Koronavirus

Níže naleznete odpovědi na otázky, které nám často pokládáte. V první části jsou zcela nové otázky. V druhé části jsou aktualizované odpovědi na starší otázky rozčleněné do tří tématických částí. 

Přehled témat:

NOVÉ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY: 

 

JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO POHYB LESNÍCH MŠ MIMO ZÁZEMÍ? 

aktualizováno 18. 5. 2020
Dle vyjádření MŠMT platí pro pohyb lesních MŠ mimo zázemí standardní pravidla určená Ministerstvem zdravotnictví, která pobyt mimo zázemí za dodržení hygienických podmínek umožňují. Aktuální omezení od 18. - 25. 5. 2020 a od 25. 5. 2020 najdete na webových stránkách Vlády ČR ZDE.

 

MOHOU OŠETŘOVNÉ ŽÁDAT I RODIČE, KTEŘÍ NEPOŠLOU SVÉ DÍTĚ DO OTEVŘENÉ LMŠ/KLUBU Z DŮVODU OBAV O JEHO ZDRAVÍ?

aktualizováno 18. 5. 2020
Ano, poté co návrh zákona schválí Senát a prezident. Podmínkou pro vznik nároku je uvedení důvodu do formuláři žádosti OSSZ. 
Navrhovaný a pravděpodobně také konečný text novely zní: „(3) Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, se pro účely § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění považuje v období do 30. června 2020 za splněnou i v případě, že zaměstnanec dítě do tohoto zařízení nebo do školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole podle věty první je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu. Věta první a druhá platí obdobně v případě péče v zařízeních o jiné osoby uvedené v odstavci 2 a v § 3 odst. 1.“
Další informace najdete ZDE.

 

MOŽNÉ POSTIHY NA NEDODRŽENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

aktualizováno 19. 5. 2020
11. 5. 2020 podepsal prezident Zeman zákon č. 243/2020 Sb. o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Zároveň se Sněmovna chystá projednat vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů (související sněmovní tisk najdete zde
file:///C:/Users/42077/Downloads/t085900.pdf
Vzhledem k tomu, kolik je nových nařízení a zákonů, obrátili jsme se na právníka, aby nám pomohl zanalyzovat situaci pro lesní kluby. 

Jaký postih hrozí rodiči, který odvede do klubu dítě, o kterém ví, že má příznaky respiračního onemocnění a nakonec to bude COVID, který se rozšíří? 
Může být klasifikováno jako trestný čin dle § 153 trestního zákoníku.

Soused, notorický stěžovatel, upozorní na situaci, kdy děti měly mít roušku a nemají. Jak může být potrestán klub nebo rodiče? 
Děti musí mít roušku podle opatření ministerstva zdravotnictví, pokud nezachovávají rozestup 1,5 m.  Podle § 18 přestupkového zákona ale za přestupek nejsou odpovědné; nelze jim tedy uložit pokutu.

Někdo se bude snažit dokázat, že se klub vůbec neměl otevřít a kdo do něj dává děti, porušuje nařízení. 
Podle právníka je rovněž toto nepokutovatelné. 

Po skončení nouzového stavu, od 18.5., tj. ode dneška jsou platná nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Tam už pokutu uložit lze a to až 3.000.000 Kč. Pro lesní kluby z nich ale podle mého názoru nevyplývá žádné omezení. Všichni musí nosit roušku, za pokutu ale odpovídá každý zvlášť, děti za přestupek odpovědné nejsou.

 

Jaká hygienická opatření je potřeba zavést při obnovení provozu? 

aktualizováno 8. 5. 2020
Tento text přináší na jednom místě příklady dobré praxe doporučované hygienickými stanicemi a dalšími odborníky (SZU, KHS, MŠMT). Dokument je obecného charakteru a nenahrazuje doporučení jednotlivých místních hygienických stanic ani MŠMT. Doporučujeme vycházet z metodiky MŠMT pro mateřské školy.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ LESNÍCH ŠKOLEK:

 • Zajištění větších zásob vody vzhledem k vyšší než standardní spotřebě. Mytí rukou po dobu 20-30 sekund znamená spotrebu 1-1,5 litru vody. Nicméně není nutné nechat vodu téct po celou dobu mytí rukou. Správný postup je 1. namočit ruce, 2. dlouho mydlit,3. opláchnout. Pokud je to nutné, postup opakovat.  
 • Pořízení dezinfekce (musí vyhovovat Zákonu č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tj. normám ČSN EN 1499, ČSN EN 1500).
 • Zvýšení zásoby jednorázových rukavic na úklid a pomoc s osobní hygienou dětí. 
 • Pro jistotu mít k dispozici “erární” roušky a to i v dětské velikosti (použití v případě, že některé z dětí začne vykazovat známky respiračního onemocnění v průběhu dne). 
 • Zapracování opatření a postupu při výskytu dítěte s příznaky COVID 19 do krizového plánu školky a seznámení všech zaměstnanců školky s postupem. 
 • Důsledně dbáme na to, aby dítě mělo označenou svou termosku s pitím. Pokud jsou některé termosky stejné, žádáme rodiče o označení termosky/kalíšku. Příbory u jídla dětem rozdává osoba servírující oběd, děti si příbory nevybírají samy ze zásobníku. 
 • Informujeme o hygienických postupech všechny zaměstnance (potvrzení podpisem).
 • S rodiči podepisujeme dodatky ke smlouvě a prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Pokud jste klub, kontaktujete místní hyg. stanici s prosbou o potvrzení Vámi nastavených hygienických postupů. 


