Koronavirus

Níže naleznete odpovědi na otázky, které nám často pokládáte. V první části jsou zcela nové otázky. V druhé části jsou aktualizované odpovědi na starší otázky rozčleněné do tří tématických částí. 

Přehled témat:

NOVÉ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Máme-li podezření, že by dítě mělo být v karanténě, protože bylo ve kontaktu s nemocným COVID-19, jak máme postupovat? 

aktualizace 11. 9. 2020
Rozhodovat, kdo má nebo nemá být v karanténě, je výhradně v kompetenci místně příslušné hygienické stanice. Ředitel/koordinátor školky tedy nemůže rozhodovat o karanténě dítěte. 
V případě, že máte podezření, že by konkrétní dítě mělo být v karanténě, kontaktujte s dotazem nejdříve zákonného zástupce dítěte. To je současně příležitost, kdy se s rodičem můžete domluvit na nějakém preventivním opatření nad rámec jeho povinností. Mějte však na paměti, že rodič není povinen přijímat omezení nad rámec vašich smluvních podmínek a nad rámec nařízení ze strany státních autorit. 
Dalším krokem je obrátit se s konkrétním dotazem na místně příslušnou hygienickou stanici. 
Po celou dobu mějte v lesních MŠ i lesních klubech prosím na paměti, že šíření neověřených informací může být kvalifikováno jako šíření poplašné zprávy. Současně dbejte na ochranu osobních údajů a pokud se nákaza/karanténa u některého z členů týmu či dětí potvrdí, jste povinni zachovávat jeho anonymitu před ostatními rodiči a uvádět pouze označení, v jaké třídě nebo dnech v týdnu se nakažené dítě nebo dítě v karanténě zúčastnilo výuky. 


Týká se povinnost distančního vzdělávání výhradně pandemie koronaviru, nebo jej musíme poskytovat i v případě např. chřipkových prázdnin nebo přerušení provozu MŠ z technických důvodů např. havárie vodovodního řadu?

aktualizace 11. 9. 2020
Povinnost zajistit distanční vzdělávání pro děti plnící rok povinného předškolního vzdělávání nastává dle § 184a školského zákona: "pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů".

Jedná se tedy o situace:

 • plošné uzavření mateřských škol na konkrétním území nebo v celé ČR vládním či ministerským (je jedno, jaké ministerstvo) opatřením;
 • uzavření konkrétní školy (nebo škol na konkrétním území) nebo třídy, nebo části třídy z důvodu nařízené karantény místně příslušnou hygienickou stanicí.

Konkrétní počty dětí v karanténě, které jsou nutné pro započetí distančního vzdělávání naleznete v Manuálu k provozu škol.   

 

Je lesní MŠ povinná poskytovat prezenční/distanční vzdělávání v případě, že onemocní významná část pedagogů?

aktualizace 11. 9. 2020
Není. Pokud onemocní tolik pedagogů, že zajištění prezenční, ani distanční výuky není možné, využije ředitel MŠ ustanovení ve vyhlášce č. 14/2005 Sb. § 3 odst. 2  o přerušení a či omezení provozu MŠ (z organizačních důvodů).  

Postup uzavření MŠ:

 1. Pořídit záznam o projednání přerušení provozu se zřizovatelem MŠ (nejčastěji spolkem).
 2. Ředitel/ka rozhoduje o přerušení provozu MŠ a informuje co nejdříve rodiče (na nástěnce, webu).
 3. Informovat rodiče o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti (seznam školek či dětských skupin v okolí, které budou v provozu; případně upozornění, že i okolní MŠ mají omezený provoz).
 4. Uvedenou dokumentaci založit, ČŠI bude její existenci kontrolovat.
 5. Zajistit rodičům zdravých dětí tiskopis “Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školské/dětského zařízení (školy)” a vyplnit oddíl A. Pro každé dítě je vhodné vystavit rovnou 2 tiskopisy (pro zaměstnavatele obou rodičů).

