Koronavirus

Níže naleznete odpovědi na otázky, které nám často pokládáte. V první části jsou zcela nové otázky. V druhé části jsou aktualizované odpovědi na starší otázky rozčleněné do tří tématických částí. 

Přehled témat:

NOVÉ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY: 

JAKÉ NOVÉ PRVKY NA ZÁKLADĚ POUČENÍ Z KORONAVIROVÉ PANDEMIE DOPORUČUJE ALMŠ ZAPRACOVAT DO SMLUV S RODIČI NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK? 

aktualizováno 4. 6. 2020
Na základě zkušeností s omezením provozu lesních MŠ/klubů doporučujeme lesním MŠ i klubům doplnit smlouvy o tyto prvky: 

 • kauce v ceně dvouměsíční docházky a dvouměsíční výpovědní lhůta,
 • vyšší moc,
 • vyhrazení si změny provozního/školního řádu na základě rozhodnutí státních autorit.

Změny jsou navrženy tak, aby maximálně chránily lesní MŠ/klub. Je na Vašem zvážení, zda je využijete. U smluv dbejte také na to, aby použitá terminologie ve smlouvě byla jednotná např. poplatek/příspěvek.  

Výše uvedené prvky můžete do svých smluv zapracovat například následovně. Na vzorové smlouvě pracujeme s právníky, jakmile bude připravena, zveřejníme ji v Infobalíčku a budeme vás informovat. Body 5 a 6 u vyšší moci není možné použít současně, vyberte si jednu z variant.
Příklad:

Článek X.

Kauce

1. Rodič se zavazuje uhradit LMŠ nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy nevratnou kauci ve výši dvounásobku měsíčního příspěvku. Kauce slouží jako jistota za rezervaci místa pro dítě v LMŠ na následující školní rok.
2. Nebude-li kauce včas uhrazena, je LMŠ oprávněna od této smlouvy odstoupit a rezervované místo pro dítě uvolnit pro jiného uchazeče. 
3. V případě, že dítě k docházce nenastoupí, propadá záloha ve prospěch LMŠ. 
4. Pokud dítě k docházce nastoupí, započítává se zaplacená kauce na úhradu příspěvku na výchovně vzdělávací služby za poslední dva měsíce docházky dítěte za daný školní rok.
5. Z uhrazené kauce nevzniká rodiči právo na úroky.
6. Pro případ, že v průběhu školního roku dojde ke změně výše měsíčního příspěvku, zavazují se smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě kauci odpovídajícím způsobem navýšit nebo ponížit.

Článek XI.

Vyšší moc

1. Žádná smluvní strana není odpovědná za nesplnění povinnosti z této smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat („vyšší moc“).
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují zejména přírodní katastrofy, epidemie, občanské nepokoje a podobné mimořádné události a s nimi související jednání orgánů veřejné moci.
3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svou povinnost z této smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.
4. V případě nemožnosti plnit povinnost poskytování služeb z důvodu vyšší moci na straně LMŠ vyvine LMŠ bez zbytečného odkladu veškeré úsilí, které lze rozumně požadovat, za účelem zajištění poskytování výchovně-vzdělávacích služeb alespoň v omezeném rozsahu, alternativním způsobem či na náhradním místě.
5. V případě omezení poskytování výchovně-vzdělávacích služeb ze strany LMŠ z důvodu vyšší moci není rodič zproštěn povinnosti hradit příspěvek nebo oprávněn požadovat slevu z tohoto příspěvku či jeho vrácení. ***
6. V případě nemožnosti poskytování výchovně-vzdělávacích služeb ze strany LMŠ nebo jejich omezení z větší části z důvodu vyšší moci, je rodič oprávněn požadovat slevu z příspěvku ve výši 20 %. ***
7. Pokud bude nemožnost nebo omezení poskytování výchovně-vzdělávacích služeb ze strany LMŠ z důvodu vyšší moci pokračovat i po uplynutí dvou měsíců, dohodnou se LMŠ a zákonný zástupce na dalším spravedlivém uspořádání vztahů s přihlédnutím k vyšší moci písemným dodatkem k této smlouvě.
8. Rodič souhlasí s tím, že v případě vydání opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s vyšší mocí může LMŠ na jeho základě jednostranně změnit podmínky poskytování služeb, především školní a provozní řád.