PŘÍCHOD A ODCHOD ZE ŠKOLKY

 • Všichni mají při příchodu roušky (rodiče i děti) a dodržují 2 m rozestupy mezi rodinami. Dítě si uloží svou roušku do vlastního sáčku v batůžku. Každé dítě má sáček na použité roušky a čisté roušky. Rodiče se zavázali ke správné péči o roušky. Postup viz níže. 
 • Rodiče nevystupují mimo místo vyhrazené pro předání dítěte. Nevstupují do krytého zázemí. 
 • Náhradní oblečení ukládá do zázemí pedagog.

DOPORUČENÍ PRO HYGIENICKÉ MYTÍ A OSUŠENÍ RUKOU

Infografiku ke správnému postupu mytí rukou od SZÚ najdete ZDE. Zásadní je desinfekce nebo důkladné umytí rukou při příchodu do prostor školky. Ideální je umístění jedné desinfekce pro děti i rodiče hned u brány. Dále je nutné ruce dezinfikovat či důkladně umýt (20-30 sekund) po každém příchodu do zázemí viz postup popsaný výše. K osušení používáme jednorázové papírové ubrousky. Pokud chceme použít jednorázově bavlněné ručníky, nakládáme s nimi stejně, jako s rouškami (viz níže). 

Do terénu je vhodné brát kárku, na kterou umístíme:

 1. dostatečné množství teplé vody v nádobě schopné udržet teplo (pumpovací termosky nebo prosté termosky obsluhované pedagogem, malá várnice); 
 2. mýdla a ručníků (a dezinfikovatelného/jednorázového boxu/sáčku na použité); 
 3. desinfekci. 

DOPORUČENÍ PRO IZOLACI DÍTĚTE

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školky vstoupit. 

Mezi příznaky nemoci COVID-19 patří: zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti, nebo jiné části zahrady, než ostatní děti a ihned kontaktovat zákonné zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do opačné části zahrady, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty. Pokud dítě čeká na příchod rodičů na lůžku, je nutné zajistit následné hygienické vyčištění lůžkovin (dát do uzavíratelného obalu - obal následně zlikvidovat do směsného odpadu, nebo vydesinfikovat; jedná-li se o plastový uzavíratelný box - vyvařit a vyžehlit co jde, na zbytek použít dezinfekci v rozprašovači na bázi alkoholu a vyvětrat, jedná-li se o spacák a okolí).

Pedagog, který zajišťuje dohled nad dítětem, by se měl v ideálním případě snažit být 2 metry od dítěte, je-li to možné, používat u obou roušky. V ideálním případě by se pedagog měl po odevzdání dítěte převléct a důkladně si umýt ruce. 

DOPORUČENÍ PRO ÚKLID ZÁZEMÍ ŠKOLKY (zdroj MŠMT)

 • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.
 • Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).
 • Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
 • O zpřísněných podmínkách úklidu musí být poučen úklidový personál.

PÉČE O ROUŠKY (zdroj: MZdr)

Pokud používáme textilní roušky z bavlny, lze je využívat opakovaně, avšak je nutné dodržovat správné dezinfekční postupy. Pro připomenutí je v následujících bodech zaznamenán postup práce s použitou rouškou:

 • Roušky se při sejmutí z obličeje dotýkáme pouze v oblasti gumiček či provázků.
 • Provedeme okamžitou dezinfekci roušky či vložíme do uzavíratelného sáčku a dezinfekci uskutečníme až v momentě, kdy nasbíráme více roušek.
 • Po práci s použitou rouškou si umyjeme ruce a provedeme jejich dezinfekci.

Pokud nasbíráte více použitých roušek a rozhodnete se pro jejich vyprání v pračce, dodržujte následující doporučení:

 • Roušky pereme odděleně od běžného prádla.
 • Pro praní používáme běžný prací prostředek, přičemž dezinfekční účinek lze zesílit přidáním bělících prostředků bez chloru (pozor však na odbarvení barevných materiálů).
 • Zvolíme prací program s vyvářkou, minimální teplota je 60 °C, doba trvání programu 30 minut.
 • Po vyprání roušku usušíme a následně vyžehlíme napařovací žehličkou (pokud nemáme k dispozici napařovací žehličku, zvolíme nejvyšší možnou teplotu). V případě, že vlastníme sušičku, lze po vyprání vložit roušku přímo do sušičky.

