Pro rodiče

Povinný rok předškolního vzdělávání a individuální vzdělávání

V uplynulých dnech zveřejnilo MŠMT metodický pokyn k tzv. povinnému předškolnímu vzdělávání. Níže Vám přinášíme stručné shrnutí zásadních bodů, důraz klademe zejména na ty body, v nichž MŠMT změnilo stanovisko. 

Povinná předškolní docházka se týká všech dětí, které budou mít páté narozeniny do 31.srpna 2017. Rodiče všech těchto dětí, pokud jejich dítě již nechodí do klasické rejstříkové MŠ, musí jej do ní přihlásit. Pro splnění této povinnosti existují tato řešení: spádová MŠ, klasická MŠ, lesní MŠ, kombinace dvou MŠ, kombinace MŠ a nerejstříkového zařízení, individuální vzdělávání. Co jednotlivé termíny znamenají, popisujeme níže. 

Spádová MŠ je klasická mateřská škola. Tedy školka v rejstříku MŠMT, kterou obec stanoví jako příslušnou pro konkrétní ulice, nebo celé obce dle adresy trvalého pobytu dítěte. Která školka je Vaše spádová, zjistíte z Vyhlášky obce nebo na školském odboru krajského úřadu. Spádová školka MUSÍ vaše pětileté dítě přijmout. Spádovou školkou není nikdy lesní MŠ. 

Nespádová klasická nebo lesní MŠ. To je kterákoliv MŠ v rejstříku MŠMT. Vy si ji svobodně můžete vybrat. Školka může být v místě Vašeho bydliště, ale může být klidně z jiného města, může být soukromá, nebo „státní“. Důležité je, že je v rejstříku MŠMT (jestli je v rejstříku, poznáte podle oficiálního označení „Mateřská škola“ nebo „Lesní mateřská škola“). Nespádová MŠ nemá povinnost dítě přijmout, ale to je oproti spádové školce jediný rozdíl. Konkrétní podmínky pro přijetí si stanovuje každá MŠ/LMŠ sama.   

Je možné kombinovat 2 rejstříkové školky, tj. například chodit 2 dny do „klasické“ MŠ 3 dny do lesní MŠ. Je však třeba tento model docházky předem dohodnout s oběma MŠ, aby nevznikaly zmatky v docházce. 

Zcela nově připouští MŠMT i možnost docházky do rejstříkové školky a nerejstříkového zařízení. Tuto možnost odvozuje z ustanovení metodického pokynu, který říká, že „Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy“. Teoreticky je tedy možné přihlásit dítě na 1 den do rejstříkové MŠ (klasické, či lesní) a 4 dny jej nechat docházet kamkoliv jinam (do lesního klubu, dětské skupiny, nechat si jej doma) v případě, že jej rodič řádně omluví a současně taková omluva a ředitel to bude akceptovat. MŠ na takové dítě bude čerpat plný normativ, jako kdyby celý čas trávilo fyzicky ve školce. Dle vyjádření MŠMT je „plně v kompetenci ředitele, jak bude nepřítomnost dítěte omlouvat, a to i v případě, že ve dnech omluvy bude navštěvovat jiné nerejstříkové zařízení“. Zde však musíme upozornit, že se jedná o změnu postoje MŠMT k dané problematice a nelze zcela vyloučit, že se vše zase změní.   

Individuální vzdělávání je obdoba domácího vzdělávání na základní škole. Postup přihlášení k „individuálu“ zde. Individuál prakticky znamená, že dítě fyzicky nedochází do žádného rejstříkového zařízení (dítě může zůstat doma, chodit do lesního klubu, dětské skupiny, mateřského centra atp.). Rodič v květnu zaregistruje své dítě do vybrané rejstříkové mateřské školy (viz výše) a v prosinci přijde na „přezkoušení“. Opět platí, že spádová školka dítě přijmout/zaevidovat MUSÍ, nespádová MŠ a lesní MŠ jej přijmout/zaevidovat MOHOU. Novinkou je, že se dítě nezapočítává do kapacity a MŠMT na dítě neposkytne školce žádný normativ (tj .žádné peníze). Původní postoj MŠMT byl přesně opačný. Nová situace neohrožuje kapacity přeplněných školek, ale zároveň nedává finanční kompenzaci za práci navíc s dětmi v individuálním režimu. Nikdo nezakazuje, pokud Vaše dítě dochází například do lesního klubu, aby přezkoušení proběhlo formou návštěvy pedagoga z rejstříkové MŠ přímo u Vás v klubu. 