 

Jaká hygienická opatření je třeba při provozu dodržovat? 

aktualizováno 7. 9. 2020
Tento dokument přináší na jednom místě příklady dobré praxe doporučované hygienickými stanicemi a dalšími odborníky (SZU, KHS, MŠMT). Dokument je obecného charakteru a nenahrazuje doporučení jednotlivých místních hygienických stanic ani MŠMT. Doporučujeme vycházet z Manuálu k provozu škol a školských zařízení MŠMT

 

Mají mateřské školy povinnost realizovat v případě uzavření provozu distanční vzdělávání?

aktualizováno 21. 8. 2020
Ano, distanční vzdělávání musí mateřská škola provozovat pro děti plnící povinný rok předškolního vzdělávání. Tyto děti mají povinnost se distančního vzdělávání účastnit. Forma distančního vzdělávání není dána, ale jeho obsah musí být v souladu s ŠVP. Povinnost zavedení a účasti na distančním vzdělávání upravuje školský zákon č. 251/2004 Sb. § 184a. 


Mají děti povinnost účastnit se distančního vzdělávání? 

aktualizováno 21. 8. 2020
Ano, ale jen děti plnící povinný rok předškolního vzdělávání. Povinnost zavedení a účasti na distančním vzdělávání upravuje školský zákon č. 251/2004 Sb. § 184a.


Mají lesní MŠ a kluby vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti? 

aktualizováno 21. 8. 2020
Ne, taková povinnost není nikde ukotvena, naopak MŠMT tuto možnost pro školy přímo vylučuje. 


Mají děti a pedagogové v MŠ povinnost nosit v MŠ roušky?

aktualizováno 21. 8. 2020
Ne, opatření ministerstva zdravotnictví z 19.8.2020 jim dává výjimku. https://www.msmt.cz/file/53590/ Nicméně platí pro ně povinnost nosit roušku v některých konkrétních případech např. v MHD. 


Mají děti a pedagogové v lesních klubech povinnost nosit v zázemí a lese roušky?

aktualizováno 21. 8. 2020
Ne, opatření ministerstva zdravotnictví z 19.8.2020 jim tuto povinnost neukládá, https://www.msmt.cz/file/53590/ nicméně platí pro ně povinnost nosit roušku v některých konkrétních případech, např. v MHD. 


Mohou lesní školky pořádat akce pro děti a rodiče? 

aktualizováno 21. 8. 2020
MŠMT a MZdr pořádání akcí nedoporučuje, ale ani je nezakazuje. 

 

Jaké nové prvky na základě poučení z koronavirové pandemie doporučuje ALMŠ zapracovat do smluv s rodiči na další školní rok?  

aktualizováno 21. 8. 2020
Na základě zkušeností s omezením provozu lesních MŠ/klubů jsme ve spolupráci s právníkem vypracovali nové vzory smluv pro lesní MŠ i pro lesní kluby. Vzory a podrobnější informace naleznete v Infobalíčku. Vzory mimo jiné obsahují: 

 • kauci ve výši dvouměsíční docházky a dvouměsíční výpovědní lhůtu,
 • vyšší moc,
 • vyhrazení si změny provozního/školního řádu na základě rozhodnutí státních autorit.

Změny jsou navrženy tak, aby maximálně chránily lesní MŠ/klub. Je na Vašem zvážení, zda a v jakém rozsahu je využijete. U smluv dbejte také na to, aby terminologie použitá ve smlouvě odpovídala terminologii v ostatních dokumentech vaší školky. 

 

MOHOU OŠETŘOVNÉ ŽÁDAT I RODIČE, KTEŘÍ NEPOŠLOU SVÉ DÍTĚ DO OTEVŘENÉ LMŠ/KLUBU Z DŮVODU OBAV O JEHO ZDRAVÍ? 

Aktualizováno 20.7.2020
Upravené podmínky nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními byly platné do 30. června 2020 a to na základě schválených speciálních zákonů. Od 1. července 2020 se podmínky nároku na ošetřovné vrací do původní podoby. Podle svého vyjádření MPSV nepřipravuje nový návrh na úpravy ošetřovného. 

