Exkurze Berlín 2023

15.1.2023 14:00 - 18.1.2023 21:00

Srdečně Vás zveme na exkurzi do berlínských lesních školek, v lednu 2023 už po deváté, tentokrát s grantovou podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Tři dny inspirace z návštěv v berlínských lesních školkách, ruku v ruce s didaktickou podporou českých průkopníků lesních školek.

Für Deutsch scrollen Sie unten oder klicken Sie hier.

Co funguje našim severním sousedům? Jak vypadá lesní školka, která funguje patnáct nebo dvacet let? Jak vypadá lesní školka, která dlouhodobě funguje jenom dopoledne? Jaké je to jezdit do lesa autobusem? Německé děti odmalinka zažívají důvěru a jejich průvodci říkají: "Ve výchově a vzdělávání hlavně nesmí být stres!". To se někdy snadněji řekne, než udělá a nejlepší je, zažít to na vlastní kůži. 

Třídenní exkurze do lesních MŠ v Berlíně je určená jak pro začínající průvodce, tak pro zkušenější - načerpáte nové metodické nápady, můžete se zeptat na to, co prakticky řešíte a hledáte nápady - jak pro práci s dětmi tak pro fungování týmu. Celé dopoledne strávíme s dětmi v lese s tlumočníkem, odpoledne volný (kulturní, turistický) program, večer společné sdílení celé skupiny a propojení s praxí v České republice.

Zkušení průvodci z ALMŠ pomohou účastníkům dostat se bezpečně na místo, tlumočí dotazy, reflektují dojmy z navštívených školek při večerních společných setkáních. Za uplynulá léta nasbírali mnoho zkušeností a našli partnerské školky, takže vědí, za čím do které školky jít. Mají také široké zkušenost, jak podpořit účastníky v efektivním využití zážitků z krátkodobé stáže po návratu domů.

Hodnotná je také neformální stránka této vzdělávací exkurze - setkání s dalšími účastníky z jiných školek, pohled na vlastní organizaci z jiné perspektivy.

Exkurze se uskuteční v rámci projektu Lesní školky - příroda jako lék dnešní doby? (víc o projektu najdete níže). Finanční podpora ČNFB nám umožní splnit dlouholeté přání pozvat německé parťáky k nám. České školky totiž taky mají co ukázat!


Exkurze se uskuteční ve svém již tradičním termínu a průvodci budou Tereza Valkounová, Johana Passerin a Timo Daneš

Termín: neděle 15. - středa 18. 1. 2023 (časy budou upřesněny)

Doprava: autobusem z Prahy do Berlína a zpět

Ubytování: v ověřeném hostelu 


Program exkurze:

  • Neděle - cesta do Berlína, ubytování, neformální večer
  • Pondělí a úterý - dopolední exkurze do lesní školky, volný odpolední program, didaktický kruh večer v hostelu
  • Středa - dopolední exkurze do lesní školky, diskuze a zpětná vazba na cestě zpět


Předpokládána cena: 3 225 Kč
Přesná cena bude známa během listopadu, nejpozději začátkem prosince - čekáme na potvrzení cen dopravce a vybraného ubytovacího zařízení.

Cena zahrnuje jízdenku Praha - Berlín - Praha, ubytování v hostelu s dobrým dopravním spojením, tři exkurze v lesních školkách a dvě večerní didaktická setkání. Cena nezahrnuje stravování během dne a dopravu po Berlíně. 


Přihlásit se můžete zde.

Kapacita exkurze je 15 osob. Prvním 12 přihlášeným můžeme zaručit grantem dotovanou cenu, 13. - 15. účastník možná budou muset zaplatit cenu vyšší. Zájemcům doporučujeme využít grantem dotované ceny a přihlásit se co nejdříve, tato příležitost se možná nebude opakovat. Jakmile budeme mít o ceně přesnější informace, zveřejníme je zde. 

Otázky k exkurzi směřujte na Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz). 

 

Proč projekt "Lesní školky - příroda jako lék dnešní doby?"

Výzvy v Evropě nás vedou k větší propojenosti a bylo by cenné podívat se na ně z obou stran sousedních států. Cílem navrhovaného projektu je sdílet mezi pedagogy z lesních školek zkušenosti a strategie spojené jednak s důsledky pandemie a nově s výzvami války. To, jakým způsobem na lesní školky doléhají důsledky krizí v Evropě, je společné téma pro obě země.

Cílem setkání pedagogů je zjistit, jak se s tím různé lesní školky vyrovnávají, co funguje a čemu se vyhnout. Chceme sdílet zkušenost jak z denních aktivit s dětmi, tak se systémovým nastavením organizací, která vedou k jejich větší odolnosti a udržitelnosti.

Exkurze se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

 

Wir laden Sie herzlich zu einer Exkursion in Berliner Waldkindergärten ein, im Januar 2023 zum neunten Mal, diesmal mit Zuschussförderung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Drei Tage voller Inspiration durch Besuche in Berliner Waldkindergärten, Hand in Hand mit der didaktischen Unterstützung tschechischer Pioniere der tschechischen Waldkindergärten.