Individuální vzdělávání probíhá tak, že za jeho výsledky jsou plně zodpovědní rodiče dítěte. Ředitel MŠ, která dítě eviduje, pouze poskytne rodičům informaci (není stanoveno, zda písemně, nebo ústně), co se od dítěte očekává, že bude umět. Následně pozve dítě na přezkoušení (není přesně určeno, že dítě musí přijít přímo do školky, to se nechává na řediteli MŠ). Pokud se dítě nedostaví, stanoví ředitel MŠ náhradní termín. Pokud se dítě nedostaví ani na něj, ředitel MŠ ZRUŠÍ individuální vzdělávání a dítě MUSÍ okamžitě nastoupit do školky, v níž bylo evidováno. Nedostavení se k přezkoušení je jediným důvodem, který MŠMT uvádí jako relevantní pro zrušení individuálního vzdělávání, nemělo by se tak stávat, že by se rušila možnost individuálního vzdělávání i dítěti, které při přezkoušení nebude s cizím učitelem komunikovat.    

Text pro členy (do těla newsletteru)

Novinky z MŠMT

Zdravíme vás,

v průběhu minulého týdne jsme na více místech ověřovali nové informace z dílny MŠMT. Celá řada věcí je ze strany ministerstva v pohybu.  Je zřejmé, že ještě nějakou dobu potrvá, než se legislativní novinky vyjasní a ustálí. V našem textu proto věnujte pozornost zejména odstavcům týkajícím se možnosti kombinace docházky do rejstříkového a nerejstříkového zařízení a normativů.  Nelze vyloučit, že MŠMT může podmínky opět měnit. Berme to jako příležitost doladit nesrovnalosti tam, kde nefungují. Všechny změny pro vás sledujeme, a proto budeme rádi, když nám dáte vědět, jakmile nějakou zaregistrujete. Tento proces potřebuje všechny aktivní strany. 

 

  1. Normativ, stavby

MŠMT se rozhodlo vydat pro lesní MŠ nový typ normativu. Jeho výše bude známa patrně až v září 2017 a není zcela jisté, zda bude nižší, či vyšší, než pro klasické MŠ. Jakmile budeme vědět víc, budeme Vás informovat. Další důležitou zprávou je, že MŠMT aktivně zvažuje systém výjimek vzhledem ke školskému zákonu (§ 34 (9)) pro ty školky, u nichž je některý z prvků zázemí stavbou, např. hliněné domky atp. Držte nám palce, ať se tato cesta jako prozatímní řešení podaří vyjednat;)

  1. Povinná předškolní docházka

Povinná předškolní docházka se týká všech dětí, které budou mít páté narozeniny do 31.srpna 2017. V dalších letech zavádí MŠMT také nárokovatelnost místa v MŠ. Je třeba neplést si tyto dva termíny. Nárokovatelnost není povinnost, znamená pouze, že spádová MŠ musí přijmout dítě daného věku do MŠ. Týká se pouze MŠ, které jsou pro konkrétní dítě (dle adresy trvalého pobytu) spádové, MŠ, která pro konkrétní dítě spádová není, se tato povinnost netýká. Lesní MŠ není nikdy spádová a to ani v případě, že je zřizována obcí.

Rodiče všech pětiletých dětí, pokud jejich dítě již nechodí do rejstříkové MŠ, musí přihlásit své dítě do MŠ (ať už kamenné, nebo lesní). Pro splnění této povinnosti existují tyto řešení: spádová MŠ, klasická MŠ, lesní MŠ, kombinace dvou MŠ, kombinace MŠ a nerejstříkového zařízení, individuální vzdělávání. Co jednotlivé termíny znamenají, popisujeme níže. 

Spádová MŠ je klasická MŠ. Tedy školka v rejstříku MŠMT, kterou obec stanoví jako příslušnou pro konkrétní ulice, nebo celé obce dle adresy trvalého pobytu dítěte. Která školka je ta Vaše zjistíte z Vyhlášky obce, nebo na školském odboru krajského úřadu. V některých školských obvodech dochází k situaci, že jsou za spádové označeny všechny školky dané městské části. Spádová školka MUSÍ vaše pětileté dítě přijmout. Spádovou školkou není nikdy lesní MŠ, aby nemohla nastat situace, že obec zřídí jedinou školku, a všichni rodiče budou nuceni posílat své děti do lesní školky.    