*** POZOR: Body 5 a 6 u vyšší moci není možné použít současně, vyberte si jednu z variant.

 

MOHOU OŠETŘOVNÉ ŽÁDAT I RODIČE, KTEŘÍ NEPOŠLOU SVÉ DÍTĚ DO OTEVŘENÉ LMŠ/KLUBU Z DŮVODU OBAV O JEHO ZDRAVÍ? 

aktualizováno 4. 6. 2020
Ano. Pokud rodič nepošle své dítě do LMŠ/klubu z důvodu obav o zdraví jeho, nebo jiného člena rodiny/domácnosti, musí vyplnit nový dotazník, protože došlo ke změně důvodu čerpání ošetřovného. Dříve bylo důvodem čerpání uzavření zařízení, do kterého dítě docházelo. Nyní je důvodem obava o zdraví. Podrobné informace včetně formuláře naleznete zde
POZOR správný formulář, který obsahuje důvody, proč rodič nechává dítě doma, jsou jen ve formuláři dole na stránce ve formátu pdf. 

Vyplněný podepsaný formulář rodič buď předá svému zaměstnavateli, nebo jej sám zašle na OSSZ a zaměstnavateli jeho odeslání nahlásí. Rodiče mají možnost čerpat ošetřovné do 30. 6. 2020. Pro LMŠ/klub vzhledem k ošetřovnému neplynou žádné zvláštní povinnosti, má pouze povinnost informovat rodiče, že je otevřeno. 
Související legislativu, zákon č. 255/2020 naleznete zde.

 

JAK A V JAKÉ VÝŠI MOHOU ZAMĚSTNANÍ LIDÉ ČERPAT OŠETŘOVNÉ? 

Aktualizace 4. 6. 2020
Ošetřovné bude zaměstnancům propláceno DO 30. 6. 2020. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Pečující se v péči mohou libovolně vystřídat. Důvodem pro čerpání ošetřovného je uzavření zařízení (vč. lesních mateřských škol a klubů), nebo obava o zdraví dítěte či jiného člena rodiny/domácnosti. Ošetřovné mohou čerpat i zaměstnanci pracující na DPP a DPČ, kteří ze své odměny odvádí sociální pojištění (nejpozději za únor 2020). Ošetřovné pro OSVČ je samostatnou otázkou FAQ, kterou naleznete mezi dotazy na této stránce. Výše ošetřovného byla do 31.3.2020 60% denního vyměřovacího základu, od 1. 4. 2020 je ošetřovné 80% denního vyměřovacího základu.

Podrobné informace o ošetřovném najdete na webových stránkách MPSV.

 

JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO POHYB LESNÍCH MŠ MIMO ZÁZEMÍ? 

aktualizováno 4. 6. 2020
Dle vyjádření MŠMT platí pro pohyb lesních MŠ mimo zázemí standardní pravidla určená Ministerstvem zdravotnictví, která pobyt mimo zázemí za dodržení hygienických podmínek umožňují. Aktuální omezení od 25. 5. 2020 najdete na webových stránkách Vlády ČR ZDE.

 

MOŽNÉ POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

aktualizováno 19. 5. 2020
11. 5. 2020 podepsal prezident Zeman zákon č. 243/2020 Sb. o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Zároveň se Sněmovna chystá projednat vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů (související sněmovní tisk najdete zde
file:///C:/Users/42077/Downloads/t085900.pdf
Vzhledem k tomu, kolik je nových nařízení a zákonů, obrátili jsme se na právníka, aby nám pomohl zanalyzovat situaci pro lesní kluby. 

Jaký postih hrozí rodiči, který odvede do klubu dítě, o kterém ví, že má příznaky respiračního onemocnění a nakonec to bude COVID, který se rozšíří? 
Může být klasifikováno jako trestný čin dle § 153 trestního zákoníku.

Soused, notorický stěžovatel, upozorní na situaci, kdy děti měly mít roušku a nemají. Jak může být potrestán klub nebo rodiče? 
Děti musí mít roušku podle opatření ministerstva zdravotnictví, pokud nezachovávají rozestup 1,5 m.  Podle § 18 přestupkového zákona ale za přestupek nejsou odpovědné; nelze jim tedy uložit pokutu.

Po skončení nouzového stavu, od 18.5., tj. ode dneška jsou platná nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Tam už pokutu uložit lze a to až 3.000.000 Kč. Pro lesní kluby z nich ale podle mého názoru nevyplývá žádné omezení. Všichni musí nosit roušku, za pokutu ale odpovídá každý zvlášť, děti za přestupek odpovědné nejsou.

