Exkurze Berlín 2024

21.4.2024 14:00 - 24.4.2024 21:00

Letošní exkurze do berlínských školek je výjimečná! Do Berlína vyrazíme podesáté, poprvé na jaře a podruhé s grantovou podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Für Deutsch scrollen Sie unten oder klicken Sie hier.

Srdečně Vás zveme na jubilejní 10. exkurzi do berlínských lesních školek. Tři dny inspirace z návštěv v berlínských lesních školkách, ruku v ruce s didaktickou podporou českých průkopníků lesních školek.

Co funguje našim severním sousedům? Jak vypadá lesní školka, která funguje patnáct nebo dvacet let? Jak vypadá lesní školka, která dlouhodobě funguje jenom dopoledne? Jaké je to jezdit do lesa autobusem? Německé děti odmalinka zažívají důvěru a jejich průvodci říkají: "Ve výchově a vzdělávání hlavně nesmí být stres!". To se někdy snadněji řekne, než udělá, a nejlepší je zažít to na vlastní kůži. 

Třídenní exkurze do lesních MŠ v Berlíně je určena jak pro začínající průvodce, tak pro zkušenější - načerpáte nové metodické nápady, můžete se zeptat na to, co prakticky řešíte a hledáte nápady - jak pro práci s dětmi tak pro fungování týmu. Celé dopoledne strávíme s dětmi v lese s tlumočníkem, odpoledne následuje volný (kulturní, turistický) program, večer společné sdílení celé skupiny a propojení s praxí v České republice.

Zkušení průvodci z ALMŠ pomohou účastníkům dostat se bezpečně na místo, tlumočí dotazy, reflektují dojmy z navštívených školek při večerních společných setkáních. Za uplynulá léta nasbírali mnoho zkušeností a našli partnerské školky, takže vědí, za čím do které školky jít. Mají také široké zkušenosti, jak podpořit účastníky v efektivním využití zážitků z krátkodobé stáže po návratu domů.

Hodnotná je také neformální stránka této vzdělávací exkurze - setkání s dalšími účastníky z jiných školek, pohled na vlastní organizaci z jiné perspektivy.

Exkurze se uskuteční v rámci projektu Síla zvenku a z nitra - jak lesní školky posilují děti a komunity (víc o projektu najdete níže). Finanční podpora ČNFB nám taky umožní pozvat německé parťáky k nám na Letní školu 2024. 


Průvodci: již tradičně Tereza Valkounová, Johana Passerin a Timo Daneš

Termín: neděle 21. - středa 24. 4. 2024 

Kapacita: 12 osob

Doprava: není organizována, doporučíme autobusový spoj, který využijí průvodci a umožníme propojení na spolujízdu

Ubytování: v ověřeném hostelu 

Program exkurze:

  • Neděle - sraz v hostelu, ubytování, neformální večer
  • Pondělí a úterý - dopolední exkurze do lesní školky, volný odpolední program, didaktický kruh večer v hostelu
  • Středa - dopolední exkurze do lesní školky

Grantem podpořena cena: 3 350 Kč

Cena zahrnuje ubytování v hostelu, tři exkurze v lesních školkách a dvě večerní didaktická setkání. Cena nezahrnuje jízdenku Praha - Berlín - Praha, stravování a dopravu po Berlíně. 

Přihlašování: Do úterý 6. 2. 2024 bylo přihlašování na exkurzi otevřeno pouze členům ALMŠ v tarifu 3. Od středy 7. 2. 2024 je přihlašování otevřeno všem. Přihlásit se můžete zde. Skupina je již naplněna. Stále je možné přihlásit se nezávazně jako náhradník. 

Otázky k exkurzi směřujte na Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz). 

Projekt "Síla zvenku a z nitra - jak lesní školky posilují děti a komunity":

Lesní školky v České republice do velké míry staví na zkušenosti Německa, kde tato forma vzdělávání předškolních dětí funguje o téměř 20 let déle. Proto je příležitost nahlédnout do praxe německých lesních školek vždy velmi obohacující. Česká republika už ale také má svým kolegům z Německa co nabídnout a pro rok 2024 to bude platit ještě více díky připravované mezinárodní Letní škole pro pedagogy lesních školek. Výzvy v Evropě nás vedou k větší propojenosti a tu si přejeme tímto projektem posílit.