Nespádová klasická nebo lesní školka. Nespádová školka nemá povinnost dítě přijmout, ale to je oproti spádové školce jediný rozdíl. Protože rodič má možnost školku pro své dítě vybírat, nemusí dítě přihlásit pouze o spádové školky. Možnost výběru platí i pro evidenci k individuálnímu vzdělávání. Konkrétní podmínky pro přijetí si stanová každá MŠ/LMŠ sama. Ředitel nespádové MŠ má povinnost informovat ředitele spádové MŠ, že přijal dítě z jeho obvodu k povinné předškolní docházce, nebo individuálu (kvůli výkaznictví, týká se jen pětiletých a starších dětí). Forma není dána (dopis, či e-mail). 

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven vyhláškou MŠMT 14/2005 v § 1c na 4 hodiny každý pracovní den (s výjimkou prázdnin). MŠ si sama stanoví systém omlouvání dítěte z výuky, přičemž nepodkročitelní minimum zveřejnila MŠMT v pokynech zde. Protože omlouvání je plně v kompetenci ředitele, je na řediteli MŠ zda bude akceptovat periodické absence, viz níže.  

Je možné kombinovat 2 rejstříkové školky, tj. například chodit 2 dny do „klasické“ MŠ 3 dny do lesní MŠ. Je však třeba tento model docházky předem dohodnout s oběma MŠ, aby nevznikaly zmatky ve výkaznictví. V takovém případě vykazuje LMŠ dítě ve 3 dnech a na 2 dny si musí najít „doplňkové“ dítě, aby nepřišla o normativ. 

Zcela nově připouští MŠMT i možnost docházky do rejstříkové školky a nerejstříkového zařízení. Tuto možnost odvozuje z ustanovení metodického pokynu, který říká, že „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy“. Teoreticky je tedy možné přihlásit dítě na 1 den do rejstříkové MŠ (klasické, či lesní) a 4 dny jej nechat docházet kamkoliv jinam (do lesního klubu, dětské skupiny, nechat si jej doma) v případě, že jej rodič řádně omluví a současně taková omluva nebude v rozporu se školním řádem MŠ, kam dítě dochází. Ředitel na takové dítě bude čerpat plný normativ, jako kdyby celý čas trávilo fyzicky ve školce. Dle vyjádření MŠMT je „plně v kompetenci ředitele, jak bude nepřítomnost dítěte omlouvat, a to i v případě, že ve dnech omluvy bude navštěvovat jiné nerejstříkové zařízení“. Zde však musíme upozornit, že se jedná o změnu postoje MŠMT k dané problematice a nelze zcela vyloučit, že se vše zase změní.   

Poslední variantou je přihlášení dítěte k tzv. individuálnímu vzdělávání. Postup přihlášení k „individuálu“ zde. Individuál prakticky znamená, že dítě fyzicky nedochází do žádného rejstříkového zařízení (dítě může zůstat doma, chodit do lesního klubu, dětské skupiny, mateřského centra atp.). Rodič v květnu zaregistruje své dítě do vybrané školky a v prosinci přijde na „přezkoušení“. Opět platí, že spádová školka dítě přijmout/zaevidovat MUSÍ, nespádová MŠ a lesní MŠ jej přijmout/zaevidovat MOHOU. Dítě se nezapočítává do kapacity, MŠMT tak na dítě neposkytne žádný normativ (tj .žádné peníze). Pro školky je tento status finančně nevýhodný (mají administrativní povinnosti, ale žádné peníze na ně), na druhou stranu, někteří zřizovatelé (obce) se rozhodli na takové děti školkám přispět paušální částkou, zatím také žádný výklad nezpochybňuje možnost zpoplatnit tuto službu. Nikdo také nezakazuje, pokud Vaše dítě dochází například do lesního klubu, aby přezkoušení proběhlo formou návštěvy pedagoga z rejstříkové MŠ přímo u Vás v klubu. 

Individuální vzdělávání probíhá tak, že za jeho výsledky jsou plně zodpovědní rodiče dítěte. Ředitel MŠ, která dítě eviduje, pouze poskytne rodičům informaci (není stanoveno, zda písemně, nebo ústně), co se od dítěte očekává, že bude umět. Následně pozve dítě na přezkoušení (není přesně určeno, že dítě musí přijít přímo do školky, to se nechává na řediteli MŠ). Pokud se dítě nedostaví, stanoví ředitel MŠ náhradní termín. Pokud se dítě nedostaví ani na něj, ředitel MŠ ZRUŠÍ individuální vzdělávání a dítě MUSÍ okamžitě nastoupit do školky, v níž bylo evidováno. Případné odvolání rodiče NEMÁ odkladný charakter. Dobrou zprávou je, že nedostavení se k přezkoušení je jediným důvodem, který MŠMT uvádí jako relevantní pro zrušení individuálního vzdělávání, nemělo by se tak stávat, že by se rušila možnost individuálního vzdělávání i dítěti, které se při přezkoušení „sekne“ a nebude s učitelem komunikovat.    

