Legislativa

Název Lesní MŠ a Lesní klub

Již rok platná nová legislativa. Jako lesní MŠ se mohou prezentovat jen ty organizace, které od nového školního roku budou v rejstříku MŠMT. Ostatní organizace musí zajistit, aby se v jejich názvu neobjevovalo označení „lesní mateřská škola“, „lesní mateřská školka“ a „lesní školka“. Změna názvu spolku či ústavu je nutná skrze rejstříkový soud. 

Začněte včas řešit změnu názvu Vašeho spolku, nebo klubu, který provozujete. Máte-li v názvu slovo školka, může to být označeno za klamání a porušujete tím zákon. Termín „MŠ“ je ze zákona rezervován pro rejstříková zařízení.

Není nutné do názvu přidávat označení „lesní klub“, to je naše interní označení. Stačí vynechat sousloví „mateřská škola“ či „MŠ“ pokud Váš současný název slovo školka neobsahuje, nemusíte dělat nic. Označení jako „U dubu z.s“, „Sluníčko z.ú“ atp. jsou zcela v pořádku.

 

Povinnost registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů

Na základě dotazu, který nám položila jedna z členských organizací, jsme ověřovali povinnost lesních klubů a lesních mateřských škol registrovat se u Úřadu na ochranu osobních údajů. 

Na základě konzultace s právníky důrazně doporučujeme všem lesním klubům registrovat se jako správce osobních údajů. Vzhledem k tomu, že zpracováváte osobní údaje dětí a částečně i jejich rodičů, vztahuje se na Vás registrační povinnost podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. S právníky jsme konzultovali, zda by na lesní kluby bylo možné aplikovat některou z výjimek popsaných v §18, zejména výjimku odst. 1 písmeno C. Jejich doporučení zní jednoznačně registrovat. Výjimka v odst. 1 písm. C by se v krizových situacích sice možná využít dala, ale registrace poskytne Vaší organizaci právní jistotu. Navíc pokud se na Vás registrační povinnost nevztahuje, Úřad Vás na to na základě registračního formuláře sám upozorní. 

Registrační formulář se odesílá online přímo z webových stránek Úřadu. Je poměrně krátký, jasně strukturovaný a u každého bodu najdete praktické vysvětlivky a nápovědy. Ze samotného zákona o ochraně osobních údajů je pro Vás podstatných prvních 22 paragrafů, jejich pročtení stačí k tomu, abyste si ověřili, zda ve Vaší organizaci spravujete osobní údaje zákonem předepsaným způsobem. 

Na lesní mateřské školy tj. ty zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení se registrační povinnost nevztahuje a to dle výjimky uvedené v §18 odst. 1 písmeno.

 

Kombinace docházky

Kombinace docházky do lesní MŠ a klasické MŠ je skutečně možná, přestože někteří ředitelé tvrdí opak. Potvrzení tohoto faktu naleznete dole na stránce v dokumentu MSMT_vyjádření k legislativě. Dále také vyhláška 14/2005 Sb o předškolním vzdělávání v § 2 odst. (6) „Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 10 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 2 a 4 se započítává vždy pouze 1 dítě."

 

Elektronické výkaznictví lesní MŠ

MŠMT nabídlo školkám, které budou v provozu od září 2017 možnost zapsat se do systému elektronického výkaznictví dříve, než 1.9. Některé kraje Vás o možnosti informovaly, jiné nikoliv. Včasné vyplnění výkazů registrace je důležité zejména v případě, že máte žáky se spec.potřebami a budete na ně čerpat příspěvky. Zapsat požadavek/podporu je nutné před termínem začátku podpory, tedy před 1.9., pak se šablona zavře. Jsou tam i další okumenty, které je třeba vyplnit co nejdříve, nepříklad výkaz k příjimacímu řízení. Chcete-li získat přístup dříve, zašlete e-mail obsahující Váš název, IČO (a RED IZO pokud jej máte) na e-mail hesla@msmt.cz .

Věnujte pozornost termínům a metodikám na stránce http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vykonove-vykazy-rady-s-z-r-1

V případě problémů s funkčností šablon můžete kontaktovat paní Michaelu Kohelovou na tel. 234 815 471. Prosím, volejte jen v nutných případech.