Pokud se nesesbíráme více použitých roušek najednou a rozhodneme se pro jejich vyvaření, řídíme se následujícími pokyny:

 • Roušky ponoříme celé do vody.
 • Je nutné, abychom nechali roušky ve vodě vyvařit po dobu minimálně pěti minut.
 • Po vyvaření necháme roušky ve vodě vychladnout.
 • Následně roušky usušíme a v případě potřeby vyžehlíme (po vyvaření však není žehlení striktně nutné).

Neméně důležité je také zdůraznit, jakým způsobem je vhodné uchovávat vyprané roušky. Ideálním řešením je uzavřít čisté roušky do uzavíratelné plastové krabice, která byla před vložením roušek dezinfikována. Případně lze vložit roušky do uzavíratelných igelitových sáčků. Pamatujte však, že při jakékoliv manipulaci s čistými rouškami byste měli mít dezinfikované ruce (případně používat jednorázové rukavice).

 

Budeme-li obnovovat provoz školky, je třeba upravit smluvní vztahy s rodiči? 

aktualizováno 29. 4. 2020
Ano, vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením plynoucím ze situace s pandemií koronaviru, je nutné, aby rodiče souhlasili s upravenými pravidly provozu a to jak u MŠ, tak u klubů (mimořádným dodatkem ke smlouvě). Nezbytným dokumentem je i potvrzení o bezinfekčnosti (vzor ke stažení). Ve spolupráci s právníkem jsme pro vás připravili potřebné vzory - pro lesní kluby i pro lesní mateřské školy, které je třeba doplnit zejm. s ohledem na požadavky/doporučení vaší místně příslušné hygienické stanice. Potřebné komentáře najdete přímo ve vzorech dokumentů. 

 

Co se mění pro provoz LK a LMŠ po změně mimořádných opatření ze dne 14. 4. 2020 resp. 10. 4. 2020 a pravomocném rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020?

aktualizováno 27. 4. 2020
Městský soud v Praze zrušil 23. 4. 2020 s účinností od 27. 4. 2020 čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. Konkrétně zrušil opatření z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23. března a 15. dubna, jež omezují volný pohyb osob.
"Soud shledal, že za situace, kdy je vyhlášen nouzový stav, může omezit základní práva a svobody v natolik masivní míře pouze vláda, a to svým usnesením vydaným na základě krizového zákona," uvedl soudce Štěpán Výborný. Tedy nikoliv Ministerstvo zdravotnictví. 
Soudce zároveň podotkl, že soud nehodnotil přiměřenost či účelnost daných opatření, pouze jejich právní formu. Upozornil na to, že do 27. 4. zůstávají účinná a občané je musí nadále dodržovat. Z jednání vlády dne 27. 4. nevyplynuly nové informace. 28. 4. 2020 jedná Poslanecká sněmovna o prodloužení nouzového stavu, podle výsledku jednání bude možné dovozovat scénáře na následující týdny.
Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Aktuální podobu opatření můžete sledovat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Od 24. 4. 2020 je mimo jiné možné: 

 1. Pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a je nutno zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry.
 2. Účast na spolkové činnosti za splnění definovaných podmínek:
  1. zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,
  2. mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,
  3. bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Žádné další vyjádření se netýká neškolských zařízení pro děti. 

MŠMT na svých webových stránkách uvádí

Mateřské školy 

 • Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá  MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. Formulář na ošetřovné potvrzuje školka, je možné i elektronicky. 
 • Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje žádné omezení 15 dětí (toto pravidlo bylo zmíněno v kontextu určování institucí k hlídání dětí ve věku 3-10 let vybraných potřebných profesí). 
 • Zřízení dětské/hlídací skupiny ve firmě/neziskovou organizací je podle názoru MŠMT možné. Musí být dodržovány zásady hygieny.

Pro LMŠ se tedy nic nemění. Do konce dubna by MŠMT mělo zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky provozu. 

Lesní kluby zůstávají v nejistotě. Jednak kvůli různorodému výkladu vládních opatření místními hygienickými stanicemi, za druhé z důvodu, že k dětským/hlídacím skupinám se vláda konkrétně nevyjádřila (o oficiální vyjádření se snažíme). 

Bezpečná by v tuto chvíli měla být spolková činnost do 10 lidí. Otázkou je, zda se LK mohou pohybovat mimo zázemí. Pokud ano, je nezbytné, aby všichni včetně dětí měli roušky. Stále platí, že pravidla provozu doporučujeme konzultovat s místní hygienickou stanicí. 

Situaci dále sledujeme, snažíme se získat vyjádření odpovědných orgánů a případně také právní analýzu. Jakmile budeme mít novinky, budeme vás informovat. 

Zároveň zpracováváme s právníky vzorový informovaný souhlas pro rodiče při otevření školek za zvýšených hygienických opatření a nový vzor smlouvy s rodiči ošetřující podobné epidemiologické situace. 