 

Další texty:

  1. Vzniká iniciativa podporující vznik malých základních škol

Vzniká Asociace malých inovativních škol (MIŠ), součástí bude i sekce komunitních (neakreditovaných) škol. Iniciativa přivítá, když se komunitní školy (ZŠ) vzešlé z lesních školek přidají. Nejaktuálnějším tématem, které MIŠ řeší, je neudělování akreditací nově vznikajícím školám. V reakci na tuto situaci byla sepsána petice http://e-petice.cz/petitions/petice-za-vznik-a-rozsirovani-malych-inovativnich-skol.html a vznikla uzavřená FB skupina. Případní zájemci o bližší info mohou kontaktovat Lindu Zelenkovou linda.zelenkova@gmail.com 

 

  1. Metodika pro kompostovací toalety

Většina LMŠ využívá separační kompostovací toalety. V následujícím odkaze naleznete metodiku na bezpečné zpracování obou složek separátu, který nám laskavě vytvořil Ekodomov. Metodiku můžete využít pro komunikaci s odborem životního prostředí a hygienou. Je třeba dodat, že hygiena preferuje, pokud vzniklý materiál, zejména zálivku, využíváte mimo prostor zahrady, kde se pohybujete s dětmi http://www.kompostuj.cz/vime-jak/kompostovaci-toalety/ 

 

 

Praktický rozcestník

Nejvíce novinek naleznete na našem Facebooku.

Dotazy můžete psát na email: info@lesnims.cz

Hledáte lesní mateřskou školu? Vytvořili jsme unikátní mapu lesních mateřských škol.

Máte zájem dozvědět se více informací o lesních mateřských školách? Zde naleznete základní přehled.

 

 

Otázky a odpovědi

Co je lesní mateřská škola? Je alternativou.

V České republice existuje už více jak 140 lesních mateřských škol (tzv. lesních klubů), jsou známé svým odlišným (individuálním) přístupem k dětem.

 

Co děti celý den dělají? Hrají si, vzdělávají se, odpočívají a jsou v přírodě.

Lesní mateřské školy kladou důraz na pobyt dětí v přírodě, ale také na rozvoj představivosti.

 

Venku za každého počasí? Ano. Je to překvapivé, ale dětem není nikdy zima.

Nejenže se postupně otužují, ale zároveň máme připravené tak důmyslné metody oblékání, že děti se opravdu za každého počasí cítí dobře. Mimochodem, všechny děti se nejvíc těší na pořádné vánice a déšť. To mohou v holinkách a v pláštěnkách bezpečně skákat do louží.

 

Jak vypadá lesní mateřská škola? Různorodě.

Každá skupina má maximálně 16 dětí a 2 průvodce (pedagog, asistent). Děti a pedagogové mají zázemí v chatkách nebo jurtách (vytápěná místa i s postýlkami).

 

A to jsou jen v lese? Často, ale ne pořád.

Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy divadel, muzeí, pošt a dalších institucí a míst.

 

Moderní technologie a hračky v lese? Děti si hrají neustále, ale s hračkami, které jejich tvořivost a představivost rozvíjejí.

Naše školky se také často považují za jakousi obranu před zahlcením digitálními technologiemi. Mimo hraní si, děti vytvářejí i praktické předměty jako jsou ptačí budky nebo například pomáhají s pěstováním zeleniny a její přípravou do polévek.

 

Jak poznat nejlepší mateřskou školu? Nejlepší je osobně.

Určitě je dobré školku navštívit a promluvit si s pedagogy či zřizovatelem(kou) školky. Zároveň jsme připravili Certifikát kvality pro školky, které se rozhodli dodržovat všechna přísná kritéria Asociace lesních mateřských škol. 

 

Mohu dítě přihlásit jen na jeden den v týdnu do lesní školky a jinak navštěvovat klasickou mateřskou školu? Není to neobvyklé.

Děti mohou navštěvovat obě zařízení. Jen se nám často stává, že po prvním dnu chtějí všechny děti navštěvovat jen lesní školky.

 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se