 

Mohou lesní MŠ/kluby čerpat podporu z podpůrných programů Antivirus MPSV a podpory podnikatelů MPO?

Aktualizace ze dne 20. 7. 2020
Níže uvedené informace jsou i nadále platné. Programy Antivirus A a B byly prodlouženy do 31. 8. 2020. 
Pro měsíce červen - srpen 2020 vstoupil v platnost program Antivirus C - promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců. Na tento program by mohly dosáhnout mnohé lesní kluby i lesní MŠ. Podrobnosti o programu najdete ZDE (v druhé půlce stránky), konkrétní využití konzultujte se svými účetními. 

Aktualizováno 4. 5. 2020
Ano. Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi se nám prostřednictvím vládní zmocněnkyně pro lidská práva podařilo zpřístupnit programy pro podnikající zaměstnavatele i NNO. NNO musí pro čerpání této podpory splnit veškeré požadavky jako podnikatelé a zároveň nesmí nárokovat podporu pro zaměstnance, jejichž mzda je kryta z veřejných rozpočtů (tj. grantů a dotací).

Komunikaci vládní zmocněnkyně s ministryní práce a sociálních věcí a ministerem průmyslu a obchodu najdete ZDE. Vyjádření ministra průmyslu a obchodu považujeme za rozporuplné, nicméně i on deklaruje, že podpora je pro NNO využitelná. 

Potenciálně užitečný by pro zaměstnavatele z řad LMŠ/LK mohl být "kurtzarbeitový" program Antivirus. Nicméně nedá se říct, že by byl obecně využitelný pro všechny lesní školky. Podmínky programu je potřeba studovat přímo v kontextu vaší organizace. Program je v gesci MPSV, bližší informace najdete na jeho webových stránkách. Žádosti je možné podávat od 6. 4. 2020.
Z hlediska nárokovatelnosti podpory je zásadní, z jakého konkrétního důvodu byl provoz uzavřen. Proto si schovávejte veškerou dokumentaci, hlavně tu o karanténních opatření. U LMŠ je třeba mít na paměti, že vládním nařízením jejich provoz omezen nebyl.

Antivirus pro lesní mateřské školy:

 • Potenciálně možné žádat v režimu B (provoz nebyl přerušen nařízením vlády).
 • Nutné zvážit riziko dvojího financování (Manuál programu Antivirus: “Příspěvek tedy nenáleží: …… v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty Příspěvek zároveň nenáleží zaměstnavateli v případě, čerpal by-li na stejný účel, tj. na tu část náhrady mzdy nebo platu, která byla kryta příspěvkem, jiné prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů.”. Výklad právníků, který si nechala udělat jedna z členských LMŠ zní, že z těchto důvodů není možné o příspěvek z programu Antivirus žádat. Podobně se k výkladu postavila Asociace soukromých škol. Nicméně podle Úřadu práce, se kterým komunikovala přímo ALMŠ je opravdu možné žádat na mzdy/tu část mezd resp. náhrad, které nebyly kryty veřejnými rozpočty. 
 • Podstatný je tedy důvod uzavření, stanovená náhrada mzdy a z jaké části je náhrada mzdy hrazena z veřejných rozpočtů (v tomto případě nejčastěji normativů).
 • V případě, že se rozhodnete žádat o příspěvek, domluvte se na spolupráci se svou účetní, abyste neudělali nějakou formální chybu, která vám čerpání znemožní.
 • Obecný výklad platný pro všechny LMŠ bohužel nejde vytvořit, záleží na konkrétních situacích. Podrobné informace je nutné prostudovat ZDE (informace jsou průběžně aktualizovány, někdy i každý den, raději si proto dokumenty otevírejte vždy přímo na webu MPSV)

Antivirus pro lesní kluby:

 • Lesní kluby byly uzavřeny nařízením vlády, mohou tedy čerpat o příspěvek v režimu A
 • Stejně jako u mateřských škol záleží na konkrétních situacích, nicméně máme od Úřadu práce potvrzeno, že i běžné lesní kluby patří mezi oprávněné žadatele z programu. 
 • Lze žádat pouze o příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance v pracovním poměru (na DPP a DPČ žádat nelze).
 • V případě, že se rozhodnete žádat o příspěvek, domluvte se na spolupráci se svou účetní, abyste neudělali nějakou formální chybu, která vám čerpání znemožní. 
 • Podrobné informace je nutné prostudovat ZDE (informace jsou průběžně aktualizovány, někdy i každý den, raději si proto dokumenty otevírejte vždy přímo na webu MPSV).

