a more sustainable way? With a set of ethics and principles, this is an invitation to celebrate our nature and its diversity.

(The lecture will be in English, translated simultaneously to Czech) 

 

Jednorázová dílna / One-time workshop 14:00 - 16:00
Matias Knust Dragunski: Forest kindergartens blossom everywhere: experiences from Chile

Nature education and democracy, two fundamental visions of educational systems for a possible future. In these days of multiple crises, the reconnection of childhoods to nature through educational systems can help to heal our daily lives and bring new solutions to our societies. Through this lecture-workshop, we will listen, see and practice experiences of resilience, regeneration and restoration of the self in nature.
(The one-time workshop will be streamed online in English without translation)

 

Kontinuální dílna / Continuous workshop 17:00 - 19:00
Petra Jäger: Kořeny péče o rodiče v kontextu přírodní pedagogiky
Jak můžeme využít zákonitosti přírody a lesa a přírodní pedagogiku pro empatickou komunikaci s rodiči? Jsme otevřeni všem rodinám a rozmanitosti kterou přináší. V našem vzdělávacím konceptu je smysluplné využívat podmínky přírody pro komunikaci s rodiči.
Jak je koncipované období adaptace? Jaké typy rodičovských setkání pořádáme a jaký je obsah rozhovorů o vývoji dítěte s rodiči? Každá rodina s sebou nese svá specifika, která pak tvoří naši vzájemnou spolupráci. Jak si v tomto kontextu zachovat své hodnoty? Jak vytvořit strukturu rozhovorů s rodiči, které pro nás mnohdy mohou být výzvou? Jak mohu uklidnit úzkostné rodiče, opečovat jejich obavy a naplnit jejich potřeby? Pojďme se poznat a učit se od sebe navzájem.
(Kontinuální dílna v angličtině, tlumočena konsekutivně do češtiny).

Petra Jäger: The root system of good parent work in the context of nature education!
How can we use nature and the structure of the forest and nature kindergarten for our good and empathetic work with parents? We are open to all families and are happy about diversity in the families. Due to our concept, it makes sense to use the forces and conditions of nature for a good contact with the families. How is the adaptation period designed?

What kind of parents' evenings do we organize and what about the content of the development discussions for the parents? What a great treasure the families bring with them for a colorful cooperation and how do we keep our values in our concept.
How do I design challenging parent-teacher meetings and what solutions does nature offer us? How can I reassure anxious and worried parents and convince them with content? Let's learn from each other and about each other.
(The continuous workshop will be in English translated consecutively in Czech.)

 

Večerní program / Evening programme 20:00 - 22:00

Promítání filmu “Of Children and Trees” (anglické titulky)
Před filmem bude krátká diskuze s autorkou Natálií Pfister.

Movie night “Of Children and Trees” (english subtitles)
There will be an online discussion with the author Natalie Pfister prior to the movie.

 

STŘEDA / WEDNESDAY 7. 8. 2024

Přednáška / Lecture 9:00 - 12:00
Elizabeth Henderson: Hluboké naslouchání přírodě a malým dětem jako nástroj pro formování udržitelnější budoucnosti pro všechny
Ztráta původních cest, kterými se kdysi řídili naši předkové ve vztahu k přírodě, má ničivé důsledky pro biologickou rozmanitost v západním světě a pro blaho naší planety a jejich obyvatel. Co nás přivedlo do tohoto bodu naší historie? Jak mohou odborníci pracující s malými dětmi řešit současnou krizi udržitelnosti? Na tomto zasedání o těchto otázkách promluví Dr. Elizabeth Hendersonová. Elizabeth čerpá z vyprávění příběhů, představivosti, hudby, vyprávění, ztělesnění, smyslů, neurologie, umění, domorodých cest (včetně svého skotského a keltského původu) a čtyřicetileté praxe v práci s dětmi, aby vám pomohla čelit globální krizi udržitelnosti. Provede vás cestou s využitím Kola roku, kterou můžete později využít se svými dětmi a jejich rodinami, a pomůže vám zasít semínka rozmanitosti, inkluze a opětovného okouzlení Matkou Zemí. 
(Přednáška v angličtině, simultánně tlumočena do češtiny.)

Elizabeth Henderson: Can you see me, hear me, walk with me and let me sing my song? Listening deeply to both Nature and our youngest children, to help create sustainable futures for all
A loss of our indigenous pathways, which once guided our ancestors' relationship with Nature, has had devastating consequences for biodiversity in the western world, and the well-being of our planet and its people. What brought us to this point in our history? How might practitioners, working with young children, address the current crisis of sustainability? In this session, Dr Elizabeth Henderson will give a speech about these questions.