 

Jaká hygienická opatření je potřeba zavést při obnovení provozu? 

aktualizováno 8. 5. 2020
Tento dokument přináší na jednom místě příklady dobré praxe doporučované hygienickými stanicemi a dalšími odborníky (SZU, KHS, MŠMT). Dokument je obecného charakteru a nenahrazuje doporučení jednotlivých místních hygienických stanic ani MŠMT. Doporučujeme vycházet z metodiky MŠMT pro mateřské školy. KE STAŽENÍ

 

 

Budeme-li obnovovat provoz školky, je třeba upravit smluvní vztahy s rodiči? 

aktualizováno 29. 4. 2020
Ano, vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením plynoucím ze situace s pandemií koronaviru, je nutné, aby rodiče souhlasili s upravenými pravidly provozu a to jak u MŠ, tak u klubů (mimořádným dodatkem ke smlouvě). Nezbytným dokumentem je i potvrzení o bezinfekčnosti (vzor ke stažení). Ve spolupráci s právníkem jsme pro vás připravili potřebné vzory - pro lesní kluby i pro lesní mateřské školy, které je třeba doplnit zejm. s ohledem na požadavky/doporučení vaší místně příslušné hygienické stanice. Potřebné komentáře najdete přímo ve vzorech dokumentů. 

 

Co se mění pro provoz LK a LMŠ po změně mimořádných opatření ze dne 14. 4. 2020 resp. 10. 4. 2020 a pravomocném rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020?

aktualizováno 27. 4. 2020
Městský soud v Praze zrušil 23. 4. 2020 s účinností od 27. 4. 2020 čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. Konkrétně zrušil opatření z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23. března a 15. dubna, jež omezují volný pohyb osob.
"Soud shledal, že za situace, kdy je vyhlášen nouzový stav, může omezit základní práva a svobody v natolik masivní míře pouze vláda, a to svým usnesením vydaným na základě krizového zákona," uvedl soudce Štěpán Výborný. Tedy nikoliv Ministerstvo zdravotnictví. 
Soudce zároveň podotkl, že soud nehodnotil přiměřenost či účelnost daných opatření, pouze jejich právní formu. Upozornil na to, že do 27. 4. zůstávají účinná a občané je musí nadále dodržovat. Z jednání vlády dne 27. 4. nevyplynuly nové informace. 28. 4. 2020 jedná Poslanecká sněmovna o prodloužení nouzového stavu, podle výsledku jednání bude možné dovozovat scénáře na následující týdny.
Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Aktuální podobu opatření můžete sledovat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Od 24. 4. 2020 je mimo jiné možné: 

 1. Pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a je nutno zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry.
 2. Účast na spolkové činnosti za splnění definovaných podmínek:
  1. zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,
  2. mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,
  3. bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Žádné další vyjádření se netýká neškolských zařízení pro děti. 

MŠMT na svých webových stránkách uvádí

Mateřské školy 

 • Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá  MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. Formulář na ošetřovné potvrzuje školka, je možné i elektronicky. 
 • Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje žádné omezení 15 dětí (toto pravidlo bylo zmíněno v kontextu určování institucí k hlídání dětí ve věku 3-10 let vybraných potřebných profesí). 
 • Zřízení dětské/hlídací skupiny ve firmě/neziskovou organizací je podle názoru MŠMT možné. Musí být dodržovány zásady hygieny.

Pro LMŠ se tedy nic nemění. Do konce dubna by MŠMT mělo zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky provozu. 

Lesní kluby zůstávají v nejistotě. Jednak kvůli různorodému výkladu vládních opatření místními hygienickými stanicemi, za druhé z důvodu, že k dětským/hlídacím skupinám se vláda konkrétně nevyjádřila (o oficiální vyjádření se snažíme). 

Bezpečná by v tuto chvíli měla být spolková činnost do 10 lidí. Otázkou je, zda se LK mohou pohybovat mimo zázemí. Pokud ano, je nezbytné, aby všichni včetně dětí měli roušky. Stále platí, že pravidla provozu doporučujeme konzultovat s místní hygienickou stanicí. 

Situaci dále sledujeme, snažíme se získat vyjádření odpovědných orgánů a případně také právní analýzu. Jakmile budeme mít novinky, budeme vás informovat. 

Zároveň zpracováváme s právníky vzorový informovaný souhlas pro rodiče při otevření školek za zvýšených hygienických opatření a nový vzor smlouvy s rodiči ošetřující podobné epidemiologické situace. 