 

Individuální vzdělávání jako příležitost pro lesní kluby

Se započatými zápisy do MŠ se objevují problémy se zápisem většího počtu dětí z jednoho lesního klubu do jedné rejstříkové MŠ. Důvodem bývá nejčastěji fakt, že děti docházející do lesního klubu mívají rozdílné spádové MŠ a klubem vybraná MŠ se zdráhá zapsat děti z cizí spádové oblasti. Ředitelé se bojí především o kapacitu své MŠ v případě, kdy by se jeden, nebo více rodičů rozhodlo režim individuálního vzdělávání zrušit a nastoupit do denního režimu. 

Jako možné řešení těchto obav se jeví najít pro svou skupinu pětiletých v lesním klubu, takovou MŠ, která je dostatečně vzdálená od místa (například zcela jiné město) Vašeho lesního klubu, aby to řediteli vybrané MŠ poskytlo dostatečný pocit bezpečí, že se zapsané děti z klubu nebudou hlásit k denní docházce.

Je možné vybrat si ideově spřízněnou MŠ, včetně LMŠ a domluvit se, že přezkoušení dětí proběhne v prostorách Vašeho klubu. Zbývající čas po přezkoušení můžete využít jako hospitaci. 

O nastoupení do režimu individuálního vzdělávání musí rodič informovat ředitele spádové MŠ nejpozději do konce května. 

Pokud si rodič pro přihlášení svého dítěte vybere jinou, než spádovou školku, musí zaslat 2 formuláře. Jeden spádové školce, kde oznamuje, kam dítě nastoupí a druhý vybrané školce, s formální žádostí o zápis do evidence. 

Pozor, pokud rodiče jednou zruší režim individuálního vzdělávání svého dítěte, nemohou o něj již znovu zažádat. Změna MŠ, která eviduje dítě v režimu individuálního vzdělávání, by měla být možná stejně, jako změna školky.

 

Zápis do lesní MŠ

Podle § 34 Školského zákona, je stanoven zápis do všech MŠ na 2.-16. května. Termín platí i pro lesní MŠ.

Podle informací z krajského úřadu, mohou ty lesní MŠ, které mají v ruce teprve rozhodnutí o podmínečném zápisu (chybí jim hygiena, ředitel, doklady k pozemku), mohou zápis uskutečnit (včetně pětiletých dětí a individuálů) s tím, že rodiče musí informovat, že jejich lesní MŠ je teprve podmínečně zapsaná a existuje tedy jistá možnost, že k definitivnímu zápisu nedojde a rodiče tak budou pro děti hledat jinou MŠ.

Lesní MŠ, které dokumenty podaly, ale ještě nemají v ruce rozhodnutí o zápisu do rejstříku, by si měly zjistit, jak si jejich žádost stojí. Zápis mohou uskutečnit kdykoliv po obdržení rozhodnutí, ne však dříve. Dříve mohou uskutečnit něco ve formě předběžného zápisu, informační schůzky atp. Rodiče se mohou chovat následovně: jít se zapsat do spádové školky a u zápisu oznámit, že v případě přijetí místo stejně v červnu opustí (neměl by s tím být problém, ředitel místa využije na odvolání). Tento postup se týká hlavně pětiletých dětí, které budou v režimu povinné předškolní docházky a individuálů. Nebo rodiče nemusí děti hlásit nikam a počkat si na zápis ve Vaší školce s rizikem, že školka nebude zapsána a děti budou chodit do lesního klubu. V tom případě by pětileté měli následně nahlásit na individuál. Zákon sice ukládá lhůtu pro oznámení na 3 měsíce před začátkem školního roku, ale následně umožňuje odchod dítěte na individuál kdykoliv v průběhu školního roku. V rámci zachování dobrých vztahů doporučujeme jednat s řediteli MŠ na rovinu.  

Normativ pro individuály

MŠMT vypracovalo návrh normativu pro individuály a pošle jej do připomínkového řízení! Jedná se o návrh, takže se ještě může změnit, ale můžete jej použít alespoň pro orientaci. Zatím však jen pro veřejné zřizovatele. Výše normativu pro zřizovatele soukromé Vám dáme vědět, jakmile budou známé. MŠMT navrhuje 5% ze standardního normativu. Přitom platí, že výše konkrétního normativu se liší jak mezi jednotlivými kraji, tak podle kapacity konkrétní MŠ. Pro představu uvádíme data ze Středočeského kraje.