 

aktualizovaný text z 16. 4. 2020
Z hlediska provozu lesních MŠ/klubů neznamená aktuální uvolnění mimořádných opatření žádnou změnu. Text vládního usnesení najdete ZDE  a odkazovanou přílohu ZDE
Lesní MŠ mohly a mohou být stále v provozu, pokud zřizovatel resp. ředitel/ka nerozhodl/a o jejich uzavření.  MŠMT své stanovisko k provozu MŠ zatím nezměnilo. To znamená, doporučuje zřizovateli, aby zvážil rizika a sám rozhodl.  
Jak vyplývá z právní analýzy viz níže ( FAQ Mohou být lesní kluby v provozu i po nařízeních z 24. 3. 2020?), kterou si ALMŠ nechala vypracovat k provozu lesních klubů, provozu v zázemí klubu se změny netýkají, provoz mimo pozemek klubu bude možný až vláda rozhodne o možnosti pobytu více osob na veřejně dostupných místech. Nyní tomu odporuje zejména odstavec 2c Mimořádného opatření MZdr ze dne 10. 4. 2020. 
Pokud se u lesní MŠ/klubu rozhodnete obnovit provoz, doporučujeme předem kontaktovat místní hygienickou stanici a domluvit si pravidla provozu. Kontakty na hygienické stanice naleznete ZDE.
Pokud se při zavádění opětovného provozu chcete držet paralely s prvním stupněm ZŠ, pak MŠMT navrhuje obnovit provoz v omezené míře od 25. května a připravuje metodiky, které by snad mohly být z části využitelné i pro provoz lesních MŠ.  

 

Jak a v jaké výši mohou zaměstnaní lidé čerpat ošetřovné?

Aktualizace 4. 5. 2020
Ošetřovné bude zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení (vč. lesních mateřských škol a klubů). Nárok na ošetřovné tak mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Pečující se v péči mohou libovolně vystřídat. Tyto a další změny v ošetřovném budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19.
29. 4. 2020 schválily obě komory Parlamentu a prezident podepsal další změny: zpětně (od doby zavedení opatření) ošetřovné i pro zaměstnance pracující na DPP a DPČ, kteří ze své odměny odvádí sociální pojištění (nejpozději za únor 2020). Mění se také výše ošetřovného: do 31.3.2020 to bylo 60% denního vyměřovacího základu, od 1. 4. 2020 je ošetřovné 80% denního vyměřovacího základu. 

Podrobné informace o ošetřovném najdete na webových stránkách MPSV.

 

Školkovné/příspěvky na provoz vs. dary v souvislosti s omezením provozu

aktualizováno 27. 4. 2020
Mnoho školek snížilo na dobu omezení provozu výši příspěvku od rodičů. Někteří rodiče jsou v takové situaci, že si mohou dovolit a chtějí zaplatit 100% příspěvku. Jiní naopak nechtějí platit nic, maximálně jsou ochotni dát školce část příspěvku jako dar, který mohou uplatit v daňovém přiznání. Mnoho z vás se na nás obrátilo, jak v této situaci postupovat. 

 1. Pro následující řádky není v tomto kontextu podstatné, jaké příspěvky rodiče u vás ve školce platí. Může se jednat o školkovné, příspěvky na provoz i členské příspěvky. 
 2. Podmínky musí být pro všechny subjekty transparentní tzn. pro všechny rodiče platí stejná pravidla. 
 3. Snížite-li příspěvky od rodičů na určitou výši např. 60%, těchto 60% nemůže být darem. Dar není možná nárokovat a vy těchto 60% příspěvku nárokujete. Zbývajících 40% naopak darem být může. 
 4. 100% příspěvku by bylo možné považovat za dar pouze v případě, že rodiče nebudou mít povinnost v době omezení provozu platit jakékoliv příspěvky (příspěvek = 0).
 5. Dar je nenárokový a nemůže mít protiplnění. Při porušení těchto podmínek se může jednat daňový přečin a to jak na straně školky, tak na straně rodičů.
 6. Informace o vyhlášení snížení příspěvku je dobré si uschovat pro případnou kontrolu. Jak má tato informace vypadat vychází z vaší právní formy, stanov a formy příspěvku. 

Pro detailnější informace se můžete v rámci krátkých konzultací obrátit na Pavlu Štindlovou. 

 

Mohou lesní MŠ/kluby čerpat podporu z podpůrných programů Antivirus MPSV a podpory podnikatelů MPO?

Aktualizováno 4. 5. 2020
Ano. Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi se nám prostřednictvím vládní zmocněnkyně pro lidská práva podařilo zpřístupnit programy pro podnikající zaměstnavatele i NNO. NNO musí pro čerpání této podpory splnit veškeré požadavky jako podnikatelé a zároveň nesmí nárokovat podporu pro zaměstnance, jejichž mzda je kryta z veřejných rozpočtů (tj. grantů a dotací).

Komunikaci vládní zmocněnkyně s ministryní práce a sociálních věcí a ministerem průmyslu a obchodu najdete ZDE. Vyjádření ministra průmyslu a obchodu považujeme za rozporuplné, nicméně i on deklaruje, že podpora je pro NNO využitelná. 