Příspěvek na náhrady mezd statutárního zástupce/jednatele:

 • Manuál proramu Antivirus uvádí, že nelze příspěvek poskytnout na zaměstnance, který je zároveň jednatelem společnosti, jestliže pracovní smlouva byla podepsána stejnou fyzickou osobu jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Pro účely zaměstnanosti se taková osoba nepovažuje za zaměstnance v pracovním poměru.

Přehled podpory poskytované ministerstvem průmyslu a obchodu najdete ZDE.

  

Školkovné/příspěvky na provoz vs. dary v souvislosti s omezením provozu

aktualizováno 27. 4. 2020
Mnoho školek snížilo na dobu omezení provozu výši příspěvku od rodičů. Někteří rodiče jsou v takové situaci, že si mohou dovolit a chtějí zaplatit 100% příspěvku. Jiní naopak nechtějí platit nic, maximálně jsou ochotni dát školce část příspěvku jako dar, který mohou uplatit v daňovém přiznání. Mnoho z vás se na nás obrátilo, jak v této situaci postupovat. 

 1. Pro následující řádky není v tomto kontextu podstatné, jaké příspěvky rodiče u vás ve školce platí. Může se jednat o školkovné, příspěvky na provoz i členské příspěvky. 
 2. Podmínky musí být pro všechny subjekty transparentní tzn. pro všechny rodiče platí stejná pravidla. 
 3. Snížite-li příspěvky od rodičů na určitou výši např. 60%, těchto 60% nemůže být darem. Dar není možná nárokovat a vy těchto 60% příspěvku nárokujete. Zbývajících 40% naopak darem být může. 
 4. 100% příspěvku by bylo možné považovat za dar pouze v případě, že rodiče nebudou mít povinnost v době omezení provozu platit jakékoliv příspěvky (příspěvek = 0).
 5. Dar je nenárokový a nemůže mít protiplnění. Při porušení těchto podmínek se může jednat daňový přečin a to jak na straně školky, tak na straně rodičů.
 6. Informace o vyhlášení snížení příspěvku je dobré si uschovat pro případnou kontrolu. Jak má tato informace vypadat vychází z vaší právní formy, stanov a formy příspěvku. 

Pro detailnější informace se můžete v rámci krátkých konzultací obrátit na Pavlu Štindlovou. 

   

Vyplývá pro nás něco ze schválení Zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu? 

Ano, tento zákon odsouvá spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze vyhlášeného 12. 3. 2020.
Podrobné informace o EET najdete na portálu etržby.cz Generálního finančního ředitelství. Doporučujeme věnovat pozornost zejména sekci pro neziskové organizace, kde si můžete ověřit, zda se vás povinnost elektronické evidence tržeb týká (zejm. přijímáte-li jakékoliv hotovostní platby).

 

Pokud s naší lesní MŠ/klubem spolupracují OSVČ, vztahuje se na ně sleva na sociálním a zdravotním pojištění?

Všem OSVČ (bez ohledu na to, zda je podnikání jejich hlavní nebo vedlejší činností) je Zákonem o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 prominuto placení měsíčních záloh na pojistné. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období od března do srpna 2020 platit měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.

 

MOŽNÉ POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

aktualizováno 19. 5. 2020
11. 5. 2020 podepsal prezident Zeman zákon č. 243/2020 Sb. o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Zároveň se Sněmovna chystá projednat vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů (související sněmovní tisk najdete zde file:///C:/Users/42077/Downloads/t085900.pdf
Vzhledem k tomu, kolik je nových nařízení a zákonů, obrátili jsme se na právníka, aby nám pomohl zanalyzovat situaci pro lesní kluby. 