 

aktualizovaný text z 16. 4. 2020
Z hlediska provozu lesních MŠ/klubů neznamená aktuální uvolnění mimořádných opatření žádnou změnu. Text vládního usnesení najdete ZDE  a odkazovanou přílohu ZDE
Lesní MŠ mohly a mohou být stále v provozu, pokud zřizovatel resp. ředitel/ka nerozhodl/a o jejich uzavření.  MŠMT své stanovisko k provozu MŠ zatím nezměnilo. To znamená, doporučuje zřizovateli, aby zvážil rizika a sám rozhodl.  
Jak vyplývá z právní analýzy viz níže ( FAQ Mohou být lesní kluby v provozu i po nařízeních z 24. 3. 2020?), kterou si ALMŠ nechala vypracovat k provozu lesních klubů, provozu v zázemí klubu se změny netýkají, provoz mimo pozemek klubu bude možný až vláda rozhodne o možnosti pobytu více osob na veřejně dostupných místech. Nyní tomu odporuje zejména odstavec 2c Mimořádného opatření MZdr ze dne 10. 4. 2020. 
Pokud se u lesní MŠ/klubu rozhodnete obnovit provoz, doporučujeme předem kontaktovat místní hygienickou stanici a domluvit si pravidla provozu. Kontakty na hygienické stanice naleznete ZDE.
Pokud se při zavádění opětovného provozu chcete držet paralely s prvním stupněm ZŠ, pak MŠMT navrhuje obnovit provoz v omezené míře od 25. května a připravuje metodiky, které by snad mohly být z části využitelné i pro provoz lesních MŠ.  

  

Školkovné/příspěvky na provoz vs. dary v souvislosti s omezením provozu

aktualizováno 27. 4. 2020
Mnoho školek snížilo na dobu omezení provozu výši příspěvku od rodičů. Někteří rodiče jsou v takové situaci, že si mohou dovolit a chtějí zaplatit 100% příspěvku. Jiní naopak nechtějí platit nic, maximálně jsou ochotni dát školce část příspěvku jako dar, který mohou uplatit v daňovém přiznání. Mnoho z vás se na nás obrátilo, jak v této situaci postupovat. 

 1. Pro následující řádky není v tomto kontextu podstatné, jaké příspěvky rodiče u vás ve školce platí. Může se jednat o školkovné, příspěvky na provoz i členské příspěvky. 
 2. Podmínky musí být pro všechny subjekty transparentní tzn. pro všechny rodiče platí stejná pravidla. 
 3. Snížite-li příspěvky od rodičů na určitou výši např. 60%, těchto 60% nemůže být darem. Dar není možná nárokovat a vy těchto 60% příspěvku nárokujete. Zbývajících 40% naopak darem být může. 
 4. 100% příspěvku by bylo možné považovat za dar pouze v případě, že rodiče nebudou mít povinnost v době omezení provozu platit jakékoliv příspěvky (příspěvek = 0).
 5. Dar je nenárokový a nemůže mít protiplnění. Při porušení těchto podmínek se může jednat daňový přečin a to jak na straně školky, tak na straně rodičů.
 6. Informace o vyhlášení snížení příspěvku je dobré si uschovat pro případnou kontrolu. Jak má tato informace vypadat vychází z vaší právní formy, stanov a formy příspěvku. 

Pro detailnější informace se můžete v rámci krátkých konzultací obrátit na Pavlu Štindlovou. 

 

Mohou lesní MŠ/kluby čerpat podporu z podpůrných programů Antivirus MPSV a podpory podnikatelů MPO?

Aktualizováno 4. 5. 2020
Ano. Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi se nám prostřednictvím vládní zmocněnkyně pro lidská práva podařilo zpřístupnit programy pro podnikající zaměstnavatele i NNO. NNO musí pro čerpání této podpory splnit veškeré požadavky jako podnikatelé a zároveň nesmí nárokovat podporu pro zaměstnance, jejichž mzda je kryta z veřejných rozpočtů (tj. grantů a dotací).

Komunikaci vládní zmocněnkyně s ministryní práce a sociálních věcí a ministerem průmyslu a obchodu najdete ZDE. Vyjádření ministra průmyslu a obchodu považujeme za rozporuplné, nicméně i on deklaruje, že podpora je pro NNO využitelná. 

Potenciálně užitečný by pro zaměstnavatele z řad LMŠ/LK mohl být "kurtzarbeitový" program Antivirus. Nicméně nedá se říct, že by byl obecně využitelný pro všechny lesní školky. Podmínky programu je potřeba studovat přímo v kontextu vaší organizace. Program je v gesci MPSV, bližší informace najdete na jeho webových stránkách. Žádosti je možné podávat od 6. 4. 2020.
Z hlediska nárokovatelnosti podpory je zásadní, z jakého konkrétního důvodu byl provoz uzavřen. Proto si schovávejte veškerou dokumentaci, hlavně tu o karanténních opatření. U LMŠ je třeba mít na paměti, že vládním nařízením jejich provoz omezen nebyl.