Potenciálně užitečný by pro zaměstnavatele z řad LMŠ/LK mohl být "kurtzarbeitový" program Antivirus. Nicméně nedá se říct, že by byl obecně využitelný pro všechny lesní školky. Podmínky programu je potřeba studovat přímo v kontextu vaší organizace. Program je v gesci MPSV, bližší informace najdete na jeho webových stránkách. Žádosti je možné podávat od 6. 4. 2020.
Z hlediska nárokovatelnosti podpory je zásadní, z jakého konkrétního důvodu byl provoz uzavřen. Proto si schovávejte veškerou dokumentaci, hlavně tu o karanténních opatření. U LMŠ je třeba mít na paměti, že vládním nařízením jejich provoz omezen nebyl.

Antivirus pro lesní mateřské školy:

 • Potenciálně možné žádat v režimu B (provoz nebyl přerušen nařízením vlády).
 • Nutné zvážit riziko dvojího financování (Manuál programu Antivirus: “Příspěvek tedy nenáleží: …… v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty Příspěvek zároveň nenáleží zaměstnavateli v případě, čerpal by-li na stejný účel, tj. na tu část náhrady mzdy nebo platu, která byla kryta příspěvkem, jiné prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů.”. Výklad právníků, který si nechala udělat jedna z členských LMŠ zní, že z těchto důvodů není možné o příspěvek z programu Antivirus žádat. Podobně se k výkladu postavila Asociace soukromých škol. Nicméně podle Úřadu práce, se kterým komunikovala přímo ALMŠ je opravdu možné žádat na mzdy/tu část mezd resp. náhrad, které nebyly kryty veřejnými rozpočty. 
 • Podstatný je tedy důvod uzavření, stanovená náhrada mzdy a z jaké části je náhrada mzdy hrazena z veřejných rozpočtů (v tomto případě nejčastěji normativů).
 • V případě, že se rozhodnete žádat o příspěvek, domluvte se na spolupráci se svou účetní, abyste neudělali nějakou formální chybu, která vám čerpání znemožní.
 • Obecný výklad platný pro všechny LMŠ bohužel nejde vytvořit, záleží na konkrétních situacích. Podrobné informace je nutné prostudovat ZDE (informace jsou průběžně aktualizovány, někdy i každý den, raději si proto dokumenty otevírejte vždy přímo na webu MPSV)

Antivirus pro lesní kluby:

 • Lesní kluby byly uzavřeny nařízením vlády, mohou tedy čerpat o příspěvek v režimu A
 • Stejně jako u mateřských škol záleží na konkrétních situacích, nicméně máme od Úřadu práce potvrzeno, že i běžné lesní kluby patří mezi oprávněné žadatele z programu. 
 • Lze žádat pouze o příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance v pracovním poměru (na DPP a DPČ žádat nelze).
 • V případě, že se rozhodnete žádat o příspěvek, domluvte se na spolupráci se svou účetní, abyste neudělali nějakou formální chybu, která vám čerpání znemožní. 
 • Podrobné informace je nutné prostudovat ZDE (informace jsou průběžně aktualizovány, někdy i každý den, raději si proto dokumenty otevírejte vždy přímo na webu MPSV).

Příspěvek na náhrady mezd statutárního zástupce/jednatele:

 • Manuál proramu Antivirus uvádí, že nelze příspěvek poskytnout na zaměstnance, který je zároveň jednatelem společnosti, jestliže pracovní smlouva byla podepsána stejnou fyzickou osobu jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Pro účely zaměstnanosti se taková osoba nepovažuje za zaměstnance v pracovním poměru.

Přehled podpory poskytované ministerstvem průmyslu a obchodu najdete ZDE.

 

Mohou být lesní kluby v provozu i po nařízeních z 24. 3. 2020?

Aktualizováno 2. 4. 2020
Dle telefonického vyjádření (26. 3. 2020, písemné vydáno nebude) ministerstva zdravotnictví z opatření omezujícího pohyb osob (vyhlášení a prodloužení) vyplývá, že je třeba uzavřít provoz lesních klubů.

Jinou interpretaci poskytlo MŠMT (30. 3. 2020): "Mimořádná opatření nezakazují činnost lesních klubů, neboť jednou z výjimek ze zákazu pohybu je i zajištění péče o děti. Jsem tedy toho názoru, že provoz lesních klubů a podobných zařízení není zakázaný, pokud se omezí pouze na poskytování péče." Nicméně i MŠMT, přestože vyvozuje, že provoz není zakázán,  v závěru doporučuje "provoz přerušit nebo omezit".

