Financování LMŠ

Jakou výši normativu budou čerpat lesní MŠ, které jsou v rejstříku?
Většina lesních MŠ má soukromého zřizovatele (často spolek, či ústav). Proto se řídí zákonem č. 306/1999 Sb. o dotacích soukromým školám a normativem pro soukromé školy. Na rok 2020 je normativ neinvestičních výdajů 60 826 Kč/dítě/rok.. Pozor, při nejmenším v prvním roce dostane MŠ jen 60% dotace. Protože je zvýšení % vázáno na návštěvu ČŠI a na její návštěvu jsou pořadníky, doporučujeme kontaktovat ČŠI včas, aby Vás zařadila do svého plánu kontrol. Pro státní/obecní zřizovatele určuje výši státní podpory MŠMT (pedagogičtí pracovníci) a kraj (nepedagogičtí pracovníci). 

Je možné mít zapsané 2 děti na jedno místo s tím, že jedno dítě chodí dopoledne a druhé odpoledne?
Ano. Z hlediska normativu, nebo vykazování obsazenosti se však obsazené místo započítává jen jednou, přičemž jedno dítě může chodit dopoledne a druhé odpoledne. Do normativu se tedy takové 2 děti započítávají jako jedno dítě. Stejně tak, pokud jedno dítě chodí pondělí, úterý, středa a druhé dítě čtvrtek, pátek, zapisuje se do normativu i výkaznictví obsazenosti jako 1 dítě, i když reálně má každé dítě svůj evidenční list. Počet 15 - 16 dětí tedy bereme jako 15 dětí zapsaných na dané dopoledne a odpoledne při provozu pondělí - pátek. Stává se však, že si konkrétní kraje zvolí jiný způsob zápisu. Proto při prvním vyplňování kontaktujte svůj školský odbor.

 

Jakou výši normativu dostane MŠ za dítě, které má registrované v individuálním vzdělávání? Může jeho místo obsadit jiným dítětem?
Dítě v režimu individuálního vzdělávání se nezapočítává do kapacity třídy. Přijímání nad kapacitu je však v pořádku a není MŠMT rozporováno. Státní MŠ na takové dítě nedostane dotaci, protože nedostávají peníze “na hlavu”. U soukromých MŠ stanovuje MŠMT výši příspěvku na 5% normativu. U dětí nad povolenou kapacitu školy, zapsanou v rejstříku, dostane škola 0%. Je v souladu s legislativou, požadovat u soukromých MŠ od rodičů za tuto službu poplatek. 

 

Platí pro lesní MŠ omezení dané zákonem, že školkovné může tvořit maximálně 50% provozních neinvestičních nákladů?
Toto omezení se vztahuje na MŠ zřizované obcí, nebo státem, nikoliv na školky zřizované spolky a dalšími „soukromníky“. 

 

Liší se výše normativu v závislosti na kvalifikaci průvodců a dalších zaměstnanců?
Ne. Normativ se vztahuje na dítě a bude stejný, pokud zaměstnáte 2 vysokoškoláky, nebo jen 1 středoškoláka a 1 chůvu.

 

Po reformě financování regionálního školství jsou dotace počítány „na třídu“ nikoliv „na hlavu“. Bude tomu tak i u lesních MŠ?
Prozatím s takovou úpravou MŠMT u MŠ zřizovaných spolky a jinými soukromými zřizovateli nepočítá. Změna výpočtu se dotkne lesní MŠ jen v případě, že ji zřídí obec či kraj.

 

Pokud lesní MŠ zřídí obec, dostane dotaci (normativ) upravený tak, aby pokryl 2 pedagogy ve třídě?
Podle dosavadního vývoje to tak zatím nevypadá (zejm. u menších škol). Půjde však využít Phmax, a chůvu alespoň na část úvazku zaměstnat jako pedagoga (bez kvalifikace), tím se finanční zdroje alespoň částečně navýší. 

 

Je pro rodiče dětí z lesní MŠ a lesního klubu uplatnitelná sleva na dani za „školkovné“?
Od roku 2016 je možné uplatňovat slevu na dani pouze za umístění dítěte v předškolním zařízením, kterým se rozumí:

  • Dětská skupina.
  • Mateřská škola registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení. 
  • Zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud je charakter péče srovnatelný s péčí poskytovanou v mateřské škole nebo dětské skupině (tzn. např. soukromé mateřské školy, které nejsou v Rejstříku škol a školských zařízení, ale splňují hygienická pravidla pro provoz MŠ tj. vyhláška 410/2005 ve verzi platné v roce 2016, tedy bez nových ustanovení týkajících se LMŠ). Poskytujete-li srovnatelný charakter péče a máte nevyhovující provozovnu, nárok na odpočet školkovného nevzniká.

 

Do úhrnu zaplaceného školkovného není možné zahrnovat žádné členské příspěvky, kurzovné ani dary. Zároveň upozorňujeme, že dar je pouze něco, za co dárce neočekává/neobdrží od obdarovaného žádné protislužby. Vydává-li osoba prostředky vynaložené na členské příspěvky nebo služby za dary, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání z důvodu krácení daně.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se