Cílem navrhovaného projektu je umožnit pedagogům z lesních školek sdílet zkušenosti s posilováním resilience a to jak jich samotných, takkomunit a dětí, o které v lesních školkách pečují. Půjde o konkrétní nápady jak z denních aktivit s dětmi, tak s nastavením organizací, kterávedou k jejich větší odolnosti a udržitelnosti. Důležitým pilířem udržitelnosti je i téma ekonomické stability a soběstačnosti, proto rozšířímesdílení nejen na poli pedagogiky, ale i v rovině řízení organizací, které lesní školky provozují.

Díky pravidelnému pořádání česko-německých návštěv máme ověřeno, že společná setkání vedou k posílení dobrých záměrů uvnitř zúčastněných organizací i v osobně-profesních životech. Kolegiální podpora působí proti rezignaci, pocitům opuštěnosti či strachu z hrozeb, které jsou nám všem blízko. Pro předškolní děti potřebujeme být útočištěm bezpečí a klidu, posilovat důvěru dětí v život a vůli pečovat o sebe a své okolí. Při česko-německých setkáních bude cílem objevovat, jak to prakticky vypadá.

 

Exkurze se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Die diesjährige Exkursion zu den Berliner Baumschulen ist außergewöhnlich! Es ist unsere zehnte Exkursion nach Berlin, das erste Mal im Frühjahr und das zweite Mal mit Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.

Wir laden Sie herzlich zur 10. Jubiläumsexkursion zu den Berliner Forstbaumschulen ein. Drei Tage Inspiration durch Besuche in Berliner Forstbaumschulen, Hand in Hand mit didaktischer Unterstützung durch tschechische Waldkindergarten-Experten.

Was funktioniert bei unseren nördlichen Nachbarn? Wie sieht eine Waldkindergarten aus, die seit fünfzehn oder zwanzig Jahren in Betrieb ist? Wie sieht ein Waldkindergarten aus, der seit langem nur am Vormittag geöffnet ist? Wie ist es, mit dem Bus in den Wald zu fahren? Deutsche Kinder erleben von klein auf Vertrauen und ihre Betreuer sagen: „Vor allem darf es keinen Stress in der Erziehung sein!“ Das ist manchmal leichter gesagt als getan, und am besten ist es, wenn man es selbst erlebt. 

Die dreitägige Exkursion zu den Waldkindergärten in Berlin ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrenere Erzieher*innen gedacht - Sie können sich neue methodische Anregungen holen, Fragen zu Ihren praktischen Aufgaben stellen und nach Ideen suchen - sowohl für die Arbeit mit den Kindern als auch für das Funktionieren des Teams. Wir werden den ganzen Vormittag mit den Kindern im Wald verbringen, mit einem Dolmetscher, gefolgt von einem freien (kulturellen, touristischen) Programm am Nachmittag, und am Abend wird sich die ganze Gruppe austauschen und mit der Praxis in der Tschechischen Republik verbinden.

Erfahrene Begleiter von ALMŠ werden den Teilnehmern helfen, sicher an den Ort zu gelangen, Fragen zu dolmetschen und die Eindrücke aus den besuchten Kindergärten während des abendlichen Zusammentreffens zu reflektieren. In den vergangenen Jahren haben sie viele Erfahrungen gesammelt und Partnerkindergärten gefunden, so dass sie wissen, welchen Kindergarten sie aufsuchen sollten. Sie wissen auch, wie sie die Teilnehmer dabei unterstützen können, ihre Erfahrungen aus dem Kurzzeitpraktikum nach ihrer Rückkehr in die Heimat effektiv zu nutzen.

Die informelle Seite dieser Bildungsexkursion ist ebenfalls wertvoll - man trifft andere Teilnehmer aus anderen Kindertagesstätten und sieht die eigene Organisation aus einem anderen Gesichtspunkt.