Jaký postih hrozí rodiči, který odvede do klubu dítě, o kterém ví, že má příznaky respiračního onemocnění a nakonec to bude COVID, který se rozšíří? 
Může být klasifikováno jako trestný čin dle § 153 trestního zákoníku.

Soused, notorický stěžovatel, upozorní na situaci, kdy děti měly mít roušku a nemají. Jak může být potrestán klub nebo rodiče? 
Děti musí mít roušku podle opatření ministerstva zdravotnictví, pokud nezachovávají rozestup 1,5 m.  Podle § 18 přestupkového zákona ale za přestupek nejsou odpovědné; nelze jim tedy uložit pokutu.

Po skončení nouzového stavu, od 18.5., tj. ode dneška jsou platná nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Tam už pokutu uložit lze a to až 3.000.000 Kč. Pro lesní kluby z nich ale podle mého názoru nevyplývá žádné omezení. Všichni musí nosit roušku, za pokutu ale odpovídá každý zvlášť, děti za přestupek odpovědné nejsou.

 

STARŠÍ AKTUALIZOVANÉ DOTAZY: 

ONEMOCNĚNÍ V LMŠ/LK, KARANTÉNA

Kdy a jak máme informovat rodiče, že se ve školce/klubu vyskytl koronavirus?
(odpovědi konzultovány s odd. Hygieny dětí a mladistvých, Středočeský kraj)  

Podezření u průvodce nebo u dítěte
Pokud Vám rodič/průvodce zavolá, že má u svého dítěte/průvodce podezření na koronavirus, požádejte jej, aby se/své dítě nechal testovat. O situaci neinformujete dál, abyste nešířili poplašnou zprávu (může se stát, že je to jen rýma). 
Pokud má dítě/průvodce test pozitivní, bude Vás kontaktovat místní hygiena s návodem, co máte přesně dělat. Lesní MŠ/klub, tj.všichni průvodci a děti, kdo byli s pozitivním dítětem/průvodcem v kontaktu budou v karanténě. Jejich rodiče v karanténě velmi pravděpodobně nebudou. Rodiče ostatních dětí a Vaše zaměstnance tedy informujete až na pokyn hygieniků a zprostředkováváte jim informace, které hygienici určí. 

Podezření u rodičů dětí
Pokud Vám volá rodič dítěte, které navštěvuje vaši školku, že má podezření na koronavirus sám u sebe doporučíte mu, aby sebe i dítě nechal testovat (pokud je jeho dítě bez příznaků, pravděpodobně dítě neotestují) . O situaci neinformujete dál, abyste nešířili poplašnou zprávu (může se stát, že je to jen rýma). 
Pokud vyjde test rodiče pozitivně a dítě nebylo testováno, nebo je negativní, takový rodič bude i s celou svou domácností v karanténě, ale školku/klub bude hygiena kontaktovat jen pokud vyhodnotí, že existuje riziko, že rodič někoho v lesní MŠ/klubu mohl nakazit. Dle vyjádření hygieniků je taková možnost obecně velmi malá, tedy Vás pravděpodobně nekontaktují a vy nebudete rodičům ostatních dětí zprostředkovávat žádné informace. Rodiče ostatních dětí tedy bez výzvy od hygieny neinformujete, jednalo by se o šíření poplašné zprávy. Pokud hygiena kontakt rodiče se školkou/klubem jako rizikový vyhodnotí, bude Vás sama informovat. 

V komunikaci s ostatními rodiči nikdy neuvádíte jméno dítěte/rodiny/průvodce pozitivního dítěte. Jen den/dny, kdy bylo ve školce/klubu. 

Doporučujeme sestavit si k této citlivé situaci komunikační plán a seznámit s ním rodiče (poslat emailem). Cílem tohoto kroku je udržet nejen bezpečí ale i důvěru v komunitě. 