Elizabeth draws on storytelling, the imagination, music, narratives, embodiment, the senses, neuro-science, art, indigenous pathways (including her Scottish and Celtic background), and 4 decades of experience working with children, to help you face the global crisis of sustainability. She will guide you on a journey using the Wheel of the Year, which you can later use with your children and their families, helping you to sow the seeds of diversity, inclusion, and a re-enchantment with Mother Earth. 
(The lecture will be in English, translated simultaneously in Czech.)

 

Jednorázová dílna / One-time workshop 14:00 - 16:00
Kateřina Čiháková: Jak mluvit o změně klimatu s dětmi předškolního věku, s rodiči a s kolegy/němi
Mluvíte s kolegy, rodiči nebo dětmi o klimatické změně? Nebo se tématu spíš vyhýbáte? Dílna nabídne pohled nai aktuální stav, příčiny, dopady a možná řešení, jejich potenciál a efektivitu. Na příkladech ukáže principy pro komunikaci klimatické změny. Účastníci si budou moci vyzkoušet, jak funguje náš mozek a kognitivní zkreslení v kontextu složitého problému, jakým klimatická změna je. Zaměří se na tvorbu pozitivní vize budoucnosti, na volbu důvěryhodného posla/mluvčího, zapojení emocí, na okamžiky pro tvorbu společného závazku a na vhodné narativy. Ukáže příklady dobré praxe ze zahraničí, které pracují na rozvoji komunity se sdíleným přesvědčením o pozitivní změně. Čas bude věnován diskusi a praktickým ukázkám v zahradě a okolí, na kterých tématech seznamovat s problémem klimatické změny předškolní děti, například řešení v oblasti pěstování zeleniny, kompostování, dopravy a vytápění/chlazení budov. (Dílna je tlumočena do angličtiny.)

Kateřina Čiháková: How to talk about climate change with preschoolers, parents and colleagues
Do you talk to colleagues, parents or children about climate change? Or do you rather avoid the topic? The workshop will begin with the presentation of the current state, causes, impacts and possible solutions, their potential and effectiveness. Some examples of the principles for climate change communication will be presented. In an exercise the participants will examine how our brains and cognitive biases work in the context of the complex issue, as climate change is. Finally we will focus on creating a positive vision of the future, choosing a trusted messenger/spokesperson, engaging emotions, creating moments of shared commitment and appropriate narratives. The lecturer will show examples of good practice that is working to develop a community with a shared belief in positive change. Finally the participants will be supported to discuss and find examples in the garden and surroundings, how to introduce the problem to preschool children. We will focus on solutions in the growing  vegetables, composting, transport and heating/cooling of buildings. (The workshop will be in Czech, translated consecutively in English.)

 

Kontinuální dílna / Continuous workshop 17:00 - 19:00
Petra Jäger: Kořeny péče o rodiče v kontextu přírodní pedagogiky
Jak můžeme využít zákonitosti přírody a lesa a přírodní pedagogiku pro empatickou komunikaci s rodiči? Jsme otevřeni všem rodinám a rozmanitosti kterou přináší. V našem vzdělávacím konceptu je smysluplné využívat podmínky přírody pro komunikaci s rodiči.
Jak je koncipované období adaptace? Jaké typy rodičovských setkání pořádáme a jaký je obsah rozhovorů o vývoji dítěte s rodiči? Každá rodina s sebou nese svá specifika, která pak tvoří naši vzájemnou spolupráci. Jak si v tomto kontextu zachovat své hodnoty? Jak vytvořit strukturu rozhovorů s rodiči, které pro nás mnohdy mohou být výzvou? Jak mohu uklidnit úzkostné rodiče, opečovat jejich obavy a naplnit jejich potřeby? Pojďme se poznat a učit se od sebe navzájem. 
(The continuous workshop will be in English translated consecutively in Czech.)

Petra Jäger: The root system of good parent work in the context of nature education!
How can we use nature and the structure of the forest and nature kindergarten for our good and empathetic work with parents? We are open to all families and are happy about diversity in the families. Due to our concept, it makes sense to use the forces and conditions of nature for a good contact with the families. How is the adaptation period designed?