Die Exkursion findet im Rahmen des Projekts „Stärke von außen und innen - Wie Waldkindergärten Kinder und Gemeinschaften stärken“ statt (mehr über das Projekt weiter unten). Die finanzielle Unterstützung des CNFB wird es uns auch ermöglichen, unsere deutschen Partner zur Sommerschule 2024 einzuladen. 

Begleiter: Tereza Valkounová, Johana Passerin und Timo Daneš
Sonntag 21 - Mittwoch 24 April 2024 
Kapazität: 12 Personen
Transport: nicht organisiert, wir werden einen Bus empfehlen, der von den Reiseleitern benutzt wird und eine Verbindung zu einer Fahrgemeinschaft ermöglicht
Unterkunft: in einer geprüften Unterkunft 

Programm der Exkursion:

  • Sonntag - Treffen in der Unterkunft, Einchecken, informeller Abend
  • Montag und Dienstag - Morgenexkursion in die Waldkindergärten, freies Nachmittagsprogramm, didaktischer Reflexionsabend in der Hotel.
  • Mittwoch - morgendliche Exkursion in die Waldkindergärten

Zuschussfähiger Preis: 3 350 CZK

Im Preis eingeschlossen sind die Unterbringung in der Hotel, drei Exkursionen in die Waldkindergärten und zwei didaktische Diskussionen am Abend. Im Preis nicht enthalten sind die Fahrkarte Prag - Berlin - Prag, die Mahlzeiten und der Transport in Berlin. 

Anmeldung: Die Anmeldung ist jetzt für alle offen.

Fragen zur Exkursion richten Sie bitte an Zuzana Knap (zuzana.knap@lesnims.cz). 


Das Projekt „Stärke von außen und innen - wie Waldkindergärten Kinder und Gemeinden stärken“:

Waldkindergärten in der Tschechischen Republik bauen größtenteils auf den Erfahrungen in Deutschland auf, wo es diese Form der Bildung für Vorschulkinder schon fast 20 Jahre länger gibt. Ein Blick in die Praxis der deutschen Waldkindergärten ist daher immer sehr wertvoll. Aber auch die Tschechische Republik hat ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen bereits viel zu bieten, und das wird sich 2024 dank der kommenden Internationalen Sommerschule für Waldkindergärtner*innen noch mehr ändern. Die Herausforderungen in Europa führen uns zu einer stärkeren Vernetzung, die wir mit diesem Projekt verstärken wollen.

Ziel des vorgeschlagenen Projekts ist es, Waldkindergartenpädagogen die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen im Bereich der Resilienzbildung auszutauschen, sowohl für sich selbst als auch für die Gemeinschaften und Kinder, die sie in Waldkindergärten betreuen. Dabei geht es um konkrete Ideen sowohl aus der täglichen Arbeit mit Kindern als auch aus dem Aufbau von Organisationen, die zu mehr Resilienz und Nachhaltigkeit führen. Eine wichtige Säule der Nachhaltigkeit ist auch das Thema der wirtschaftlichen Stabilität und der Selbsterhaltung, so dass wir den Austausch nicht nur auf den Bereich der Pädagogik, sondern auch auf das Management der Organisationen, die Waldkindergärten betreiben, ausweiten werden.

Dank regelmäßiger tschechisch-deutscher Besuche haben wir bewiesen, dass gemeinsame Treffen zur Stärkung der guten Absichten innerhalb der beteiligten Organisationen und in ihrem persönlichen und beruflichen Leben führen. Die kollegiale Unterstützung wirkt der Resignation, dem Gefühl des Verlassenseins oder der Angst vor Bedrohungen entgegen, die uns allen nahestehen. Wir müssen ein Hafen der Sicherheit und Ruhe für Vorschulkinder sein, der das Vertrauen der Kinder ins Leben und ihren Willen, für sich selbst und ihre Umwelt zu sorgen, stärkt. Bei den tschechisch-deutschen Begegnungen wird es darum gehen, wie dies in der Praxis aussieht.

Die Exkursion findet mit finanzieller Unterstützung des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds statt.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se