Při kapacitě MŠ 25 dětí vychází normativ na 2 370 Kč/ dítě na individuálu/rok (tj. 5% z 47 383 Kč)

Při kapacitě MŠ 50 dětí vychází normativ na 2 070 Kč/ dítě na individuálu/rok (tj. 5% z 41 412 Kč)

Při kapacitě MŠ 100 dětí vychází normativ na 1 946 Kč/ dítě na individuálu/rok (tj. 5% z 38 932 Kč)

Při kapacitě MŠ 200 dětí vychází normativ na 1 928 Kč/ dítě na individuálu/rok (tj. 5% z 38 567 Kč).

Platí, že dítě na individuálním vzdělávání se nezapočítává do kapacity MŠ (tj. nezabírá místo).

 

Dubnové změny

Normativ je zpět! Na evidované idividuály půjde finanční příspěvek. Kombinace rejstříkového a nerejstříkového zařízení NELZE. Máme výklad k pojetí staveb/nestaveb v zázemí LMŠ a tomu, zda hygiena a krajský úřad má, nebo nemá zkoumat stavební povahu LMŠ.

Normativ

Bude shodný, jako pro ostatní MŠ, liší se dle povahy zřizovatele na soukromé/státní. Oproti březnu je v plánu zasílat MŠ, která eviduje děti na individuálním vzdělávání nějaký příspěvek (patrně zvaný jinak, než normativ). Jeho výše bude stanovena v průběhu dubna.

Stavby nestavby

MŠMT vyhovělo naší žádosti o vyjádření se ke stavební/nestavební povaze zázemí LMŠ, doufáme, že Vám vyjádření v komunikaci s úřady pomůže a MŠMT děkujeme.

MŠMT uvádí (plný text viz dokument „MSMT_vyjadreni k legislative“ v dolní části webu):

„Dle názoru MŠMT není podstatné, zda prostor, který je určen, jako zázemí lesní mateřské školy je stavbou ve smyslu občanskoprávních či stavebních předpisů, ale je podstatné, zda jde o zařízení, které slouží pouze k příležitostnému pobytu.

V rámci řízení o zápisu mají orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) poskytnout stanovisko, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby; přitom hodnotí hygienické předpisy, zejména pak vyhlášku č. 410/2005 Sb. V rámci žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení se nepožaduje stanovisko stavebního úřadu.“

Povinná předškolní docházka

Pozor, změna! Nelze kombinovat rejstříkové a nerejstříkové zařízení.

Povinná předškolní docházka se týká všech dětí, které budou mít páté narozeniny do 31.srpna 2017. V dalších letech zavádí MŠMT také nárokovatelnost místa v MŠ. Je třeba neplést si tyto dva termíny. Nárokovatelnost není povinnost, znamená pouze, že spádová MŠ musí přijmout dítě daného věku do MŠ. Týká se pouze MŠ, které jsou pro konkrétní dítě (dle adresy trvalého pobytu) spádové, MŠ, která pro konkrétní dítě spádová není, se tato povinnost netýká. Lesní MŠ není nikdy spádová a to ani v případě, že je zřizována obcí.

Rodiče všech pětiletých dětí, pokud jejich dítě již nechodí do rejstříkové MŠ, musí přihlásit své dítě do MŠ (ať už kamenné, nebo lesní). Pro splnění této povinnosti existují tyto řešení: spádová MŠ, klasická MŠ, lesní MŠ, kombinace dvou rejstříkových MŠ, individuální vzdělávání. Co jednotlivé termíny znamenají, popisujeme níže. 

Spádová MŠ je klasická MŠ. Tedy školka v rejstříku MŠMT, kterou obec stanoví jako příslušnou pro konkrétní ulice, nebo celé obce dle adresy trvalého pobytu dítěte. Která školka je ta Vaše zjistíte z Vyhlášky obce, nebo na školském odboru krajského úřadu. V některých školských obvodech dochází k situaci, že jsou za spádové označeny všechny školky dané městské části. Spádová školka MUSÍ vaše pětileté dítě přijmout. Spádovou školkou není nikdy lesní MŠ, aby nemohla nastat situace, že obec zřídí jedinou školku, a všichni rodiče budou nuceni posílat své děti do lesní školky.    