What kind of parents' evenings do we organize and what about the content of the development discussions for the parents? What a great treasure the families bring with them for a colorful cooperation and how do we keep our values in our concept.
How do I design challenging parent-teacher meetings and what solutions does nature offer us? How can I reassure anxious and worried parents and convince them with content? Let's learn from each other and about each other.
(The continuous workshop will be in English translated consecutively in Czech.)

 

Večerní program / Evening programme 20:00 - 21:00

Křest knihy
Richard Louv: Poslední dítě v lesích 
Živý vstup autora, který moderuje Tereza Valkounová. 

Nová kniha Richarda Louva, otevírá naléhavé téma současného dětství a nabízí možnosti, jak měnit věci k lepšímu. 
Provokativní titul Poslední dítě v lesích i pojem porucha z nedostatku přírody (nature deficit disorder) zatřásla všemi, kdo si všímají změn v životech dětí. Louv se zkrátka odvážil pojmenovat to, co mnozí z nás tuší, ale stále nám chybí důkazy, finance, vyškolení odborníci a schválené akční plány, abychom mohli změnit nezdravé zvyky.
Ochrana dětství a životního prostředí mají v tomto směru nemile mnoho společného. Cílem Louvovy knihy ale není posilovat pesimismus a bezmoc, naopak. 
Knihu si už nyní můžete zakoupit. V češtině ji vydalo nakladatelství Malvern. 

Book Launch 
Richard Louv: The Last Child in the Woods 
Live input from the author, moderated by Tereza Valkounová.
Richard Louv's new book opens up the urgent topic of contemporary childhood and offers ways to change things for the better. 
The provocative title The Last Child in the Woods and the concept of nature deficit disorder have shaken all those who notice changes in the lives of children. Louv has dared to name what many of us suspect but still lack the evidence, funding, trained professionals and agreed action plans to change unhealthy habits.
Protecting childhood and the environment have a lot in common in this regard. But Louv's book does not aim to reinforce pessimism and helplessness; quite the opposite. 

 

ČTVRTEK / THURSDAY 8. 8. 2024

Jednorázová dílna / One-time workshop 9:00 - 11:00
Elizabeth Henderson: Práce v rytmu roku
V návaznosti na středeční přednášku a s využitím rytmu roku představí Elizabeth  imaginativní, tvořivý, eko-terapeutický přístup, který umožňuje účastníkům zapojit se do světa přesahujícího lidskou sféru. Klíčem bude prohloubení poslechu a pochopení cest, kterými příroda promlouvá - skrze to budou účastníci objevovat, jak tvořit imaginativní, udržitelný, etický postoj k životu, a okusí také terapeutický přístup vhodný právě k práci s dětmi v předškolním věku. Elizabeth představí jednoduché kroky, které pomáhají rozvíjet zdravější a živý vztah s přírodou skrze umění, tvoření, hudbu, fantazii - což může být použito nejen v práci s dětmi, ale také ve tvoření udržitelné budoucnosti.
(Workshop bude v angličtině, konsekutivně tlumočen do češtiny.)

Elizabeth Henderson: Working with the Cycle of the Year
Building on Wednesday’s keynote talk, and using the Wheel of the Year, Elizabeth will use an imaginative, creative, and gentle eco-therapeutic approach, to help you engage with the more-than-human world. By deepening your listening and your understanding of the ways in which nature speaks, you will explore how to build more imaginative, sustainable, and ethically-based pathways in your life as well as experience therapeutic pathways suited to your work in the early years.

Elizabeth will share some simple steps to help nurture a healthier and more vibrant relationship with Nature through art, craft, music, and the imagination which you can later use with your children; helping you to be the change for a sustainable future. 
(The workshop will be in English, translated consecutively in Czech.)

 

Kontinuální dílna / Continuous workshop 13:30 - 15:30
Petra Jäger: Kořeny péče o rodiče v kontextu přírodní pedagogiky
Jak můžeme využít zákonitosti přírody a lesa a přírodní pedagogiku pro empatickou komunikaci s rodiči? Jsme otevřeni všem rodinám a rozmanitosti kterou přináší. V našem vzdělávacím konceptu je smysluplné využívat podmínky přírody pro komunikaci s rodiči.
Jak je koncipované období adaptace? Jaké typy rodičovských setkání pořádáme a jaký je obsah rozhovorů o vývoji dítěte s rodiči? Každá rodina s sebou nese svá specifika, která pak tvoří naši vzájemnou spolupráci. Jak si v tomto kontextu zachovat své hodnoty? Jak vytvořit strukturu rozhovorů s rodiči, které pro nás mnohdy mohou být výzvou? Jak mohu uklidnit úzkostné rodiče, opečovat jejich obavy a naplnit jejich potřeby? Pojďme se poznat a učit se od sebe navzájem. 
(The continuous workshop will be in English translated consecutively in Czech.)