Antivirus pro lesní mateřské školy:

 • Potenciálně možné žádat v režimu B (provoz nebyl přerušen nařízením vlády).
 • Nutné zvážit riziko dvojího financování (Manuál programu Antivirus: “Příspěvek tedy nenáleží: …… v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty Příspěvek zároveň nenáleží zaměstnavateli v případě, čerpal by-li na stejný účel, tj. na tu část náhrady mzdy nebo platu, která byla kryta příspěvkem, jiné prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů.”. Výklad právníků, který si nechala udělat jedna z členských LMŠ zní, že z těchto důvodů není možné o příspěvek z programu Antivirus žádat. Podobně se k výkladu postavila Asociace soukromých škol. Nicméně podle Úřadu práce, se kterým komunikovala přímo ALMŠ je opravdu možné žádat na mzdy/tu část mezd resp. náhrad, které nebyly kryty veřejnými rozpočty. 
 • Podstatný je tedy důvod uzavření, stanovená náhrada mzdy a z jaké části je náhrada mzdy hrazena z veřejných rozpočtů (v tomto případě nejčastěji normativů).
 • V případě, že se rozhodnete žádat o příspěvek, domluvte se na spolupráci se svou účetní, abyste neudělali nějakou formální chybu, která vám čerpání znemožní.
 • Obecný výklad platný pro všechny LMŠ bohužel nejde vytvořit, záleží na konkrétních situacích. Podrobné informace je nutné prostudovat ZDE (informace jsou průběžně aktualizovány, někdy i každý den, raději si proto dokumenty otevírejte vždy přímo na webu MPSV)

Antivirus pro lesní kluby:

 • Lesní kluby byly uzavřeny nařízením vlády, mohou tedy čerpat o příspěvek v režimu A
 • Stejně jako u mateřských škol záleží na konkrétních situacích, nicméně máme od Úřadu práce potvrzeno, že i běžné lesní kluby patří mezi oprávněné žadatele z programu. 
 • Lze žádat pouze o příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance v pracovním poměru (na DPP a DPČ žádat nelze).
 • V případě, že se rozhodnete žádat o příspěvek, domluvte se na spolupráci se svou účetní, abyste neudělali nějakou formální chybu, která vám čerpání znemožní. 
 • Podrobné informace je nutné prostudovat ZDE (informace jsou průběžně aktualizovány, někdy i každý den, raději si proto dokumenty otevírejte vždy přímo na webu MPSV).

Příspěvek na náhrady mezd statutárního zástupce/jednatele:

 • Manuál proramu Antivirus uvádí, že nelze příspěvek poskytnout na zaměstnance, který je zároveň jednatelem společnosti, jestliže pracovní smlouva byla podepsána stejnou fyzickou osobu jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Pro účely zaměstnanosti se taková osoba nepovažuje za zaměstnance v pracovním poměru.

Přehled podpory poskytované ministerstvem průmyslu a obchodu najdete ZDE.

 

Mohou být lesní kluby v provozu i po nařízeních z 24. 3. 2020?

Aktualizováno 2. 4. 2020
Dle telefonického vyjádření (26. 3. 2020, písemné vydáno nebude) ministerstva zdravotnictví z opatření omezujícího pohyb osob (vyhlášení a prodloužení) vyplývá, že je třeba uzavřít provoz lesních klubů.

Jinou interpretaci poskytlo MŠMT (30. 3. 2020): "Mimořádná opatření nezakazují činnost lesních klubů, neboť jednou z výjimek ze zákazu pohybu je i zajištění péče o děti. Jsem tedy toho názoru, že provoz lesních klubů a podobných zařízení není zakázaný, pokud se omezí pouze na poskytování péče." Nicméně i MŠMT, přestože vyvozuje, že provoz není zakázán,  v závěru doporučuje "provoz přerušit nebo omezit".

Námi oslovení právníci vyložili dostupné materiály následovně
“V návaznosti na doslovný výklad přijatých opatření se domníváme, že by lesní kluby mohly nadále fungovat i za omezení volného pohybu do 1. dubna 2020 (resp. 11. dubna 2020). K výše uvedenému závěru ale dle našeho názoru nelze dojít na základě výjimky pro fungování mateřských škol, když se v případě lesních klubů o mateřské školy nejedná, nýbrž se jedná spíše o mezeru ve výčtu výjimek zákazu volného pohybu osob.
Nelze vyloučit, že v případě soudního řízení ohledně této otázky soud vyhodnotí jako převažující argument účel vydaných opatření, a to minimalizovat kontakty mezi osobami pro snížení šance nákazy, a proto dojde k závěru, že provoz lesních klubů dovolen není (za stávajících podmínek).” Celý text právní analýzy naleznete ZDE

Za Asociaci lesních MŠ proto doporučujeme důkladně zvážit stávající epidemiologickou situaci a její dopad na vaši organizaci a komunitu. Provoz lze omezit např. pouze pro rodiče, kteří prokazatelně docházejí do zaměstnání. Jako zásadní riziko nevnímáme případný konflikt s některým z úřadů kontrolujících dodržování pravidel v nouzovém stavu. Ale důrazně upozorňujeme na rizika identifikovaná právními poradci, a sice, že pokud by provozem klubu došlo k újmě na zdraví, a to nelze v současné situaci vyloučit, je to obtížně právně obhajitelné.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platilo od 24. března 2020 od 6.00 hodin do 1. dubna 2020 do 6.00 hod a 30. 3. 2020 bylo jeho trvání prodlouženo do 11. 4. 2020.