Námi oslovení právníci vyložili dostupné materiály následovně
“V návaznosti na doslovný výklad přijatých opatření se domníváme, že by lesní kluby mohly nadále fungovat i za omezení volného pohybu do 1. dubna 2020 (resp. 11. dubna 2020). K výše uvedenému závěru ale dle našeho názoru nelze dojít na základě výjimky pro fungování mateřských škol, když se v případě lesních klubů o mateřské školy nejedná, nýbrž se jedná spíše o mezeru ve výčtu výjimek zákazu volného pohybu osob.
Nelze vyloučit, že v případě soudního řízení ohledně této otázky soud vyhodnotí jako převažující argument účel vydaných opatření, a to minimalizovat kontakty mezi osobami pro snížení šance nákazy, a proto dojde k závěru, že provoz lesních klubů dovolen není (za stávajících podmínek).” Celý text právní analýzy naleznete ZDE

Za Asociaci lesních MŠ proto doporučujeme důkladně zvážit stávající epidemiologickou situaci a její dopad na vaši organizaci a komunitu. Provoz lze omezit např. pouze pro rodiče, kteří prokazatelně docházejí do zaměstnání. Jako zásadní riziko nevnímáme případný konflikt s některým z úřadů kontrolujících dodržování pravidel v nouzovém stavu. Ale důrazně upozorňujeme na rizika identifikovaná právními poradci, a sice, že pokud by provozem klubu došlo k újmě na zdraví, a to nelze v současné situaci vyloučit, je to obtížně právně obhajitelné.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platilo od 24. března 2020 od 6.00 hodin do 1. dubna 2020 do 6.00 hod a 30. 3. 2020 bylo jeho trvání prodlouženo do 11. 4. 2020.

Jako důvod uzavření dětského zařízení do žádosti o ošetřovné můžete uvést výše uvedené opatřední MZdr, případně doporučení MŠMT. 


Mateřských škol a lesních mateřských škol se uzavírání provozů netýká.

 

Má nárok na ošetřovné i OSVČ? 

aktualizováno 31. 3. 2020
Ano. Osoby samostatně výdělečně činné, které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem a nemohou podnikat, dostanou dotaci z programu “Ošetřovné” Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Žádat o něj mohou OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru (vč. lesních MŠ a klubů), pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

O dotaci se bude žádat na obecním živnostenském úřadě za každý kalendářní měsíc na účet uvedený v žádosti. Výše příspěvku je 424 Kč za den a je možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření.

OSVČ si budou moc požádat o podporu za březen už od 1. dubna. Informace Ministerstva průmyslu a obchodu k Výzvě I „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ najdete ZDE, důležité informace najdete pod článkem MPO v příloze "Vyzva I Osetrovne pro OSVC_31_03_2020.pdf". Je možné, že po aktualizaci stránek ze strany MPO nebude odkaz funčkní, doporučeme zadat do Google vyhledávače klíčová slova "MPO ošetřovné žádost". 

Související usnesení vlády.

 

Mají OSVČ nárok na nějakou podporu od státu kromě ošetřovného? 

Aktualizováno 2. 4. 2020
1. dubna 2020 schválila vláda návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který definuje podmínky, za kterých mají OSVČ nárok na jednorázový bonus ve výši 25 000 Kč. 

Navrhované podmínky pro podporu najdete na webových stránkách ministerstva financí

Na nejčastěji kladené otázky odpovídá MF ČR ZDE. Najdete zde informace o možném kombinování bonusu s ošetřovným. 

Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna. 

2. 4. 2020 se ministryně financí vyjádřila, že návrh zákona bude změněn. Jakmile bude existovat nový vládní návrh, budeme vás informovat. 

  

Vyplývá pro nás něco ze schválení Zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu? 

Ano, tento zákon odsouvá spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze vyhlášeného 12. 3. 2020.
Podrobné informace o EET najdete na portálu etržby.cz Generálního finančního ředitelství. Doporučujeme věnovat pozornost zejména sekci pro neziskové organizace, kde si můžete ověřit, zda se vás povinnost elektronické evidence tržeb týká (zejm. přijímáte-li jakékoliv hotovostní platby).

 

Pokud s naší lesní MŠ/klubem spolupracují OSVČ, vztahuje se na ně sleva na sociálním a zdravotním pojištění?

Všem OSVČ (bez ohledu na to, zda je podnikání jejich hlavní nebo vedlejší činností) je Zákonem o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 prominuto placení měsíčních záloh na pojistné. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období od března do srpna 2020 platit měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.

 

  

Musí děti a průvodci nosit roušky?

Dle vyjádření ministerstva školství ano 

 

Jak budou probíhat zápisy do lesních MŠ na příští školní rok?

Zápis dětí do MŠ musí ze zákona (Zákon č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 2)  proběhnout v termínu od 2. května do 16. května. Předpokládáme, že pokud bude trvat omezení týkající se pohybu a shromažďování osob, vydá ministerstvo školství obdobný pokyn, jako tomu bylo u zápisů do ZŠ. O jeho vzniku Vás budeme obratem informovat.

  

 

STARŠÍ AKTUALIZOVANÉ DOTAZY: 

ONEMOCNĚNÍ V LMŠ/LK, KARANTÉNA

Kdy a jak máme informovat rodiče, že se ve školce/klubu vyskytl koronavirus?
(odpovědi konzultovány s odd. Hygieny dětí a mladistvých, Středočeský kraj)  

Podezření u průvodce nebo u dítěte
Pokud Vám rodič/průvodce zavolá, že má u svého dítěte/průvodce podezření na koronavirus, požádejte jej, aby se/své dítě nechal testovat. O situaci neinformujete dál, abyste nešířili poplašnou zprávu (může se stát, že je to jen rýma). 
Pokud má dítě/průvodce test pozitivní, bude Vás kontaktovat místní hygiena s návodem, co máte přesně dělat. Lesní MŠ/klub, tj.všichni průvodci a děti, kdo byli s pozitivním dítětem/průvodcem v kontaktu budou v karanténě. Jejich rodiče v karanténě velmi pravděpodobně nebudou. Rodiče ostatních dětí a Vaše zaměstnance tedy informujete až na pokyn hygieniků a zprostředkováváte jim informace, které hygienici určí. 