Kdykoliv máte samozřejmě možnost z preventivních důvodů lesní MŠ/klub uzavřít, viz ostatní FAQ. Pokud nevíte, jak se v konkrétní situaci zachovat, kontaktujte místní hygienickou stanici.

 

Jak postupovat v případě, že je v kolektivu dítě, které vykazuje známky respiračního onemocnění? 

Toto je jeden z bodů vašeho krizového plánu, který je nutné aktualizovat před spuštěním provozu. Podrobnosti k izolaci dítěte naleznete v otázce “Jaká hygienická opatření je potřeba při provozu dodržovat?" 

 

Jak postupovat v případě, že Vás zaměstnanec informuje, že má respirační onemocnění, ev. COVID 19? Můžete/musíte jej nechat doma?  

Pokud je zaměstnanec nemocný, jeho ošetřující lékař by měl vydat e-neschopenku a tím pro Vás situaci vyřešit. Pokud má zaměstnanec podezření, že má COVID 19, neprodleně musí volat linku 1212 nebo místně příslušnou hygienickou stanici a domluvit si odběry. Pracovník linky/hygienik by jej měl informovat o případných dalších nezbytných krocích - informování rodičů, uzavření školky. 
Pokud je nemoc potvrzena, je školka uzavřena vždy. Rozhodnutí o zavření by vám měl sdělit hygienik. Vy následně spolupracujte s místní hygienickou stanicí, která bude zpětně mapovat pohyb zaměstnance s potvrzenou nákazou. 

 

Může lesní MŠ/klub v případě podezření na výskyt nemoci COVID 19 vyhlásit na mateřskou školu/klub karanténu?

Nemůže. Karanténu vyhlašuje jen hygienik, ale vy jej můžete kontaktovat a školku/klub preventivně uzavřít, než se dozvíte výsledky testovaného/než se dovoláte na linku 1212 nebo hygienickou stanici. 

 

Jak máme postupovat v případě, že na nás vyhlásí karanténu?

Pokud je vyhlášena karanténa na celou obec, pak dostanete informace od vedení obce, ev. hygieniků, následně informujete vhodným způsobem rodiče. Pokud je vyhlášena karanténa na Vaší lesní MŠ/klub, informace dostanete od hygieniků a vhodným způsobem je předáte rodičům. Prosíme, informujte v takovém případě také ALMŠ.
Jak bude místní hygienická stanice postupovat můžete odhadnout z manuálu MZdr ke karanténám.

 

PROVOZ LMŠ A LK VE STAVU NOUZE

Kdy musíme přerušit provoz naší lesní MŠ?

Provoz musí být přerušen, pokud to nařídí odpovědný orgán tzn. ministerstvo zdravotnictví, místní hygienická stanice, vláda apod. K takovému nařízení zatím plošně nedošlo. Podrobnosti můžete nastudovat na stránkách MŠMT (nejčastější dotazy). 

  

Přerušení provozu z důvodu preventivního opatření

U LMŠ se jedná o přerušení provozu ze závažných organizačních či provozních důvodů. 

Lesní mateřské školy: 
Legislativně vychází přerušení i omezení provozu z vyhlášky č. 14/2005 Sb. § 3 odst. 2. Dle nám dostupného vyjádření MŠMT je závažným důvodem i současná epidemiologická situace. Veškeré rozhodování o vyhlášení přerušení provozu probíhá na úrovni ředitele a zřizovatele, není povinností jej konzultovat s místně příslušnou hygienickou stanicí, ani ji o přerušení provozu informovat, nicméně v souvislosti s koronavirem doporučujeme rozhodnutí konzultovat a komunikaci archivovat. Postup vyhlášení je stejný, jako u přerušení provozu např. v době jarních prázdnin, proto působí některé kroky zvláštně (konkrétně bod 3).