Jako důvod uzavření dětského zařízení do žádosti o ošetřovné můžete uvést výše uvedené opatřední MZdr, případně doporučení MŠMT. 


Mateřských škol a lesních mateřských škol se uzavírání provozů netýká.

 

Má nárok na ošetřovné i OSVČ? 

aktualizováno 31. 3. 2020
Ano. Osoby samostatně výdělečně činné, které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem a nemohou podnikat, dostanou dotaci z programu “Ošetřovné” Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Žádat o něj mohou OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru (vč. lesních MŠ a klubů), pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

O dotaci se bude žádat na obecním živnostenském úřadě za každý kalendářní měsíc na účet uvedený v žádosti. Výše příspěvku je 424 Kč za den a je možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření.

OSVČ si budou moc požádat o podporu za březen už od 1. dubna. Informace Ministerstva průmyslu a obchodu k Výzvě I „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ najdete ZDE, důležité informace najdete pod článkem MPO v příloze "Vyzva I Osetrovne pro OSVC_31_03_2020.pdf". Je možné, že po aktualizaci stránek ze strany MPO nebude odkaz funčkní, doporučeme zadat do Google vyhledávače klíčová slova "MPO ošetřovné žádost". 

Související usnesení vlády.

 

Mají OSVČ nárok na nějakou podporu od státu kromě ošetřovného? 

Aktualizováno 2. 4. 2020
1. dubna 2020 schválila vláda návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který definuje podmínky, za kterých mají OSVČ nárok na jednorázový bonus ve výši 25 000 Kč. 

Navrhované podmínky pro podporu najdete na webových stránkách ministerstva financí

Na nejčastěji kladené otázky odpovídá MF ČR ZDE. Najdete zde informace o možném kombinování bonusu s ošetřovným. 

Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna. 

2. 4. 2020 se ministryně financí vyjádřila, že návrh zákona bude změněn. Jakmile bude existovat nový vládní návrh, budeme vás informovat. 

  

Vyplývá pro nás něco ze schválení Zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu? 

Ano, tento zákon odsouvá spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze vyhlášeného 12. 3. 2020.
Podrobné informace o EET najdete na portálu etržby.cz Generálního finančního ředitelství. Doporučujeme věnovat pozornost zejména sekci pro neziskové organizace, kde si můžete ověřit, zda se vás povinnost elektronické evidence tržeb týká (zejm. přijímáte-li jakékoliv hotovostní platby).

 

Pokud s naší lesní MŠ/klubem spolupracují OSVČ, vztahuje se na ně sleva na sociálním a zdravotním pojištění?

Všem OSVČ (bez ohledu na to, zda je podnikání jejich hlavní nebo vedlejší činností) je Zákonem o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 prominuto placení měsíčních záloh na pojistné. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období od března do srpna 2020 platit měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.

 

 

STARŠÍ AKTUALIZOVANÉ DOTAZY: 

ONEMOCNĚNÍ V LMŠ/LK, KARANTÉNA

Kdy a jak máme informovat rodiče, že se ve školce/klubu vyskytl koronavirus?
(odpovědi konzultovány s odd. Hygieny dětí a mladistvých, Středočeský kraj)  

Podezření u průvodce nebo u dítěte
Pokud Vám rodič/průvodce zavolá, že má u svého dítěte/průvodce podezření na koronavirus, požádejte jej, aby se/své dítě nechal testovat. O situaci neinformujete dál, abyste nešířili poplašnou zprávu (může se stát, že je to jen rýma). 
Pokud má dítě/průvodce test pozitivní, bude Vás kontaktovat místní hygiena s návodem, co máte přesně dělat. Lesní MŠ/klub, tj.všichni průvodci a děti, kdo byli s pozitivním dítětem/průvodcem v kontaktu budou v karanténě. Jejich rodiče v karanténě velmi pravděpodobně nebudou. Rodiče ostatních dětí a Vaše zaměstnance tedy informujete až na pokyn hygieniků a zprostředkováváte jim informace, které hygienici určí. 