Petra Jäger: The root system of good parent work in the context of nature education!
How can we use nature and the structure of the forest and nature kindergarten for our good and empathetic work with parents? We are open to all families and are happy about diversity in the families. Due to our concept, it makes sense to use the forces and conditions of nature for a good contact with the families. How is the adaptation period designed?

What kind of parents' evenings do we organize and what about the content of the development discussions for the parents? What a great treasure the families bring with them for a colorful cooperation and how do we keep our values in our concept.
How do I design challenging parent-teacher meetings and what solutions does nature offer us? How can I reassure anxious and worried parents and convince them with content? Let's learn from each other and about each other.
(The continuous workshop will be in English translated consecutively in Czech.)

 

Přednáška / Lecture 16:00 - 19:00
David Sobel
I. část: Osvědčené postupy v předškolním vzdělávání v přírodě ve Spojených státech amerických
Přírodní školky, lesní školky, jednodenní pobyty v lese nebo v parku - ve Spojených státech a v Kanadě v posledním desetiletí rozkvetlo mnoho různých forem předškolní výchovy v přírodě. Z tohoto rozkvětu vzešlo mnoho úžasných, inovativních programových prvků.  Každý měsíc se objevují nové nápady, od matematiky se šiškami přes spaní venku až po zpívání a tancování v dešti.  David tyto inovativní nápady shromáždil ve své knize The Sky Above and the Mud Below (Nebe nad hlavou a bláto pod nohama).  Podělí se s vámi o mnohé z těchto postupů a bude vyprávět některé ze svých oblíbených příběhů o vzdělávání malých dětí venku.
II. část: Bude moje dítě připraveno na školu? Přehled desetiletého výzkumu programů pro děti v raném věku v přírodě
David Sobel s výzkumníky z Michiganu a Minnesoty ve Spojených státech pracoval na výzkumu, který porovnával děti v programech předškolního vzdělávání v přírodě oproti dětem v tradičních kvalitních programech předškolního vzdělávání. Výzkum se zaměřil na rozvoj rané gramotnosti, rozvoj matematické gramotnosti, učení STEM, motivaci, odolnost, výkonné funkce a další. Byl prováděn v soukromých školkách v přírodě, veřejně financovaných programech Head Start, univerzitních laboratorních školách a veřejných předškolních programech. V duchu hesla "pomalu a jistě" se objevil zajímavý příběh o přínosech venkovních programů. Pozor, spoiler: Odpověď na otázku, zda bude mé dítě připraveno na školu, když chodí do lesní školky, zní jednoznačně ano! 
(Přednáška v angličtině, simultánně tlumočena do češtiny.)

Part I.  Best Practices in Nature-based Preschool Education in the United States
Nature preschools, forest kindergartens, one-day-a-week in the woods or at the park - many different forms of nature-based early childhood programming have blossomed in the United States and Canada over the past decade. Out of this blossoming, many wonderful, innovative program components have emerged. From math with pinecones to napping outdoors to singing and dancing in the rain, new ideas emerge every month. David collected many of these innovative ideas in his book The Sky Above and the Mud Below. He'll share many of these practices and tell some of his favorite stories about educating young children outdoors.
Part II.  Will My Child Be Ready for Kindergarten or First Grade?: A Review of Ten Years of Research on Nature-based Early Childhood Programs
In collaboration with researchers in Michigan and Minnesota in the United States, David collaborated on research that compared the impacts on children in nature-based early childhood programs versus children in traditional high-quality early childhood programs. The research focused on early literacy development, math literacy development, STEM learning, motivation, resilience, executive functioning, and more. It has been conducted in private outdoor preschools, publicly funded Head Start programs, university laboratory schools, and public preschool programs. In the spirit of "slow and steady wins the race" an interesting story has emerged about the benefits of outdoor programs. Spoiler alert: The answer to the question Will my child be ready? The answer is a resounding yes! 
(The lecture will be streamed online in English and translated simultaneously in Czech.)

 

Letní školy v letech 2023 a 2024 jsou spolufinancovány
Státním fondem životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se