Postup:
1. Pořídit záznam o projednání přerušení se zřizovatelem MŠ (nejčastěji spolkem).
2. Informovat o přerušení provozu MŠ co nejdříve rodiče (na nástěnce, webu).
3. Informovat rodiče o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti (seznam školek či dětských skupin v okolí, které budou v provozu; případně upozornění, že i okolní MŠ mají omezený provoz).
4. Uvedenou dokumentaci založit, ČŠI bude její existenci kontrolovat.
5. Zajistit rodičům zdravých dětí  tiskopis “Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)” Vámi vyplnění v oddílu A. Pro každé dítě je vhodné vystavit rovnou 2 tiskopisy (pro oba zaměstnavatele rodičů). 

 

EKONOMICKÉ OTÁZKY

Pokud přerušíme provoz z důvodu nařízení některého ze státních orgánů, nebo z preventivních důvodů a z důvodu doporučení dotčených orgánů (zejm. MZdr), musí rodiče i nadále platit školkovné/příspěvky na provoz/členské příspěvky? 

Záleží především na podmínkách stanovených ve smlouvách s rodiči a interních dokumentech vašeho zařízení. Některé školky nabízí rodičům náhrady, jiné se zavázaly při přerušení provozu adekvátně snížit měsíční příspěvky. 

Pozor, MŠ musí poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je vzdělávání povinné. 

Je v zájmu školek i dětí, které je navštěvují, aby byl provoz po skončení epidemie obnoven ve stejném rozsahu. Z ekonomického hlediska to bude možné pouze při zachování plateb rodičů, které pokryjí minimálně fixní náklady zařízení a případnou finanční podporu dlouhodobých externích spolupracovníků (OSVČ lektoři). 

Jedná se o zcela mimořádnou situaci, která se v minulosti nestala, je tedy pochopitelné, pokud ji ve smlouvách nemáte ošetřenou. Nebudou-li přijatá opatření v souladu s uzavřenými smlouvami, je třeba ke smlouvám podepsat dodatky, které situaci narovnají. K podpisu dodatku nemůžete nikoho nutit, proto je důležité rodičům situaci dobře vysvětlit a vaše kroky odůvodnit. V případě spolků a lesních klubů, kde jsou rodiče členy, si nezapomeňte respektovat spolkovou povahu své činnosti a znění stanov.

 

Bude mateřským školám krácen normativ za dobu, kdy nebyly v provozu?

Podle vyjádření MŠMT se s takovým opatřením nepočítá. 

 

Jaké má LMŠ/LK povinnosti vůči zaměstnancům při přerušení provozu z preventivních důvodů, nebo v případě preventivní "karantény" zaměstnance? 

Přerušení provozu z preventivních důvodů je překážkou v práci na straně zaměstnavatele (zákoník práce § 207 - 210). Pokuste se se zaměstnanci v pracovním poměru dohodnout na řešení schůdném pro obě strany např. neplacené volno, převedení na jinou práci a home office (home office však nemůžete zaměstnanci nařídit). Zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit dovolenou (nicméně 14 dní dopředu). Pokud se jako zaměstnavatel rozhodnete, že zaměstnanci nebudete přidělovat práci, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku i za dobu, kdy zaměstnanec reálně vůbec nepracoval.
Na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) se ohledně překážek v práci na straně zaměstnavatele vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru. Nicméně jsou zde specifika např. nemusíte rozvrhovat pracovní dobu ve smlouvě (pokud nerozvrhnete a zaměstnanec nebude pracovat, nedostane ani zaplaceno) a výpovědní lhůta trvá 15 dní (u pracovní smlouvy min. 2 měsíce), což může být v tuto chvíli podstatné. 

 

Co se děje z pohledu pracovního práva, když byla zaměstnanci nařízena karanténa? 

Pokud by konkrétnímu zaměstnanci byla krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. V takovém případě náleží zaměstnanci v době prvních 14 dnů náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku, kterou platí zaměstnavatel. Od 15. dne je zaměstnanci vyplácena nemocenská Českou správou sociálního zabezpečení.
Potvrzení o vstupu osoby do karantény vydává lékař. Konkrétní kroky, které má učinit zaměstnanec i zaměstnavatel jsou přehledně popsány zde.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se