Podezření u rodičů dětí
Pokud Vám volá rodič dítěte, které navštěvuje vaši školku, že má podezření na koronavirus sám u sebe doporučíte mu, aby sebe i dítě nechal testovat (pokud je jeho dítě bez příznaků, pravděpodobně dítě neotestují) . O situaci neinformujete dál, abyste nešířili poplašnou zprávu (může se stát, že je to jen rýma). 
Pokud vyjde test rodiče pozitivně a dítě nebylo testováno, nebo je negativní, takový rodič bude i s celou svou domácností v karanténě, ale školku/klub bude hygiena kontaktovat jen pokud vyhodnotí, že existuje riziko, že rodič někoho v lesní MŠ/klubu mohl nakazit. Dle vyjádření hygieniků je taková možnost obecně velmi malá, tedy Vás pravděpodobně nekontaktují a vy nebudete rodičům ostatních dětí zprostředkovávat žádné informace. Rodiče ostatních dětí tedy bez výzvy od hygieny neinformujete, jednalo by se o šíření poplašné zprávy. Pokud hygiena kontakt rodiče se školkou/klubem jako rizikový vyhodnotí, bude Vás sama informovat. 

V komunikaci s ostatními rodiči nikdy neuvádíte jméno dítěte/rodiny/průvodce pozitivního dítěte. Jen den/dny, kdy bylo ve školce/klubu. 

Doporučujeme sestavit si k této citlivé situaci komunikační plán a seznámit s ním rodiče (poslat emailem). Cílem tohoto kroku je udržet nejen bezpečí ale i důvěru v komunitě. 

Kdykoliv máte samozřejmě možnost z preventivních důvodů lesní MŠ/klub uzavřít, viz ostatní FAQ. Pokud nevíte, jak se v konkrétní situaci zachovat, kontaktujte místní hygienickou stanici.

 

Jak postupovat v případě, že je v kolektivu dítě, které vykazuje známky respiračního onemocnění? 

Toto je jeden z bodů vašeho krizového plánu, který je nutné aktualizovat před spuštěním provozu. Podrobnosti k izolaci dítěte naleznete v otázce “Jaká hygienická opatření je potřeba zavést při obnovení provozu?" 

 

Jak postupovat v případě, že Vás zaměstnanec informuje, že má respirační onemocnění, ev. COVID 19? Můžete/musíte jej nechat doma?  

Pokud je zaměstnanec nemocný, jeho ošetřující lékař by měl vydat e-neschopenku a tím pro Vás situaci vyřešit. Pokud má zaměstnanec podezření, že má COVID 19, neprodleně musí volat linku 1212 nebo místně příslušnou hygienickou stanici a domluvit si odběry. Pracovník linky/hygienik by jej měl informovat o případných dalších nezbytných krocích - informování rodičů, uzavření školky. 
Pokud je nemoc potvrzena, je školka uzavřena vždy. Rozhodnutí o zavření by vám měl sdělit hygienik. Vy následně spolupracujte s místní hygienickou stanicí, která bude zpětně mapovat pohyb zaměstnance s potvrzenou nákazou. 

 

Může lesní MŠ/klub v případě podezření na výskyt nemoci COVID 19 vyhlásit na mateřskou školu/klub karanténu?

Nemůže. Karanténu vyhlašuje jen hygienik, ale vy jej můžete kontaktovat a školku/klub preventivně uzavřít, než se dozvíte výsledky testovaného/než se dovoláte na linku 1212 nebo hygienickou stanici. 

 

Jak máme postupovat v případě, že na nás vyhlásí karanténu?

Pokud je vyhlášena karanténa na celou obec, pak dostanete informace od vedení obce, ev. hygieniků, následně informujete vhodným způsobem rodiče. Pokud je vyhlášena karanténa na Vaší lesní MŠ/klub, informace dostanete od hygieniků a vhodným způsobem je předáte rodičům. Prosíme, informujte v takovém případě také ALMŠ.

 

PROVOZ LMŠ A LK VE STAVU NOUZE

Kdy musíme přerušit provoz naší lesní MŠ?

Provoz musí být přerušen, pokud to nařídí odpovědný orgán tzn. ministerstvo zdravotnictví, místní hygienická stanice, vláda apod. K takovému nařízení zatím plošně nedošlo. Podrobnosti můžete nastudovat na stránkách MŠMT (informace k vyhlášení nouzového stavu a nejčastější dotazy). 

  

Přerušení provozu z důvodu preventivního opatření

U LMŠ se jedná o přerušení provozu ze závažných organizačních či provozních důvodů. 