Podezření u rodičů dětí
Pokud Vám volá rodič dítěte, které navštěvuje vaši školku, že má podezření na koronavirus sám u sebe doporučíte mu, aby sebe i dítě nechal testovat (pokud je jeho dítě bez příznaků, pravděpodobně dítě neotestují) . O situaci neinformujete dál, abyste nešířili poplašnou zprávu (může se stát, že je to jen rýma). 
Pokud vyjde test rodiče pozitivně a dítě nebylo testováno, nebo je negativní, takový rodič bude i s celou svou domácností v karanténě, ale školku/klub bude hygiena kontaktovat jen pokud vyhodnotí, že existuje riziko, že rodič někoho v lesní MŠ/klubu mohl nakazit. Dle vyjádření hygieniků je taková možnost obecně velmi malá, tedy Vás pravděpodobně nekontaktují a vy nebudete rodičům ostatních dětí zprostředkovávat žádné informace. Rodiče ostatních dětí tedy bez výzvy od hygieny neinformujete, jednalo by se o šíření poplašné zprávy. Pokud hygiena kontakt rodiče se školkou/klubem jako rizikový vyhodnotí, bude Vás sama informovat. 

V komunikaci s ostatními rodiči nikdy neuvádíte jméno dítěte/rodiny/průvodce pozitivního dítěte. Jen den/dny, kdy bylo ve školce/klubu. 

Doporučujeme sestavit si k této citlivé situaci komunikační plán a seznámit s ním rodiče (poslat emailem). Cílem tohoto kroku je udržet nejen bezpečí ale i důvěru v komunitě. 

Kdykoliv máte samozřejmě možnost z preventivních důvodů lesní MŠ/klub uzavřít, viz ostatní FAQ. Pokud nevíte, jak se v konkrétní situaci zachovat, kontaktujte místní hygienickou stanici.

 

Jak postupovat v případě, že je v kolektivu dítě, které vykazuje známky respiračního onemocnění? 

Toto je jeden z bodů vašeho krizového plánu, který je nutné aktualizovat před spuštěním provozu. 

Pokud jste lesní mš: Pokud dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění při příchodu, formálně dítě přeberete a v následujícím okamžiku ho předáte zpět rodiči. Oporou Vám bude doporučení místní hygienické stanice.

Pokud jste lesní klub: Pokud dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění při příchodu, vůbec jej nepřebírejte. Oporou Vám může být provozní řád, kde byste měli tuto možnost mít ukotvenou.  

 

Jak postupovat v případě, že Vás zaměstnanec informuje, že má respirační onemocnění, ev. COVID 19? Můžete/musíte jej nechat doma?  

Pokud je zaměstnanec nemocný, jeho ošetřující lékař by měl vydat e-neschopenku a tím pro Vás situaci vyřešit. Pokud má zaměstnanec podezření, že má COVID 19, neprodleně musí volat linku 1212 nebo místně příslušnou hygienickou stanici a domluvit si odběry. Pracovník linky/hygienik by jej měl informovat o případných dalších nezbytných krocích - informování rodičů, uzavření školky. 
Pokud je nemoc potvrzena, je školka uzavřena vždy. Rozhodnutí o zavření by vám měl sdělit hygienik. Vy následně spolupracujte s místní hygienickou stanicí, která bude zpětně mapovat pohyb zaměstnance s potvrzenou nákazou. 

 

Může lesní MŠ/klub v případě podezření na výskyt nemoci COVID 19 vyhlásit na mateřskou školu/klub karanténu?

Nemůže. Karanténu vyhlašuje jen hygienik, ale vy jej můžete kontaktovat a školku/klub preventivně uzavřít, než se dozvíte výsledky testovaného/než se dovoláte na linku 1212 nebo hygienickou stanici. 

 

Jak máme postupovat v případě, že na nás vyhlásí karanténu?

Pokud je vyhlášena karanténa na celou obec, pak dostanete informace od vedení obce, ev. hygieniků, následně informujete vhodným způsobem rodiče. Pokud je vyhlášena karanténa na Vaší lesní MŠ/klub, informace dostanete od hygieniků a vhodným způsobem je předáte rodičům. Prosíme, informujte v takovém případě také ALMŠ.

 

PROVOZ LMŠ A LK VE STAVU NOUZE

Kdy musíme přerušit provoz naší lesní MŠ?

Provoz musí být přerušen, pokud to nařídí odpovědný orgán tzn. ministerstvo zdravotnictví, místní hygienická stanice, vláda apod. K takovému nařízení zatím plošně nedošlo. Podrobnosti můžete nastudovat na stránkách MŠMT (informace k vyhlášení nouzového stavu a nejčastější dotazy). 