Was funktioniert für unsere nördlichen Nachbarn? Wie sieht ein Waldkindergärten aus, die fünfzehn oder zwanzig Jahre in Betrieb ist? Wie sieht ein Waldkindergarten aus, die schon lange nur noch morgens in Betrieb ist? Wie ist es, mit dem Bus in den Wald zu fahren? Deutsche Kinder erfahren von klein auf Vertrauen, und ihre Betreuer sagen: „In Erziehung und Bildung darf kein Stress sein!“. Das ist manchmal leichter gesagt als getan und das Beste ist, es selbst zu erleben.

Die dreitägige Exkursion zu Waldkindergärten in Berlin richtet sich sowohl an Anfänger-Begleiter als auch an erfahrene Begleiter – Sie bekommen neue methodische Anregungen, können Fragen stellen, was Sie in der Praxis beschäftigt und suchen nach Ideen – beides für die Arbeit mit Kindern und für das Funktionieren des Teams. Wir verbringen den ganzen Vormittag mit den Kindern im Wald mit einem Dolmetscher, am Nachmittag ein kostenloses (kulturelles, touristisches) Programm, am Abend teilen wir die ganze Gruppe zusammen und verbinden uns mit der Praxis in der Tschechischen Republik.

Erfahrene Guides von ALMŠ helfen den Teilnehmern, sicher an den Ort zu kommen, Fragen zu interpretieren, Eindrücke aus den besuchten Kindergärten bei abendlichen gemeinsamen Treffen zu reflektieren. In den vergangenen Jahren haben sie viel Erfahrung gesammelt und Partnergärtnereien gefunden, sodass sie wissen, zu welchen Gärtnereien sie gehen müssen. Sie verfügen auch über umfangreiche Erfahrung darin, Teilnehmer dabei zu unterstützen, ihre Kurzpraktikumserfahrungen nach der Rückkehr in die Heimat effektiv zu nutzen.

Auch die informelle Seite dieser Bildungsexkursion ist wertvoll – Treffen mit anderen Teilnehmern aus anderen Kindergärten, ein Blick auf die eigene Organisation aus einer anderen Perspektive.

Die Exkursion findet im Rahmen des Projekts Waldkindergärten – Natur als Heilmittel für die Jetztzeit? (mehr zum Projekt siehe unten). Durch die finanzielle Unterstützung der CNFB können wir unserem langjährigen Wunsch nachkommen, unsere deutschen Partner einzuladen. Auch tschechische Kindergärten haben etwas vorzuweisen!


Datum: Sonntag, 15. - Mittwoch, 18. Januar 2023 (Zeiten werden noch festgelegt)
Transport: mit dem Bus von Prag nach Berlin und zurück
Unterkunft: in einem verifizierten Hostel

Ausflugsprogramm:

  • Sonntag - Fahrt nach Berlin, Unterkunft, geselliger Abend
  • Montag und Dienstag - vormittags Exkursion zur Waldkindergärten, freies Nachmittagsprogramm, abends Didaktik Zirkel im Hostel
  • Mittwoch - Vormittags Ausflug zur Waldkindergarten, Besprechung und Feedback auf dem Rückweg

Geschätzter Preis: 3.225 CZK

Der genaue Preis wird im Laufe des Novembers, spätestens Anfang Dezember bekannt sein – wir warten auf die Bestätigung der Preise des Beförderers und der ausgewählten Unterkunftseinrichtung.

Der Preis beinhaltet ein Prag - Berlin - Prag-Ticket, Unterkunft in einem Hostel mit guter Verkehrsanbindung, drei Exkursionen in Waldkindergärten und zwei abendliche didaktische Treffen. Im Preis nicht enthalten sind die Verpflegung tagsüber und der Transport innerhalb Berlins.

Hier können Sie sich anmelden.

Die Kapazität des Ausflugs beträgt 15 Personen. Den ersten 12 Anmeldungen können wir einen vergünstigten Preis garantieren, der 13. - 15. Teilnehmer müss ggf. einen höheren Preis zahlen. Wir empfehlen Interessenten, den geförderten Preis zu nutzen und sich schnellstmöglich zu bewerben, diese Möglichkeit kann nicht wiederholt werden. Sobald wir genauere Informationen zum Preis haben, werden wir diese hier veröffentlichen.

Fragen zur Exkursion richten Sie bitte an Zuzana Knap (zuzana.knap@lesnims.cz).


Mehr zum Projektabsicht
Die Waldkindergärten - Natur als Heilmittel für die Jetztzeit?

Die Herausforderungen in Europa führen uns zu einer stärkeren Vernetzung, und es wäre wertvoll, sie von beiden Seiten der Nachbarländer aus zu betrachten. Ziel des vorgeschlagenen Projekts ist es, Erfahrungen und Strategien, die sowohl mit den Folgen einer Pandemie als auch in jüngerer Zeit mit den Herausforderungen des Krieges verbunden sind, unter Lehrern aus Waldkindergärten auszutauschen. Wie sich die Folgen der Krise in Europa auf die Waldkindergärten auswirken, ist ein gemeinsames Thema beider Länder. Uns interessiert, wie die verschiedenen Waldkindergärten mit was umgehen, was funktioniert und was zu vermeiden ist. Wir möchten die Erfahrungen sowohl aus den täglichen Aktivitäten mit Kindern als auch mit den Systemeinstellungen von Organisationen teilen, die zu ihrer größeren Resilienz und Nachhaltigkeit führen.


Die Exkursion findet mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds statt.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se