Lesní mateřské školy: 
Legislativně vychází přerušení i omezení provozu z vyhlášky č. 14/2005 Sb. § 3 odst. 2. Dle nám dostupného vyjádření MŠMT je závažným důvodem i současná epidemiologická situace. Veškeré rozhodování o vyhlášení přerušení provozu probíhá na úrovni ředitele a zřizovatele, není povinností jej konzultovat s místně příslušnou hygienickou stanicí, ani ji o přerušení provozu informovat, nicméně v souvislosti s koronavirem doporučujeme rozhodnutí konzultovat a komunikaci archivovat. Postup vyhlášení je stejný, jako u přerušení provozu např. v době jarních prázdnin, proto působí některé kroky zvláštně (konkrétně bod 3).

Postup:
1. Pořídit záznam o projednání přerušení se zřizovatelem MŠ (nejčastěji spolkem).
2. Informovat o přerušení provozu MŠ co nejdříve rodiče (na nástěnce, webu).
3. Informovat rodiče o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti (seznam školek či dětských skupin v okolí, které budou v provozu; případně upozornění, že i okolní MŠ mají omezený provoz).
4. Uvedenou dokumentaci založit, ČŠI bude její existenci kontrolovat.
5. Zajistit rodičům zdravých dětí  tiskopis “Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)” Vámi vyplnění v oddílu A. Pro každé dítě je vhodné vystavit rovnou 2 tiskopisy (pro oba zaměstnavatele rodičů). 

 

EKONOMICKÉ OTÁZKY

Pokud přerušíme provoz z důvodu nařízení některého ze státních orgánů, nebo z preventivních důvodů a z důvodu doporučení dotčených orgánů (zejm. MZdr), musí rodiče i nadále platit školkovné/příspěvky na provoz/členské příspěvky? 

Záleží především na podmínkách stanovených ve smlouvách s rodiči a interních dokumentech vašeho zařízení. Některé školky nabízí rodičům náhrady, jiné se zavázaly při přerušení provozu adekvátně snížit měsíční příspěvky. 

Je v zájmu školek i dětí, které je navštěvují, aby byl provoz po skončení epidemie obnoven ve stejném rozsahu. Z ekonomického hlediska to bude možné pouze při zachování plateb rodičů, které pokryjí minimálně fixní náklady zařízení a případnou finanční podporu dlouhodobých externích spolupracovníků (OSVČ lektoři). 

Jedná se o zcela mimořádnou situaci, která se v minulosti nestala, je tedy pochopitelné, pokud ji ve smlouvách nemáte ošetřenou. Nebudou-li přijatá opatření v souladu s uzavřenými smlouvami, je třeba ke smlouvám podepsat dodatky, které situaci narovnají. K podpisu dodatku nemůžete nikoho nutit, proto je důležité rodičům situaci dobře vysvětlit a vaše kroky odůvodnit. V případě spolků a lesních klubů, kde jsou rodiče členy, si nezapomeňte respektovat spolkovou povahu své činnosti a znění stanov.

 

Bude mateřským školám krácen normativ za dobu, kdy nebyly v provozu?

Podle vyjádření MŠMT se s takovým opatřením nepočítá. 

 

Jaké má LMŠ/LK povinnosti vůči zaměstnancům při přerušení provozu z preventivních důvodů, nebo v případě preventivní "karantény" zaměstnance? 

Přerušení provozu z preventivních důvodů je překážkou v práci na straně zaměstnavatele (zákoník práce § 207 - 210). Pokuste se se zaměstnanci v pracovním poměru dohodnout na řešení schůdném pro obě strany např. neplacené volno, převedení na jinou práci a home office (home office však nemůžete zaměstnanci nařídit). Zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit dovolenou (nicméně 14 dní dopředu). Pokud se jako zaměstnavatel rozhodnete, že zaměstnanci nebudete přidělovat práci, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku i za dobu, kdy zaměstnanec reálně vůbec nepracoval.
Na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) se ohledně překážek v práci na straně zaměstnavatele vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru. Nicméně jsou zde specifika např. nemusíte rozvrhovat pracovní dobu ve smlouvě (pokud nerozvrhnete a zaměstnanec nebude pracovat, nedostane ani zaplaceno) a výpovědní lhůta trvá 15 dní (u pracovní smlouvy min. 2 měsíce), což může být v tuto chvíli podstatné. 

 

Co se děje z pohledu pracovního práva, když byla zaměstnanci nařízena karanténa? 

Pokud by konkrétnímu zaměstnanci byla krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. V takovém případě náleží zaměstnanci v době prvních 14 dnů náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku, kterou platí zaměstnavatel. Od 15. dne je zaměstnanci vyplácena nemocenská Českou správou sociálního zabezpečení.
Potvrzení o vstupu osoby do karantény vydává lékař. Konkrétní kroky, které má učinit zaměstnanec i zaměstnavatel jsou přehledně popsány zde.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se