 

V naší obci byli rozhodnutím zastupitelstva uzavřeny mateřské školy zřizované obcí. Musíme přerušit provoz naší lesní mateřské školy?

Ne. Obce a další zřizovatelé, kteří přerušili provoz tak činí z preventivních důvodů a s ohledem na doporučení MŠMT
Pokud provoz neomezíte, doporučujeme kontaktovat místní hygienickou stanici pro doporučení, která byste měli v provozu zavést (např. zvýšená hygienická opatření, doporučení pro rodiče ohledně dopravy do školky, maximální omezení pobytu v zázemí). 
Situaci v Brně, kde došlo ke zmatkům s uzavřením všech předškolních zařízení na základě krizovaného zákona (zatímco opatření z 24. 3. 2020 byla učiněna už na základě zákona o ochraně veřejného zdraví), sledujeme.

 

Přerušení provozu z důvodu preventivního opatření

U LMŠ se jedná o přerušení provozu ze závažných organizačních či provozních důvodů. 

Lesní mateřské školy: 
Legislativně vychází přerušení i omezení provozu z vyhlášky č. 14/2005 Sb. § 3 odst. 2. Dle nám dostupného vyjádření MŠMT je závažným důvodem i současná epidemiologická situace. Veškeré rozhodování o vyhlášení přerušení provozu probíhá na úrovni ředitele a zřizovatele, není povinností jej konzultovat s místně příslušnou hygienickou stanicí, ani ji o přerušení provozu informovat, nicméně v souvislosti s koronavirem doporučujeme rozhodnutí konzultovat a komunikaci archivovat. Postup vyhlášení je stejný, jako u přerušení provozu např. v době jarních prázdnin, proto působí některé kroky zvláštně (konkrétně bod 3).

Postup:
1. Pořídit záznam o projednání přerušení se zřizovatelem MŠ (nejčastěji spolkem).
2. Informovat o přerušení provozu MŠ co nejdříve rodiče (na nástěnce, webu).
3. Informovat rodiče o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti (seznam školek či dětských skupin v okolí, které budou v provozu; případně upozornění, že i okolní MŠ mají omezený provoz).
4. Uvedenou dokumentaci založit, ČŠI bude její existenci kontrolovat.
5. Zajistit rodičům zdravých dětí  tiskopis “Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)” Vámi vyplnění v oddílu A. Pro každé dítě je vhodné vystavit rovnou 2 tiskopisy (pro oba zaměstnavatele rodičů). 

 

Vláda na tiskové konferenci v neděli 15. 3. mluvila o povinnosti krajů zajistit školská zařízení pro děti ve věku od 3 do 10 let. Týká se nás to?

Ne. Toto opatření má zajistit v případě potřeby péči dětem lidí, kteří musí chodit do práce (např. zdravotníci, hasiči, policisté). Bude se vybírat konkrétní instituce, která bude tuto povinnost naplňovat. Nejedná se o plošné nařízení, které by zavazovalo všechny školky, do kterých dochází děti těchto zaměstnanců, zůstat otevřené.

 

 

Má smysl zůstávat s dětmi výhradně venku, jaká konkrétní hygienická opatření máme přijmout? 

To je otázka pro epidemiologa. Kontaktujte místní hygienickou stanici. 

 

EKONOMICKÉ OTÁZKY

Pokud přerušíme provoz z důvodu nařízení některého ze státních orgánů, nebo z preventivních důvodů a z důvodu doporučení dotčených orgánů (zejm. MZdr), musí rodiče i nadále platit školkovné/příspěvky na provoz/členské příspěvky? 

Záleží především na podmínkách stanovených ve smlouvách s rodiči a interních dokumentech vašeho zařízení. Některé školky nabízí rodičům náhrady, jiné se zavázaly při přerušení provozu adekvátně snížit měsíční příspěvky. 
Je v zájmu školek i dětí, které je navštěvují, aby byl provoz po skončení epidemie obnoven ve stejném rozsahu. Z ekonomického hlediska to bude možné pouze při zachování plateb rodičů, které pokryjí minimálně fixní náklady zařízení a případnou finanční podporu dlouhodobých externích spolupracovníků (OSVČ lektoři). 
Jedná se o zcela mimořádnou situaci, která se v minulosti nestala, je tedy pochopitelné, pokud ji ve smlouvách nemáte ošetřenou. Nebudou-li přijatá opatření v souladu s uzavřenými smlouvami, je třeba ke smlouvám podepsat dodatky, které situaci narovnají. K podpisu dodatku nemůžete nikoho nutit, proto je důležité rodičům situaci dobře vysvětlit a vaše kroky odůvodnit. V případě spolků a lesních klubů, kde jsou rodiče členy, si nezapomeňte respektovat spolkovou povahu své činnosti a znění stanov. 

 

Bude mateřským školám krácen normativ za dobu, kdy nebyly v provozu?

Citujeme z vyjádření MŠMT: “Pokud jde o dotace, v tuto chvíli jse