Nespádová klasická nebo lesní školka. Nespádová školka nemá povinnost dítě přijmout, ale to je oproti spádové školce jediný rozdíl. Protože rodič má možnost školku pro své dítě vybírat, nemusí dítě přihlásit pouze o spádové školky. Možnost výběru platí i pro evidenci k individuálnímu vzdělávání. Konkrétní podmínky pro přijetí si stanová každá MŠ/LMŠ sama. Ředitel nespádové MŠ má povinnost informovat ředitele spádové MŠ, že přijal dítě z jeho obvodu k povinné předškolní docházce, nebo individuálu (kvůli výkaznictví, týká se jen pětiletých a starších dětí). Forma není dána (dopis, či e-mail). 

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven vyhláškou MŠMT 14/2005 v § 1c na 4 hodiny každý pracovní den (s výjimkou prázdnin). MŠ si sama stanoví systém omlouvání dítěte z výuky, přičemž nepodkročitelní minimum zveřejnila MŠMT v pokynech zde. Protože omlouvání je plně v kompetenci ředitele, je na řediteli MŠ zda bude akceptovat periodické absence, viz níže.  

Je možné kombinovat 2 rejstříkové školky, tj. například chodit 2 dny do „klasické“ MŠ 3 dny do lesní MŠ. Je však třeba tento model docházky předem dohodnout s oběma MŠ, aby nevznikaly zmatky ve výkaznictví. V takovém případě vykazuje LMŠ dítě ve 3 dnech a na 2 dny si musí najít „doplňkové“ dítě, aby nepřišla o normativ. 

MŠMT se VYSLOVILO PROTI možnosti docházky do rejstříkové školky a nerejstříkového zařízení. Argumentem je rozsah povinné předškolní docházky. Pravidelné omlouvání tedy je v kompetenci ředitele, ten by jej však neměl připustit.

Poslední variantou je přihlášení dítěte k tzv. individuálnímu vzdělávání. Postup přihlášení k „individuálu“ zde. Individuál prakticky znamená, že dítě fyzicky nedochází do žádného rejstříkového zařízení (dítě může zůstat doma, chodit do lesního klubu, dětské skupiny, mateřského centra atp.). Rodič v květnu zaregistruje své dítě do vybrané školky a v prosinci přijde na „přezkoušení“. Opět platí, že spádová školka dítě přijmout/zaevidovat MUSÍ, nespádová MŠ a lesní MŠ jej přijmout/zaevidovat MOHOU. Dítě se nezapočítává do kapacity. Výše finančního příspěvku evidující MŠ na dítě v režimu individuálního vzdělávání bude zveřejněna v dubnu.

Individuální vzdělávání probíhá tak, že za jeho výsledky jsou plně zodpovědní rodiče dítěte. Ředitel MŠ, která dítě eviduje, pouze poskytne rodičům informaci (není stanoveno, zda písemně, nebo ústně), co se od dítěte očekává, že bude umět. Následně pozve dítě na přezkoušení (není přesně určeno, že dítě musí přijít přímo do školky, to se nechává na řediteli MŠ). Pokud se dítě nedostaví, stanoví ředitel MŠ náhradní termín. Pokud se dítě nedostaví ani na něj, ředitel MŠ ZRUŠÍ individuální vzdělávání a dítě MUSÍ okamžitě nastoupit do školky, v níž bylo evidováno. Případné odvolání rodiče NEMÁ odkladný charakter. Dobrou zprávou je, že nedostavení se k přezkoušení je jediným důvodem, který MŠMT uvádí jako relevantní pro zrušení individuálního vzdělávání, nemělo by se tak stávat, že by se rušila možnost individuálního vzdělávání i dítěti, které se při přezkoušení „sekne“ a nebude s učitelem komunikovat.    

_______________________________

 

Vzniká iniciativa podporující vznik malých základních škol

Vzniká Asociace malých inovativních škol (MIŠ), součástí bude i sekce komunitních (neakreditovaných) škol. Iniciativa přivítá, když se komunitní školy (ZŠ) vzešlé z lesních školek přidají. Nejaktuálnějším tématem, které MIŠ řeší, je neudělování akreditací nově vznikajícím školám. V reakci na tuto situaci byla sepsána petice http://e-petice.cz/petitions/petice-za-vznik-a-rozsirovani-malych-inovativnich-skol.html a vznikla uzavřená FB skupina. Případní zájemci o bližší info mohou kontaktovat Lindu Zelenkovou linda.zelenkova@gmail.com 

 

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se